پروپوزال کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند

دانلود پایان نامه

دانشگاه صنعتی سهند
 تاریخ:

 شماره:

 

 

 

 

 

دانشجو و اطلاعات مربوط به پایان نامهنام و نام خانوادگی :  مهسا روشنی اسکویی    شماره دانشجویی : 920451004                                              دانشکده: علوم پایه          
رشته: ریاضی محض-آنالیزتعداد واحد های گذرانده: 24 معدل کل: 13.95نیمسال ورود : اول 92 تاریخ ارائه پروپوزال:
عنوان پایان نامه به فارسی:

قضایای همگرایی ضعیف برای مسایل تعادل کلی و مسایل نابرابری های تغییراتی و مسایل نقطه ثابت در فضاهای باناخ         

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

WEAK CONVERGENCE THEOREMS FOR GENERAL

EQUILIBRIUM PROBLEMS AND VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND FIXED POINT PROBLEMS IN BANACH SPACES          

تعریف مساله، فرضیات، روش پژوهش و هدف ( بطور خلاصه و حداقل در چهار سطر نوشته شود):  

در این پایان نامه، دو الگوریتم تکرار جدید برای یافتن یک عضو مشترک مجموعه جواب های یک مسئله تعادل کلی و مجموعه

جواب های نابرابر تغییراتی برای یک عملگر یکنوای قویأ معکوس و مجموعه نقاط ثابت مشترک دو گردایه از نگاشت های بطور نسبی غیر انبساطی یا مجموعه نقاط ثابت مشترک یک گردایه از نگاشت های بطور نسبی شبه غیر انبساطی در فضاهای باناخ را معرفی می کنیم. همچنین همگرایی ضعیف دو دنباله تکرار معرفی شده را مطالعه می کنیم.

کلمات کلیدی: همگرایی ضعیف، نگاشت های بطور نسبی غیر انبساطی، مسئله تعادل، نابرابر تغییراتی

نوع پروژه (به دور گزینه مطلوب دایره بکشید): 1- عملی (دارای بخش  ساخت و کارگاهی یا آزمایشگاهی)      2- شبیه سازی و  نظری
 اساتید راهنما (استاد راهنمای اول بایستی از اساتید تمام وقت استادیار به بالا دانشکده مجری باشد)  باشند)1-  استاد راهنمای اول: آقای دکتر فریدون مرادلو                               مرتبه دانشگاهی: استادیار         

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری                               رشته تخصصی: ریاضی                زمینه اصلی پژوهشی: آنالیز غیر خطی

پایان نامه های در دست راهنمایی (نام دانشجویان قید شود):

ستار علیزاده (دانشجوی دکتری)، رقیه زلفعلی زاده، رضا آزاد، سمیه دهقانپوری، فریبا احمدی         

2- استاد راهنمای دوم:                    مرتبه دانشگاهی:                       رشته تخصصی:                  محل خدمت:

 * برای اساتید راهنمای خارج دانشگاه، حتما CV  به روز شده ایشان ضمیمه شود. در صورت سابقه همکاری با این دانشگاه، پایان نامه های در دست راهنمایی (نام دانشجویان) قید شود. * خدمات فنی، آزمایشگاهی یا کارگاهی پیش بینی شده که با کمک استاد راهنمای خارج دانشگاه فراهم خواهد شد در اینجا ذکر و توسط نامه کتبی به پیوست آورده شود:

استاد  مشاور3- استاد مشاور:                  مرتبه دانشگاهی:             زمینه تخصصی:           محل خدمت:                * رزومه یا کپی مدرک تحصیلی ضمیمه شود
هزینه های پیش بینی شدهموضوع هزینه ها: (همه موارد به ریال قید شود)الگوی حداکثری  هزینه های  پروژه عملی/پروژه شبیه سازی و نظریهزینه پروژه حاضرارقام مصوب شورای پژوهش
1- هزینه های مربوط به آماده سازی پایان نامه ( تایپ و تكثیر):700000
2- هزینه ای مربوط به تهیه كتاب، مقاله:300000600000
3- هزینه های مسافرتهای لازم:400000
4- هزینه های مربوط به خرید  نرم افزار :750000
5- هزینه های مربوط به خرید مواد و تجهیزات مصرفی:33000000
6- هزینه های مربوط به آماده نمودن مدولها  وSet up  آزمایشگاهی12000000
7- هزینه خدمات آزمایشگاهی:12000000
8- هزینه عملیات صحرائی:12000000
9- هزینه های متفرقه:300000
جمع كل هزینه های پیشنهادی:000/000/4000/000/2
در صورتیكه تمام یا بخشی از هزینه های پیشنهادی از منابع دیگر تامین خواهد شد و یا قابل تامین است ذكر بفرمائید:

 

 

تاریخ:                  امضاء دانشجو:                امضاء استاد راهنمای  اول:                         امضاء استاد راهنمای دوم:

 

 

نظریه شورای دانشکدهارسال به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

طرح پیشنهادی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد:  آقای / خانم

دانشجوی رشته                                    در جلسه مورخ                                       شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده                                                  مطرح و باتوجه به ملاحظات زیر مورد تصویب گرفت.‌‌

الف-                                                             ب-    

نام و  امضاء رئیس دانشکده:

سوابق علمی موضوع در ایران داکتعهدات در برابر حفظ حقوق مالکیت معنوی

اینجانب ………. متعهد می شوم که بدون اجازه استاد راهنما اطلاعات بدست آمده از پروژه را به هیچ وجهی انتشار ندهم. اینجانب اطلاع دارم که کلیه منابع و حقوق حاصله از این پروژه متعلق به حامی حقیقی یا حقوقی پروژه می باشد و در صورت نداشتن حامی حقیقی یا حقوقی، دانشگاه مالک معنوی می باشد و مجاز نیستم بدون موافقت استاد راهنما اطلاعاتی را در رابطه با پروژه به دیگران واگذار نمایم.

نام و امضاء دانشجو:

در هنگام تکمیل این فرم  دانشجو موظف است به ترتیب ذیل نسبت به ارائه گزارشی از سوابق موضوع اقدام نماید:

1- حداقل 3 کلمه کلیدی موضوع را با کمک استاد راهنما تعیین و قید  نماید:

2-  عنوان و کلمات کلیدی را در سایت ایران داک www.irandoc.ac.ir  جستجو نموده و حداقل 10 الی 30 عنوان مرتبط را چاپ و به استاد راهنما ارائه نماید. در صورت لزوم عنوان پایان نامه و شرح آن با نظر اساتید راهنما اصلاح و جستجوی مجدد انجام و نسخه نهای جهت تصویب به دفتر دانشکده تحویل شود. برابر مقررات، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  فقط در صورت تکمیل بودن  مراتب فوق نسبت به بررسی و تصویب موضوع پایان نامه  اقدام می نماید.

3- در صورت تصویب مراتب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (و  قبل از امضاء ریاست دانشکده) بایستی اطلاعات  پایان نامه را توسط دانشجو در سایت مذکور ثبت گردیده  و کد رهگیری دریافت نماید.

4-  با همراه داشتن کد رهگیری و جستجو های مرتبط(بند 2) مراتب را به تائید کتابخانه مرکزی دانشگاه برساند.

کد رهگیری:                                         تاریخ:               نام و امضاء ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه

توجه:دانشکده  فقط در صورت تکمیل بودن  بندهای فوق نسبت به ارسال موضوع پایان نامه  اقدام می نماید و قلم خوردگی مجاز نیست.

 شورای تحصیلات تکمیلی   دانشگاه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه مورخ    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   خود با طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . را  بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسی ارشد با ملاحظات ذیل مورد تائید و تصویب قرار داده است.

شرایط مصوب شورا برای پیشنهاد فوق (شامل محل انجام، کسر نمره بابت تاخیر در ارائه پروپوزال و . . . ):

الف-                                                                               ب-   

امضاء مدیر تحصیلات تکمیلی  دانشگاه   

نظریه شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه در جلسه مورخ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .خود با طرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  را بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسسی  ارشد   با ملاحظات ذیل  مورد تائید و تصویب قرار داده است (شامل سقف هزینه ها، نحوه پرداخت و . . . ):

الف-                                                                 ب-   

                                                                                             امضاء مدیر پژوهشی دانشگاه

 

گیرندگان رونوشت (پس از امضاء مدیر پژوهشی و  توسط اداره پژوهش تکثیر و ارسال می شود):

1- آقا/ خانم                                                           دانشجوی کارشناسی ارشد  جهت اطلاع و شروع به اجرای طرح مصوب،

2 – همكار محترم                                                     استاد راهنمای    اول /   دوم /   مشاور   پایان نامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

3 – ریاست محترم دانشکده                                     جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

4 –  مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه        جهت اطلاع و اقدام مقتضی،

5 –  اداره پژوهش دانشگاه جهـت اطـلاع و اقدام لازم نسبت به تـامین هزینه طـرح و پـرداخـت آن در حق دانشجو.

6- کتابخانه مرکزی جهت اطلاع و  آرشیو

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی سهند

فرم ضمیمه پروپزال کارشناسی ارشد

 

نام و نام خانوادگی: مهسا روشنی اسکویی              شماره دانشجویی: 920451004                                                 دانشکده: علوم پایه
رشته: ریاضی محض-آنالیزتعداد واحد های گذرانده: 24 معدل کل: 13.95 نیمسال ورودی: اول 92تاریخ ارائه پروپوزال:
عنوان پایان نامه به فارسی:

 قضایای همگرایی ضعیف برای مسایل تعادل کلی و مسایل نابرابری های تغییراتی و مسایل نقطه ثابت در فضاهای باناخ

        

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

WEAK CONVERGENCE THEOREMS FOR GENERAL

 EQUILIBRIUM PROBLEMS AND VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND FIXED POINT PROBLEMS IN BANACH SPACES

 

        

 

 

 

محل اجراپژوهشکده ……………………………………………. □         مرکز تحقیقات ……………………………………. ■       دانشکده . علوم پایه…………………………….. □
محل تامین اعتبار پایان­نامه□ حمایت مالی از دستگاه­های اجرایی گرفته خواهد شد (نام دستگاه اجرایی و مبلغ حمایتی ذکر گردد):

 

□ دارای حمایت مالی از طرف یکی از پژوهشکده­ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه از محل طرح­های پژوهشی خارج از دانشگاه

(نام پژوهشکده / مرکز، مبلغ حمایتی و عنوان طرح پژوهشی ذکر گردد):

□ آزاد (هزینه به عهده استاد راهنما و دانشجو می­باشد)

□ حمایت ویژه دانشگاه از گرایشهای جدیدالتاسیس و اساتید جدیدالاستخدام (در این خصوص قبلاً بایستی مجوزهای لازم از معاونت پژوهشی

طبق آئین­نامه­های مربوطه اخذ شده باشد)

 

 

 

نظریه اداره پژوهش دانشگاهطرح پژوهشی پیشنهادی توسط دانشكده مهندسی    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . بعنوان موضوع تحقیقاتی مربوط به پایان نامه تحصیلی كارشناسسی  ارشد با ملاحظات ذیل  مورد تائید و تصویب می باشد

الف-                                                                                    ب-   

 

                                                                                             امضاء مدیر پژوهشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment