پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 8

دانلود پایان نامه

شده در زمینه ارزش های شخصی
ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از کارت امتیازی متوازن
دلایل رابطه بین وفاداری و سودآوری
سابقه تحقیقات در داخل کشور
دیدگاه های گوناگون در زمینه حل مسئله
تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی به صورت مفهومی و عملیاتی
مبحث اول دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز
تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی
همه گیری حمله های وحشت زدگی  

مدیریت مردم‌سالاری
تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده
بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
راههای بهبود فرسودگی کاری
قانون بای دل
روایی و پایایی مصاحبه
خلاصه فصل اول
پیشینه تاریخی موضوع
نتایج آزمون برای وضعیت حمایتی دولت
علم به مورد معامله درمعین وکلی
مقایسه و نتیجهگیری
قابلیت‌های بازاریابی
یکپارچگی میان وظیفه ای
پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی
تشکیل تیم خبرگان شرکت
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
مفهوم رفتار فرا نقش
مالیات نرخ موثر مالیاتی
مدیریت چگونگی استقرار فناوری امنیتی
برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی
یافته های توصیفی سابقه خدمت
ب موضوع جرم شناسی
عنوان صفحه ارتباط تئوری ذهن با سایر تواناییها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
ب دانش نامشهود ضمنی
فضای اخلاقی سازمان
حیطه های رفتار شهروندی
استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها
آموزش شبکه به روش پس انتشارخطا
تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق
تعریف توصیفی
آثار اقبال
استاندارد کردن محصول
احضار از طریق نشرآگهی
چکیده لاتین
روش تجزیه تحلیل داده ها
مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاءو حیوانات
ح سازماندهی تحقیق
ب مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
مقایسه بین تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر
سبک مقتدرانه
سوال‏های پژوهش
روش پرداخت دستمزد تشویقی
تحلیل گفتمان بازتاب رسانه ای روز
ب رابطه قصد و رضا
دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر
اهمیت جو سازمانی در کارکردهای سازمان
مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین
روش نمونه گیری وحجم نمونه
عناصر دانش
نظریهی رفتار برنامه ریزی شده
بند سوم مفهوم طبی
بند پنجم فسخ
ویژگی‌های خدمات
خدمات پس از فروش
گفتار دوم بازنمایی رسانه ای
پیوست ها أ فهرست جداول و نمودارها عنوان صفحه نمودار
الف اشتباه مشترک نوعی و همگانی
ویژگی های مفهومی سبک زندگی
مفهوم درآمد و سود
سوژه‌ی تاریخی مارکسیسم
وظایف رهبری
فصل اول طرح تحقیق
نگرشها نسبت به زنان
ابعاد متغیرهای تحقیق
دیپلماسی فرهنگی
ب منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده
اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه
مبانی مسئولیت مدنی
میزان تاثیر گذاری عامل ها
ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان
آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری
مدلهای نوآوری
فرضیات روایی و پایایی
تصویر
شاخص های توصیفی مربوط به عملکرد تحصیلی دانش
گفتمان‌های هویتی در جامعه سیاسی ایران
تعریف سلیگمن از شادی
عوامل غیر اقتصادی
پیوست‎ها
معایب تجارت الکترونیکی
روشهای ارزیابی عملکرد
«هنری مارتین»
فضای مساعد برای بهره وری در سازمان
مبحث اول شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانهای مصوب
فهرست مطالب چکیده ک فصل اول کلیات تحقیق
بزه های کیفردار در قرآن کریم
وضعیت اجتماعی اقتصادی
مبحث چهارم صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت
رابطه فقر با بزهکاری
میسیونرهای زن
فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث
غیریت سازی
خودکارشدن بورس
مفاهیم وتعاریف رفتار شهروندی سازمانی
حق داشتن وکیل
گفتار دوم رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر رکن معنوی
ربا تأمین مالی و بانکداری
موقعیت محلی حسابرس و قیمت گذاری حسابرسی
مکان پژوهش
هداف ارزیابی درونی
الگوی لیت وین و استرینگر
رضایت مشتری هسته فعالیتهای بازاریابی
توانایی عینیت بخشیدن به آموزش
تأثیر کارآفرینی در چرخه عمر محصولات گردشگری
نحوۀ محاسبه دانه های تولیدی و به روزرسانی انحراف معیار
شیوه های تبلیغات موثر
دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه
ب تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
متغیر وابسته مربوط به مدل اول
مدل مفهومی مدیریت دانش
جرم انگاری برای شرایط عادی
بررسی عوامل داخلی
میانگین رتبه ها در عوامل اثر گذار بر کاهش در آمد حاصل از تماشاگران جدول
فرآیند اجرای تحقیق
فرانشیز
دویل
ج خیار تعذر تسلیم
گفتار اول زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی
عملکرد برند و ارزش ویژه برند
تعاون و همکاری
ارزیابی سندرم اعتیاد به کار
جنسی بودن
سوء نیت
پایین بودن ریسک قاچاق کالا
مدل نظری تحقیق « دیاگرام» روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته
سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی
عقل گرایی
پیشینهی پژوهشهای انجام شده
کیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات
اهداف اقتصادی
جهاد ابتدایی در اسلام و مستندات آن
استراتژی محافظه کارانه
فصل دوم بررسی ادبیات و پیشینهی پژوهش
طبقه بندی رفتار شهروندی از دید پادساکف
ماهیت سرمایه در گردش
ب حقوق عراق
فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی
شهروندی
سحر در عصر حاضر
پایایی
گفتار دوم مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی
بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق
سنپاسخگویان
قواعد نگاران مذهب امامیه
معیارهای ارزشیابی عملکرد
معنای حصر وراثت
محدودیت‌ها و مشکلات
سؤال های تحقیق
استراتژی ها
ارتباطات بازاریابی جامع
محدودیت ها وموانع مدیریت واحد شهری
آموزش محوری به جای پژوهش‌ محوری
۳ اهداف پژوهش
گفتار اول تعریف مفهوم «پیشگیری از جرم»
مزایای توانمند سازی
ارتباط مفاهیم بنیادین و معیارهای نتایج
اهداف کاربردی تحقیق
سبک تصمیم گیری عقلایی شهودی وابستگی آنی اجتنابی
اهل ریبه
دیدگاه ها در مورد اخلاق
بند اول ماهیت حقوقی قرارداد بیمه
جبران شکست ها
مرحله سوم روش سنجی
انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار
معاهد حربی و مستأمن
اهداف و ضرورت انجام تحقیق
فصل پنجم نتایج وارائه پیشنهادها
نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده
نمونه‏گیری و گزینش افراد مورد مصاحبه
جاذبه‌های طبیعی
توصیف متغیر سبک مشارکتی
کیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره
روایی ظاهری
گفتار دوم فردی سازی نظارت
توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی ها
تقوا عامل بازدارنده از جرم
تعاریف عملیاتی و نظری
آشنایی با شاخص های قیمت سهام
اهم سیاستهای آموزش وپرورش
مدل بدون رشد
مجازاتتکرارجرمدرجرایمحدی
تعریف گرشگری
مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
مدل مفهومی و پیشینه پژوهش
مبحث اول شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن
برنامه‌ریزی استراتژیک
مطالعه عدالت در سازمانها
سنجش فشارزاهای روانی
کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن
جدول توزیع فراوانی زنان خانه دار بر حسب الگوی غذایی
رگرسیون‌ چندگانه برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجش اثر ‌متغیرهای ‌مستقل بر متغیر وابسته
مبانی نظری تحقیق
شرط دیمایس
اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد
واحد مشاهده
الگوی گلدمن و ناگل
فصل پنجم نتیجه‌گیری
از نظر نحوه اجرا
بند پنجم وابستگی حاکمیت بحرین به ایالات متحده و عربستان
کنترل استرس
مفهوم وفاداری مشتری
هوش عاطفی از دیدگاه وزینگر
گفتارچهارم عناصر ملکیت
پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
گفتار اول شرایط عقد رهن
نصاب لازم برای تصویب تصمیمات در مجمع عمومی مؤسس
مبحث سوم مفهوم ضمان در اسناد تجاری از دیدگاه فقهی و حقوقی
آزمون فرضیه فرعی هشتم مقایسه دیدگاه های پاسخ دهندگان نسبت به متغیر مهارت های ارتباطی
نکاح
عوامل سازمانی و مدیر
رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام
خدمات کالا
یافته‌ها و نتایج سوالهای پژوهش
چارچوب مدیریت عملکرد در استرالیا
رویکردهای موجود نسبت به مدیریت دانش
روش گرد آوری داده ها
فصل سوم تبیین پژوهش
ابعاد جو اخلاقی
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق صفحه
روش کارمزدی
تغییر رفتار رفتار درمانی
پایبندی به ارزشهای اولیه انقلاب اسلامی
تفاوت محصول
مبحث هفتم سوابق کیفری
انواع عواطف در دوره نوجوانى
زمان بندی
مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی
کلاس درس باز
کیفیت در علمسنجی
عوامل ساختاری
بررسی فرضیه اول تحقیق
ویژگی های نظام کارامد نظارت و کنترل
سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی
مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند
مقدارآلفایکرونباخبرایمولفه‌هایپرسشنامهچالشهایبیمهاجباری
داده های کیفی
صریح به ضمنی یادرونی کردن
مبانی نظری سرمایه اجتماعی
روشهای ا ندازه گیری کارایی
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
گفتار اول عیب شرایط و ارکان آن
مهم‌ترین برندهای قدرتمند در دنیا
گفتار اول قانون مدنی
اقدامات اقتصادی
مدل سلسله مراتبی پژوهش
ابزار و روش گردآوری دادهها
گفتار سوم وقوع قتل از طرف وراث
افشاء
نظم‌جویی شناختی هیجان
روش وصل نقاط حدی
بند سوم اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی
عوامل موثر بر جذب گردشگری
خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن
شرح وبیان مسأله
تفاوت سازمان‌های سنتی با سازمان‌های یادگیرنده
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات خوشه
بخش اول کلیات و اصول
محدویتهای پژوهش
ماهیت حقوقی دفاع مشروع
فرهنگ سازمان کارآفرین
مدل براون
سیستم های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩی های ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی ﺷﺪﻩ
انواع صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
روش نمونه گیری
اضافه نرخ تخفیف بابت نوع مورد استفاده
پیدایش نهاد
پیشنهادات اجرایی تحقیق
جوّ کلاس
ریشه های تحولی طرحواره ها
هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتریان وفادار
ضریب هبستگی بین رهبری تحول گرا بر درک سهولت جدول
میانگین رتبه ها در رایج ترین روش های بازاریابی ورزشی جدول
انتقال و یکپارچه‌سازی دانش
مدل فروش ضمنی خدمات تلفن همراه
حکم خمس با وجود حکومت اسلامى
تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت توزیعی
تعاریف تعهد سازمانی
ماکس وبر
گفتار دوم ماهیت حضانت
ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات تحقیق ۱ ۱ مقدمه
برنامه ریزی گردشگری
جدول ٢ ٩ تفاوت یادگیری و آموزش
تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان
مقایسه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
محدودیت های تحقق
نمادهای منزلتی
بند اول توجه به نگرانی آلام دیدگاهها و نیازهای بزه دیده
کیفیت سیستم
تمایز میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجر
تحلیل استنباطی فرضیه دوم
فصل دوم مبانی بدعت ازمنظرفقه امامیه
ریسک غیر سیستماتیک
انواع تسهیلات
مزیت رقابتی برندهای قدرتمند
موقعیت جمعیتی
پژوهش‌های سطحی به جای پژوهش‌های بنیادی
عملکرد
معیارهای ارزیابی عملکرد
نحوه جمع آوری داده ها با ذکر چگونگی تعیین اعتبار و پایائی ابزار جمع آوری
سعی می کنم کمبودهای علمی خود را در درس هایی که ضعیف هستم جبران کنم
سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه
بخش سوم راههای ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم
ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی شخصیتی و مهارتهای ارتباطی از دیدگاه خود کارمند
جمع بندی و چهارچوب پژوهش
گفتار دوم عوامل فرهنگی
مدل کهلی و جاورسکی
رویکرد مختلط
فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب محل سکونت
معنویت و سازمان
آمارهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی
اهمیت ارزیابی عملکرد بانکها
دستاوردهای بازار رقابتی
اجزاء اصلی سرمایه فکری
پاسخگویی
فهرست جداول و شکل‌ها شکل
بندسوم تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی
بند دوم عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس
فرضیه هزینه‌های سیاسی
میزان تحصیلات
لمسدرمانی
استراتژی بازاریابی یکسان
مدل‌های پذیرش تجارت الکترونیکی
توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
خلاصه فصل فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق
ب رضایت از شغل و غیبت از کار
سازه ای مناسب برای مطالعه ی