پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد

CCR-OUTPUT سال ۱۳۸۹:

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها استفاده گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۱۱۴۱۲

برای رسیدن به کارایی باید:

سود خالص به میزان                                                        ۷۹۷٫۵۷%           افزایش

نسبت انی به میزان                                                          ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                               

نسبت جاری به میزان                                                       ۹۹۹٫۹۰%            افزایش

شاخص EPS به میزان                                                     ۷۹۷٫۵۷%           افزایش

 

شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی ۰٫۵۶۹۳۸۴

برای رسیدن به کارایی باید:

سود خالص به میزان                                                        ۳۸۵٫۲۹%            افزایش

نسبت انی به میزان                                                           ۷۵٫۶۳%            افزایش                          

نسبت جاری به میزان                                                        ۵۸۵٫۰۰%            افزایش

شاخصEPSبه میزان                                                        ۱۷۴٫۳۲%           افزایش

 

شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی ۰٫۱۸۹۳۸۱

برای رسیدن به کارایی باید:

 

سود خالص به میزان                                                           ۴۲۸٫۰۴%           افزایش

نسبت انی به میزان                                                            ۹۹۹٫۹۰%           افزایش                           

نسبت جاری به میزان                                                        ۹۹۹٫۹۰%          افزایش

شاخصEPSبه میزان                                                       ۴۲۸٫۰۴ %         افزایش

 

شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  ۰٫۲۲۳۷۱

برای رسیدن به کارایی باید:

سود خالص به میزان                                                        ۳۴۷٫۰۱%            افزایش

نسبت انی به میزان                                                           ۹۹۹٫۹۰%            افزایش                             

نسبت جاری به میزان                                                        ۶۹۷٫۳۱%           افزایش

شاخصEPSبه میزان                                                        ۳۴۷٫۰۱%          افزایش

 

شرکت سخت آژند: کارا

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment