پایان نامه کارشناسی ارشد:شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

مزیت ها و محدودیت های روش های ناپارامتری در سنجش کارایی

  • ضرورتی به ارائه یک تابع فرضی، از پیش تعیین شده و محدود کننده در این روش ها وجود ندارد و از فروض کمتری استفاده می کند و از پیچیدگی های اقتصاد سنجی به دور است.
  • در این تکنیک مدل نسبت به نقاط پرت بسیار حساس است. بنابراین وجود نقاط پرت باعث برآورد نامناسب از ضرایب خواهد شد و هر چه نقاط پرت بیشتر باشند، تأثیر بیشتری در برآورد گذاشته و برآورد را بیشتر زیر سؤال خواهد برد.
  • این تکنیک تأثیرات تصادفی را در سنجش کارایی و یا عدم کارایی ملحوظ نمی کند. گفته شد که تابع مرزی، مرز بین ناکارایی و کارایی را مشخص می کند. پس در این روش ها، در توابع تولید برآوردی (به صورت مرزی) هیچ نقطه ای بالاتر از تابع مرزی نباید قرار گیرد اما اگر بعد از محاسبه نقطه ای یا نقاطی در زیر تابع هزینه و یا بالای تابع تولید محاسبه شده، مشاهده شود، این نقاط توسط روش های ناپارامتری قابل توجیه نیست به عبارتی عامل تصادف در این روش ها معنی ندارد، در روش پارامتری این مشکل مرتفع شده است.

 

۳-۱۰-۱- مزایای DEA

۱-  ارزیابی با گرایش مرزی بجای گرایش مرکزی:

در مدل های DEA  برخلاف روش هایی همچون رگرسیون، برازش منحنی، حداقل مربعات و … که گرایش به مرکز داده ها وجود دارد، تمایل به استفاده از واحدهای کارا توسط مرز کارایی می باشد. به عبارت دیگر در متدلوژی مزبور واحدهای تصمیم گیرنده یا روی مرز کارا قرار دارند و یا پائین تر از آن هستند. به همین جهت تفاوت بین روش DEA و سایر روش هایی که با گرایش مرکزی از داده ها منحنی عبور می دهند، وجود دارد.

۲- ارزیابی واقع بینانه:

تحلیل پوششی داده ها از مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده تعدادی را به عنوان کارا و تعدادی را به عنوان ناکارا معرفی می نماید. واحدهای ناکارا به دلیل مقایسه با یک سطح استاندارد خاص از پیش تعیین شده و یا یک تابع خاص و معلوم، ناکارا ارزیابی نشده اند، بلکه ملاک ارزیابی آنها در حقیقت واحدهای تصمیم گیرنده دیگری بوده اند که در شرایط یکسانی با آنها فعالیت کرده اند.

۳-  ارزیابی همزمان عوامل مؤثر بر عملکرد واحد:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment