پایان نامه پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز

دانلود پایان نامه

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز می باشد که بدین منظور 335 نفر از کارکنان(280 مرد و55 زن ) مراکز هفده گانه مخابراتی شهر شیراز به صورت نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند و توسط مقیاس هوش سازمانی (آلبرچت،2003) و تعهد سازمانی (آلن و میر،1984) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سپس داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،تحلیل عوامل به روش مولفه های اصلی ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش ورود مکرر و گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقیاس هوش سازمانی و مولفه هایش  از پایایی لازم و روایی کافی  برخوردارند و  بین هوش سازمانی با تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد .همچنین مولفه های هوش سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی و ابعادش می باشند.

کلید واژه ها : هوش سازمانی – تعهد سازمانی – پایایی – روایی

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment