2-2-7-2 فقروناهنجاریهایروانی 45
2-2-7-3 خرابکاری،بزهکاریوروسپیگری 45
2-2-7-4 قاچاقموادمخدر 46
2-2-8 اولویتهایایجاداشتغال 46
2-3 پیشینهپژوهش 51
2-3-1 پیشینهداخلیپژوهش 51
2-3-2 پیشینهخارجیپژوهش 53
فصلسوم:روشپژوهش
56
3-1 مقدمه 57
3-2- نوعروشپژوهش 57
3-3- جامعهآماری 58
3-4 حجمنمونهوشیوهنمونه‌گیری 58
3-5 روشجمع‌آوریداده‌ها 59
3-6 ابزارجمع‌آوریداده‌ها 59
3-7 رواییوپایاییابزارپژوهش 61
3-8 شیوهتحلیلداده‌ها 62
فصلچهارم:یافتههایپژوهش
63
4-1 مقدمه 64

پایان نامه

4-2 شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیپژوهش 64
4-3 دادههایاستنباطی 71
فصلپنجم:بحثونتیجهگیری
5-1 مقدمه 90
5-2 بحثونتیجهگیری 90
5-3 پیشنهادهایپژوهش (پیشنهادبرایمحققانآینده) 99
5-4 محدودیتهایپژوهش 99
5-4-1  محدودیتهایدراختیارپژوهشگر 99
5-4-2 محدودیتهایخارجازاختیارپژوهشگر 100
منابعفارسی 101

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

منابعانگلیسی 105

فهر ست جداول
جدولشماره 3-1: سوالاتهركدامازمولفه‌هایچالشهایبیمهاجباری 60
جدولشماره 3-2: مقدارآلفایكرونباخبرایمولفه‌هایپرسشنامهچالشهایبیمهاجباری 62
جدول 1. توزیعفراوانیجنسیتآزمودنیها 64
جدول 2. توزیعفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها 65
جدول 3. توزیعفراوانیتحصیلاتآزمودنیها 66
جدول 4. توزیعفراوانیسنآزمودنیها 67
جدول 5. توزیعفراوانیوضعیتاشتغالآزمودنیها 68
جدول 6. توزیعفراوانیسنبهتفکیکتحصیلات 69
جدول 7. شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیوبررسینرمالبودنآنها 70
جدول 8. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرچهاروضعیتاشتغال 71
جدول 9. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیرفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرسطوحاشتغال 71
جدول 10. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیندخالتهایبیحددولتدرچهاروضعیتاشتغال 72
جدول 11. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیردخالتبیحددولتدرسطوحاشتغال 73
جدول 12. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبرداشتهایسلیقهایدرچهاروضعیتاشتغال 74
جدول 13. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیربرداشتهایسلیقهایدرسطوحاشتغال 74
جدول 14. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبیتوجیبهتأمیناجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال 75
جدول 15. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیربیتوجهیبهتأمیناجتماعیدرسطوحاشتغال 76
جدول 16. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال 76
جدول 17. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیرناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرسطوحاشتغال 77
جدول 18. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیناعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرچهاروضعیتاشتغال 78
جدول 19. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیراعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرسطوحاشتغال 78
جدول 20. نامونمادمتغیرهایمدلساختاری 80
جدول 20. شاخصهایبرازشمدلرگرسیونیمبتنیبرفرضیاتپژوهش 82
جدول 21. شاخصهایبرازشمدلساختارینهاییمبتنیبرفرضیاتپژوهش 84
جدول 22. بررسینرمالبودنمتغیرها 84
جدول 23. وزنرگرسیونیمتغیرهایاثرگذاربریکدیگر 85
جدول 24. وزنرگرسیونیاستانداردشدهمتغیرهابرهم 86
جدول 25.  اثرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی 87
جدول 26. اثرغیرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی 87
جدول 27. اثرکلاستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی 87


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *