2-16- بازاریابی رابطه مند وبازاریابی معامله ای… 45
2-17- فلسفه رابطه مندی وتشریح ابعاد آن.. 51
2-18- اعتماد. 55
2-18-1- نقش اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..58
2-18-2-  پارامترهای کلیدی اعتماد……………………………………………………………………………………..58
2-19- تعهد.. 60
2-20- رضایت… 62
2-21- بیانیه بازاریابی جدید درمورد اقتصاد. 62
2-22-  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….66
2-23- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-23-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-23-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………68
2-23- معرفی و تاریخچه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………..74
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………75
3-2- روش تحقیق… 75
3-3- جامعه آماری وحجم نمونه مورد تحقیق… 77
3-4- نمونه ونمونه گیری… 77
3-4-1- برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….78

پایان نامه و مقاله

3-5- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..79
3-6- روایی و پایانی 80
3-6-1- روایی / اعتبار. 80
3-6-2- پایایی… 81
3-7- روش آزمون فرضیه. 82
3-8- آزمون همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………82
3-9- آزمون فریدمن… 83
فصل چهارم:…………………………………………………………………………………………………………..84
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85
4-2- شرح و توصیف داده های آماری……………………………………………………………………………………85
4-2-1- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت…………………………………………85
4-2-2- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن…………………………………………………..86
4-2-3- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی………………………………..87
4-2-4- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد……………………………………………….88
4-3-  آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………..90
4-3-1- بررسی فرضیات………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3-1-2- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………….91
4-3-1-3- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………92

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-3-1-4- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………..93
4-3-1-5-  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………94
4-4- تحلیل گویه ها………………………………………………………………………………………………………………95
فصل پنجم:……………………………………………………………………………………………....……………..109
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..110
5-3- پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………………….112
5-4- پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………………………113
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….113
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………122

فهرست جداول

جدول2-1) اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد نیمرخ اطلاعات مشتریان………………………………………………..32
جدول 2– 2 ) انواع استراتژی های بازاریابی………………………………………………………………………………………..35
جدول 2-3)  تفاوت بازاریابی معامله ای بازاریابی و بازاریابی رابطه مند……………………………………………..47
جدول 2 –4) مقایسه تطبیقی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی………………………………………………….48
جدول 2– 5 ) تفاوت بازاریابی رابطه مند و بازاریابی معامله ای…………………………………………………………48
جدول 2- 6) تفاوتهای کلیدی بازاریابی تهاجمی و بازاریابی تدافعی…………………………………………………..50
جدول2-7 ) آینده ممکن برای بازاریابی بر مبنای گرانت…………………………………………………………………….63
جدول 2 -8) یک بیانیه بازاریابی رابطه ای جدید توسط گرانت………………………………………………………….65
جدول 3-1) جدول تناظر سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………78
جدول 4- 1) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت……………………………………………………….86
جدول 4- 2) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن………………………………………………………………87
جدول 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی…………………………………………..88
جدول 4- 4) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد………………………………………………………….89
جدول 4-5)  همبستگی برای آزمودنی ها در عناصر 4گانه استراتژی……………………………………………….90
جدول 4- 6)  همبستگی برای آزمودنی ها در متغیرهای استراتژی بازاریابی مبادله ای………………….91
جدول 4- 7)  همبستگی برای آزمودنی ها در درمتغیرهای استراتژی بازاریابی پایگاه داده…………..92
جدول 4- 8)  همبستگی برای آزمودنی ها در متغیرهای استراتژی بازاریابی رابطه ای …………………..93  جدول 4- 9)  همبستگی برای آزمودنی ها در متغیرهای استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش …………94

فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت……………………………………………………….86
نمودار 4- 2)  توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن……………………………………………………………87
نمودار 4- 3) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درجه تحصیلی……………………………………………88
نمودار 4- 4) توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس درآمد………………………………………………………….89

فهرست شکل ها

شکل 2-1) هرم مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………38
شکل 2 – 2) بازاریابی معامله ای در مقابل بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………45
شکل 2 – 3 ) تغییر تدریجی در دیدگاه بازاریابی……………………………………………………………………………….49
شکل 2- 4 ) پیوستار قصد رابطه………………………………………………………………………………………………………51
شکل 2- 5 ) مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….66


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *