1-3-5 ساختار آنتی ژنیك                                                                       23

1-4 جایگاه هلیكو باكتر پیلوری                                                                 24

1-5 كلونیزاسیون هلیكو باكتر پیلوری                                                         25

1-5-1-1 لكتین های (هماگلوتینین) سیالیك اسید                                         26

1-5-1-2 ادهزین های متصل شونده به Lewis b                                        27

1-5-1-3 آدهزین های متصل شونده به لیپید و سولفات                                   28

1-5-1-4 نقش لییپو پلی ساكارید در چسبندگی                                           28

1-5-1-5 نقش HSPs هلیكو باكتر پیلوری در چسبندگی                                      28

1-5-1-6 نقش OMPs در چسبندگی                                                             28

1-5-1-5 نقش (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگی               29

1-6 فاكتورهای بیماریزا                                                                                31

1-6-1 اوره آز                                                                                         31

1-6-2 لییپو پلی ساكارید و نقش آن در بیماریزای                                                 32

1-6-3 پروتئین (cytotoxinn – associated gene) CagA                             32

1-6-4 نقش CagA در سرطانزایی معدی                                                         32

1-6-5 VacA (سیتوتوكسین واكوئله كننده)                                                     33

1-6-6 IceA                                                                                         34

1-6-7 نقش حركت و شكل مارپیچی باكتری در بیماریزایی                                     34

1-6-8 سایر آنزیم های هلیكو باكتر پیلوری                                                      35

پایان نامه و مقاله

1-6-8-1 كاتالاز                                                                                     35

1-6-8-2 فسفولیپاز                                                                                 35

1-6-8-3 پروتئاز                                                                                  35

1-6-9 جذب آهن                                                                                 36

1-7 مكانیسم بیماریزایی                                                                          37

1-8-ایمنی زایی توسط هلیكو باكتر پیلوری                                                     40

1-9 تظاهرات بالینی                                                                               41

1-10 ارتباط بیماریهای مختلف هلیكو باكتر پیلوری                                           44

1-10-1 بیماری های عروق قلبی                                                               44

1-10-2 كم خونی فقر آهن                                                                     44

1-10-3 سرطان حنجره                                                                       45

1-11 تشخیص                                                                                 45

1-11-1 روش تهاجمی (Invasive)                                                       46

1-11-2 غیر تهاجمی (Non-Invasive)                                                 50

فصل دوم

مواد مورد نیاز و روش كار

2-1 جامعه مورد مطالعه                                                                       54

2-2 مواد مصرفی و روش انجام آزمایش                                                    55

2-2-2 مراحل جمع آوری بیوپسی های معده                                            55

یک مطلب دیگر :

1-2-3 استخراج DNA از بیوپسی های معده                                             57

2-2-4 بررسی ژن های hpa A,babA2 ,hsp 70 با روش مولکولی PCR         59

فصل سوم

نتایج                                                                                           66

فصل چهارم

بحث                                                                                         75

نتیجه گیری                                                                                 79

پیشنهادات                                                                                 79

منابع                                                                                      80

خلاصه انگلیسی

چکیده

مقدمه:

هلیكو باكتر پیلوری از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیكو باكتر پیلوری جدا شده از بیوپسی های معده و ارتباط آنها با گاستریت، اولسر و سرطان معده صورت گرفت.

روش بررسی:

نمونه بیوپسی معده توسط متخصص گوارش از بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی گرفته شده

ویك نمونه به منظور انجام تست اور ه آز و بررسی هیستو پاتولوژی و نمونه دیگر به منظور استخراجDNA به آزمایشگاه ارسال شد. پس از استخراجDNA فراوانی ژن های Hpa,BabA2، Hpa با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آنها وروش مولکولی PCR بررسی شدند.

یافته ها:

در بین 80 بیمار آلوده به هلیكو باكتر پیلوری، 36 بیمار دچار گاستریت، 18 بیمار دچار سرطان معده، و 26 بیمار دچار زخم معده بودند واز 80 نمونه بیوپسی معده مورد بررسی، 51 نمونه (63%) از نظر ژن مثبت بودند. فراوانی ژن   BabA2 در هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران در سرطان معده (8/13%) و در گاستریت (2/26%) و زخم معده (8/23%) بود.و همچنین 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. فراوانی ژن Hsp در هلیکو باکترپیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستریت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده است 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. فراوانی ژن Hsp در هلیکو باکترپیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستریت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده است بیماران

مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستریت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده است همچنین 57 نمونه (2/71%) از نظر ژن Hpaمثبت بودند. فراوانی ژن Hpa درهلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (12%) و مبتلا به گاستریت (31%) وزخم معده (5/27%) بوده است .ا رتباط معنی داری بین حضور این ژن ها و نوع پاتولوژی معده مشاهده نشد.(p>0/05 )

نتیجه گیری:

در این مطالعه فراوانی ژن های babA2, hpa و hsp در نمونه های زخم معده و گاستریت بیشتر بود. و لی رابطه معنی دار آماری بین حضور ژن ها و نوع پاتولوژی ناشی از هلیكو باكتر پیلوری مشاهده نشد. علت تفاوت فراوانی این ژن ها در مطالعات مختلف می تواند ناشی از تفاوت در تنوع جغرافیایی یا استفاده از پرایمر های مختلف جهت ردیابی این ژن ها باشد.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *