2-10-نارسایی های وصول مالیات دراقتصاد ایران………………………………………………………………………………………. 23
2-11-اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی………………………………………………………………………………………………… 23
2-12-نظریاتی در مورد اصلاح نظام مالیاتی کشور……………………………………………………………………………………… 24
2-13-فرایند های موثر درن زا و برون زای وصول مالیات…………………………………………………………………………… 24
2-13-1-عوامل موثر برون زا در وصول مالیات…………………………………………………………………………………………………… 25
2-13-2-عوامل موثر برون زا در وصول مالیات……………………………………………………………………………………………………. 25
2-14-بررسی روند درآمد مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………… 25
2-15-فرار مالیاتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-15-1-تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی……………………………………………………………………………………………………….. .27
2-15-2-زمینه های پیدایش فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. .28
2-15-3-اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-16- اندازه گیری ظرفیت مالیاتی و تعریف آن………………………………………………………………………………………… 29
2-16-1-عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 31
2-16-2-ضرورت برآورد ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 35
2-16-3-ضرورت برآورد ظرفیت مالیاتی استانی……………………………………………………………………………………………………. 35
2-16-4-پایه نظری تیین ظرفیت مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-16-5-ساختار ظرفیت مایاتی درآمد ملی………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-16-6-ساختار ظرفیت مالیاتی سرمایه ملی………………………………………………………………………………………………………… 37
2-16-7-ساختار ظرفیت مالیاتی برای بازدهی نهایی  سرمایه………………………………………………………………………………………. .37
2-17-شبکه عصبی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-17-1-هوش محاسباتی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-17-2-الگوی شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………………………… 40
2-17-3-مقدمه ای در باب شبکه های مصنوعی…………………………………………………………………………………………………….. 41
2-17-4-ساختار شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….. 41
2-17-5-خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………………………………. 43
2-17-6-ساختار شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………… 44
2-17-7-موشکافی شبکه های عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………………………………….. 45
2-17-8-بردارهای ورودی- خروجی………………………………………………………………………………………………………………… 45

https://pipaf.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af/

2-17-9-الگوهای ارتباطی بین واحد های پردازشگر……………………………………………………………………………………………….. .46
2-17-10-واحد های پردازشگر شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………. 46
2-17-11-توابع تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-17-12-توپولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-17-13-یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………………. 50
2-17-14-الگوریتم آموزشی انتشار به عقب……………………………………………………………………………………………………….. 51
2-18-مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………. 52
2-19-مروری بر تحقیقات انجام شده درخارج کشور………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-2-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-جامعه اماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-4-نمونه اماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-5-نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-6-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-7-متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-8-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-9-دستاورد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-10-عوامل تاثیر گذار بر تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 65
3-11-معیار های آماری جهت پیش بینی…………………………………………………………………………………………………… 65
3-12-میانگین مربعات خطاها………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-13-میانگین قدرمطلق مجموع خطاها…………………………………………………………………………………………………….. 66
3-14-روش حداقل مجذورات…………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-15-شبکه عصبی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-16-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… 67
3-16-1-نرم افزار GMDH SHELL……………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
4-2-معرفی الگو و متغیر ها……………………………………………………………………………………………………………………… 72
4-3-امار توصیفی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-4-اماده سازی نرم افزار برای تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 73
4-5-روش رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
4-6-حالت last (30 درصد داده ها)……………………………………………………………………………………………………….. 77
4-7-حالت last (33 درصد داده ها)……………………………………………………………………………………………………….. 79
4-8-حالت uniforn (30 درصد پیش بینی)…………………………………………………………………………………………….. 79
4-9-حالت uniform (46 درصد پیش بینی)…………………………………………………………………………………………… .81
4-10-حالت uniform (47 درصد پیش بینی)…………………………………………………………………………………………. 82
4-11-جمع بندی الگوریتم رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….. 83

یک مطلب دیگر :

4-12-الگوریتم سری های زمانی………………………………………………………………………………………………………………. 84
4-13-پیش بینی 5 ساله و 10 ساله با استفاده از سری های زمانی……………………………………………………………….. 86
4-14-مقایسه روشها و انتخاب روش برتر………………………………………………………………………………………………….. 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-3- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 93
5-4- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………………………………………… .94
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
 
فهرست جداول
  عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                        
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 73
جدول 4-2- پارامترهای solver نرم‌افزار………………………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-3- دقت نتایج رگرسیون در حالت last برای 30 درصد پیش بینی……………………………………………….. 78
جدول 4-4: دقت نتایج رگرسیون در حالت Uniform برای 30 درصد پیش بینی………………………………………. .80
جدول 4-5: دقت نتایج رگرسیون در حالت Uniform برای 46 درصد پیش بینی………………………………………. 82
جدول 4-6: مقایسه مقادیر پیش بینی با مقادیر واقعی در الگوریتم رگرسیون………………………………………………….. 84
جدول 4-7: دقت نتایج در الگوریتم سری زمانی برای 30 درصد پیش بینی…………………………………………………. 86
جدول 4-8: پیش بینی های 5 ساله و 10 ساله……………………………………………………………………………………………. 87
جدول 4-9: مقایسه الگوریتمها………………………………………………………………………………………………………………….. 88
 
فهرست اشکال
 عنوان                                                                                                    صفحه      
شکل 1-1-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7
شکل 1-2-درآمد مالیاتی ایران………………………………………………………………………………………………………………….. 9
شکل 2-1- بررسی روند درآمد مالیاتی در ایران…………………………………………………………………………………………. 26
شکل 2-2- نمای شماتیكی از یك سلول عصبی…………………………………………………………………………………………. 42
شکل2-3- نمای شماتیكی از سیناپس‏های تقویت‏كننده و تضعیف‏كننده………………………………………………………… 42
شكل 2-4- شمای شماتیكی از یك واحد پردازشگر( نورون مصنوعی)………………………………………………………… 44
شكل 2-5-  نمای شماتیكی از یك واحد پردازشگر…………………………………………………………………………………… 47
شكل2-6- توابع تحریك متداول مورد استفاده در واحدهای پردازشگر…………………………………………………………. 48
شكل 2-7- نمای شماتیكی از یك شبكه چند لایه پیشرونده……………………………………………………………………….. 49
شكل 2-8- طبقه‏بندی الگوریتم‏های یادگیری شبكه‏های عصبی…………………………………………………………………….. 50
شكل2-9- نمای شماتیكی از متغیرها و ارتباطات یك شبكه………………………………………………………………………… 52
شکل 3-1-نمایی از برنامه GMDH SHELL…………………………………………………………………………………………..69
شکل4-1-عمل پردازش میان داده های ورودی و خروجی………………………………………………………………………….. 72
شکل 4-2-کانتور درآمد مالیاتی با توجه به ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و نرخ تورم………………………………. 75
شکل 4-3- کانتور درآمد مالیاتی با توجه به متوسط درآمد خانوار و نرخ تورم……………………………………………….. 76
 
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                        
نمودار2-1-عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی………………………………………………………………………………………………….. 32
نمودار 3-1-مراحل پردازش داده در نرم افزار “GMDH SHELL”………………………………………………………. 68
نمودار 4-1- تغییرات ارزش افزوده بر حسب سال…………………………………………………………………………………….. 74
نمودار 4-2- تغییرات متوسط درآمد خانوار بر حسب سال…………………………………………………………………………. .74
نمودار 4-3- تغییرات درآمد مالیاتی بر حسب سال…………………………………………………………………………………….. 75
نمودار 4-4- تغییرات نرخ تورم بر حسب سال………………………………………………………………………………………….. 75
نمودار 4-5- نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………….. 77
نمودار 4-6- نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم رگرسیون ………………………………………………………………. 78
نمودار 4-7- نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………….. 79
نمودار 4-8- نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………….. 79
نمودار 4-9: نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم رگرسیون…………………………………………………………………. 80
نمودار 4-10: نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………… 81
نمودار 4-11- نمودار باقیمانده پیش بینی برای الگوریتم رگرسیون……………………………………………………………… 81
نمودار 4-12: نمودار پیش بینی درامد مالیاتی برای الگوریتم رگرسیون………………………………………………………… 83


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *