صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1- 5- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1- 6-پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2- اقلیم آسایش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3- اقلیم شناسی توریستی……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2 -4- آب و هوا و توریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2 -5- توریسم فصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2 -5- 1 توریسم تابستانی ………………………………………………………………………………………………………………………………14

2 -5- 2 توریسم زمستانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2 -6- دریاچه ارومیه………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2 -6-  1- منابع تغذیه آب دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………………..16

2 -6-  2- ویژگی­های اقلیمی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………….18

2 -6-  3- ویژگی­های محیط طبیعی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………..19

2 -6- 4- محیط انسانی و ساختارهای مدیریتی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………..19

2 -7- ارزش­های دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………………………..20

2 -7-1-کارکردهای مهم دریاچه ارومیه ………………………………………………………………………………………………………20

2 -7-2-خدمات مهم دریاچه ارومیه………………………………………………………………………………………………………………21

2-7-3- فراورده­های مهم دریاچه ارومیه…………………………………………………………………………………………………………………21

2-8- تهدیدات دریاچه ارومیه………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-9- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..22

 

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3- 1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

3- 2-  داده های مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………26

پایان نامه

4 – 3-  شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) ………………………………………………………………………………………………27

4 – 4-  نحوه محاسبه شاخص اقلیم آسایش گردشگری………………………………………………………………………………………..30

4 – 5- روشSWOT………………………………………………………………………………………………………………………………….30

4-6- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………32

4 -6-1- ورود اطلاعات به محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ……………………………………………………………………………33

4 -6- 2- ورود داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

4 – 6- 3- تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………33

4 – 7-  جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4- 1-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

4- 2-  محاسبه آسایش حرارتی ……………………………………………………………………………………………………………………..36

4- 2-  1- محاسبه شاخص آسایش روزانه(CID)  …………………………………………………………………………………………..37

4- 2-  2- محاسبه شاخص آسایش شبانه روزی(CIA)  ………………………………………………………………………………….38

4- 3-  محاسبه پارامتر بارش ………………………………………………………………………………………………………………………….39

4- 4-  محاسبه پارامتر مقدار ساعات آفتابی ……………………………………………………………………………………………………….41

4- 5-  محاسبه پارامتر باد ………………………………………………………………………………………………………………………………42

4-6-  محاسبه مقدار عددی شاخص اقلیم آسایش گردشگری  (TCI)…………………………………………………………………45

4-7- فرایند تکنیک SWOT ………………………………………………………………………………………………………………………46

یک مطلب دیگر :

4-8- بررسی قابلیت ها و تنگناهای گردشگری دریاچه ارومیه ………………………………………………………………………….48

4- 8- 1- عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری دریاچه ارومیه …………………………………………………………………..48

4- 8-  2- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ………………………………………………………………………………………52

4- 8-  3- نحوه درجه بندی عوامل داخلی و خارجی ………………………………………………………………………………………..53

4- 9-  جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

 

 

فصل پنجم: نتایج پژوهش  و پیشنهادات

5- 1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

5-2- ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه آوریل …………………………………………………………………………62

5-3-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه می ………………………………………………………………………………63

5-4-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژوئن …………………………………………………………………………..64

5-5-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه جولای ……………………………………………………………………….65

5-6-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اگوست ………………………………………………………………………66

5- 7-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه سپتامبر ……………………………………………………………………..67

5-8-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه اکتبر …………………………………………………………………………68

5-9-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه نوامبر …………………………………………………………………………69

5-10-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه دسامبر ……………………………………………………………………..70

5-11-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه ژانویه ………………………………………………………………………71

5-12-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه فوریه ………………………………………………………………………72

5-13-  ارزیابی وضعیت اقلیم توریستی دریاچه ارومیه در ماه مارس ……………………………………………………………………..74

5-14-  بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-15- ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری دریاچه ارومیه …………………………………………………………………..75

5-15-  1- راهبردهای رقابتی- تهاجمی ………………………………………………………………………………………………………..76

5- 15-  2- راهبردهای تنوع ………………………………………………………………………………………………………………………….76

5- 15-  3- راهبردهای بازنگری ……………………………………………………………………………………………………………………..76

5-15-  4- راهبردهای تدافعی ……………………………………………………………………………………………………………………….76

5-16-  پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-17-  فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………78

فهرست جدول­ها

 

شماره و عنوان جدول صفحه

 

جدول 2–1:رودخانه­های دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………………………………………….18

جدول 2–2: نام ، ارتفاع و موقعیت ایستگاه­های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………….24

جدول 4– 1: نمره زیر شاخصCID  ایستگاه­های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………38

جدول 4– 2: نمره زیر شاخصCIA  ایستگاه­های مورد مطالعه …………………………………………………………………………….39

جدول 4– 3: نحوه طبقه بندی رتبه بارش در شاخص TCI ………………………………………………………………………………..40

جدول 4– 4: رتبه بارش ایستگاه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………40

جدول 4– 5: طبقات متغیر بارش در شاخص اقلیم توریستی ………………………………………………………………………………….43

جدول 4– 6: رتبه ساعات آفتابی ایستگاه های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………..44

جدول 4– 7: رتبه دهی مولفه باد در شاخص TCI ………………………………………………………………………………………………45

جدول 4– 8: رتبه سرعت باد ایستگاه های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………….46

جدول 4– 9:تقسیم بندی TCI برای ترسیم روی نقشه ………………………………………………………………………………………48

جدول 4– 10: شاخص TCI ایستگاه های مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………49

جدول 4– 11: استراتژی های SWOT ……………………………………………………………………………………………………………50

جدول 4– 12: ماتریس عوامل داخلی و خارجی دریاچه ارومیه ………………………………………………………………………….49-52

جدول 4– 13: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی دریاچه ارومیه …………………………………………………………………………….54-56

جدول 4– 14: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی دریاچه ارومیه ……………………………………………………………………………..56-59

 

 

فهرست شکل­ها

 

شماره و عنوان شکل صفحه

 

شکل 2 – 1: محدوده دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران ……………………………………………………………………………………….23

شکل 2 – 2 : موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………..23

شکل 3 – 1: ماتریس SWOT و نحوه تعیین استراتژی ها ………………………………………………………………………………..31

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *