پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش تفاوت بین عملکردشرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

– آزمون فرضیه تحقیق

در این قسمت به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به نوع فرضیه از آزمون میانگین استفاده می کنیم. جهت مشخص نمودن نوع آزمون میانگین (پارامتریک یا ناپارامتریک)، ابتدا از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم که به شرح   زیر است

: توزیع داده ها نرمال است.

 : توزیع داده ها نرمال نیست.

همانگونه که در جدول شماره ۴-۸  مشاهده می گردد از آنجاکه سطح معنی داری متغیر کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین H0 رد شده و توزیع داده ها نرمال نیست و نمی توان از آزمون های پارامتریک مانند آزمون T دو نمونه مستقل استفاده نمود و به جای آن از آزمون من ویتنی که معادل ناپارامتریک آزمون T است استفاده می کنیم.

 

۴-۳-۱-آزمون فرضیه

عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت است.

: عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت نیست.

 : عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت است.

این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

همانطور که مشاهده می شود از آنجایی که آماره آزمون sig = 0/40  می باشد و این مقدار کمتر از ۰۵/۰ است فرض صفر رد شده و می توان گفت که عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت است. همانطور که در جدول اول ملاحظه می گردد میانگین عملکرد بیمه ایران (۶۲/۴۲)  بیشتر از میانگین عملکرد بیمه پاسارگاد (۳۸/۳۲) است و این تفاوت معنادار است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment