پیوست و منابع پایان نامه نقش مدیریت در تعمیرات و ایمنی راه ها

دانلود پایان نامه
 • آذر، ع. و مؤمنی، م. (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
 • امیری، م.، موسی­خانی، م.، شیخی، ح.، بابائی، م. ا. (1388)، رگرسیون خطی کاربردی همراه با نرم­افزار SAS، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
 • بازرگان، ع (1376). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران.
 • دواس،دی،ای.(1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، (نائینی.ه، مترجم) تهران: نشر نی (تاریخ انتشار به زبان اصلی:1991).
 • دلاور، ع. (1385)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.
 • ساروخانی، ب. (1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، (جلد 1)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • ساروخانی، ب (1382). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اقتصادی، تهران، چاپ هشتم.
 • سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1385)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
 • سرمد، زهره و همکاران(1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.
 • سکاران، ا. (1380)، روش­های تحقیق در مدیریت (ویراست 1)، م. صائبی و م. شیرازی (مترجمین)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • حافظ­نیا، م، ر(1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم.
 • خاکی، غ، ر(1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم.
 • کارمینز، ا. ج. و زلر، ر. (1386)، سنجش روایی و پایایی، م. اسکافی و م. فروغ­زاده: 1386 (مترجمین)، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 • ونوس، د.، روستا، ا. و ابراهیمی، ع. (1383)، روش تحقیق در بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.
 • Meyer, J. Y. (2010). New York: Oxford University Press.
 • Allen, M. J., & Yen, W. M. (1979). Introduction to measurement theory. California, USA: Brooks/cole Publishing Company.
 • Ullman, J. B., & Bentler, P. M. (2003). Structural equation modeling. John Wiley & Sons, Inc..‏
 • Klem, L. (2000). Structural equation modeling.‏
 • منبع اصلی : مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

Leave a comment