پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 5

دانلود پایان نامه

های توصیفی
خلاصه پیشینه تحقیق
تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش
تعریف استناد
الف استقلال سازمانی
نشانههای استرس
رابطه معنویت و دین
ویژگی‌های فرهنگی
نظریه سلسله مراتب تأمین مالی
چستر بارنارد
خصوصیات شرکت اینوتکس ایران
الگوهای چند بعدی
داراییهای نامشهود
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران
خدمت و ویژگی های آن
تحقیقات تشریحی
مبحث دوم جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی
نسبت های فعالیت
اهداف انجام تحقیق
گفتار سوم اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری
تنظیم هیجان در خود و دیگران
اهمیت ضرورت پژوهش
فطرت از منظر آیت الله جوادی آملی
تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرچهاروضعیتاشتغال
بیسکویت
حق طلبی و حق جویی
توصیف ویژگیهای نوع حساب
معیارهای اصلی اعطای تسهیلات در بانکهای ایرانی
واژه‌های کلیدی تحقیق
تعریف مسئولیت
فصل دوم انواع تقیّه و کارکردهای آن در ابعاد سیاسی و اجتماعی اقسام تقیّه
ویژگیهای عوامل حیاتی موفقیت
مطالعات اوهایو
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
گفتارسوم اجماع
قابل مقایسه بودن
توافق دو اراده در بیع الکترونیکی
مبحث اول مباحث فقهی تغییر جنسیت
مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی
خمس در عصر غیبت
تکنیک ترغیبی داگمار
– قلمرو پژوهش
آمار توصیفی برای ابعاد سه گانه
ویکرز
نو آوری و تازگی تحقیق
اهمیت شناسایی هویت
تفاوت بین سازمان سنتی وچابک
هوش هیجانی و بهرۀ هوشی
پیشنهاد کاربردی
گفتار اول منشأ اشتباه حکمی
گفتار اول تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس
بخش دوم هوش هیجانی
دانشگاه و شکل گیری هویت دانشجویی
نظریه هرزبرگ
در بیع الکترونیکی
فصل چهارم ‌تجزیه و تحلیل دادهها و یافته ها
مکان جنگ های سیاه
کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
حق به شهر و تفاوتهای جنسیتی
تعریفهای مختلف در مورد نفوذاجتماعی
تئوری های برون زاد
بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم
تعیین پایایی پرسشنامه
بررسی مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال
هتل های مرکز شهر
ج نوشته
کیفیت کار و سنوات خدمت فرد
راهکارهای توسعه گردشگری
مدل رزونانس طنین برند
تجزیه وتحلیل شکست پروژه مدیریت دانش
هویت برند داخلی
گفتار اوّل حبس خانگی در ایران
ارتباط انعطاف پذیری زنجیره تأمین و نوآوری
عوامل طبیعی
پایایی پرسشنامه پژوهش
تعاریف آموزش ضمن خدمت
رابطه وفاداری مشتریان با رضایت و سودآوری
حجم معاملات سهام
چکیده به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنّی در کلیت و مبنای قاعده ی «لاضرر» که اصل
توصیف ویژگیهای شغل
تجزیه و تحلیل فرضیه اول
تقسیم‏بندی تکنولوژی از نظر ترکیب
_مفهوم مضیق پیشگیری
تعریف مفهومی سرمایه انسانی
سابقه آشنایی با شرکت
شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد
خمس در زمان پیامبر اسلام ص
فصل اول کلیات
تکنیکهای هزینهیابی
اعتبار و اعتماد
سازگاری تعهد دلبستگی
روش اسنادی
اصلاحات در قانون
تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
سلامت
جدول آماره های توصیفی دانشجویان و اساتید فرضیه مشارکت
افزایش استقلال
ضرایب استاندارد مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی متغیر تعارضات زناشویی
دوستان و همنشینان
آموزش ارائه شده
سازمانها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران
نقش اعتماد
مروری بر پپیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
سیاست‌های سند چشم‌انداز
ماهیت قراردادهای الکترونیک
معرفی جامعه آماری
توزیع کارکنان بر حسب انگیزه شغلی
ماهیت و مفهوم توبه
مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مالی رفتاری تعریف و مفاهیم و انواع
نتایج فرضیه فرعی دوم
مبنای نظری روایت روابط نسلی در سینمای حاتمی کیا
در دسترس بودن مکان سرمایهگذاری
از دیدگاه‌ هابس و ابری
نظریه تاثیر سی ان انی
تعارض دو ضرر
متن پرسشنامه
تحلیل مسیر
فرآیند نوآوری استراتژیک
فصل پنجم جمع‌بندی نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
مکانیزم های بازاریابی که می توانند ترجیحات محلی یک کشور را به بازارهای خارجی مرتبط سازند
پیشینه های داخلی
الف حادثه خطر و ویژگی‌های آنها
ارتباط اهداف و استراتژی با متغییرهای ساختاری
گفتار دوم حق آموزش
فرضیه فرعی اول
چرا سازمانها به
عامل هفتم پژوهش
بازاریابی رابطه‌مند
معنای لغوی بغی
وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
ملاکهای تشخیصی
بدعت درلغت
بند دوم روایات
تعهدات مدیر
هستی و وجود
اردوگاه های کشتار جمعی سیاه
فرسودگی
جامعه آماری پژوهش حجم نمونه و روش انتخاب شرکتهای مورد مطالعه فرضیههای پژوهش
تخلف در تعهدات اصلی
تعریف بیسکویت
معرفی بانک ملت
مبحث اول قابلیت تعیین مورد معامله در فقه
بازاریابی سیار
نوع مطالعه
تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش
نظریه های موجود در باب ادراک
از دیدگاه دانش آموزان محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با
اندازهگیری تمرکز
تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون
راهبردهایی برای کشف اعتقادهای غیر منطقی
آمارتوصیفی شاغلین بخش صنعت در استان گیلان طی سال‌های
اهرم مرکب
مشخصات پرسش‌نامه پژوهش
بیمه های درمان
بند اول شاخه های جراحی زیبایی
نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن
بیانیه مأموریت بانک کشاورزی
عوامل فیزیکی
بازرگانان و تجار
کنشهای خانواده از نظر فلک
مدیریت به موقع موجودی ها
مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه
تعددواقعیدرجرایمموجبدیه
گفتار دوم عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه
بند چهارم تعدیل جاه طلبی
شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز
فرضیه ی اصلی
۱ ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
مدل اقتصادی هزینهیابی کیفیت
بازار نقد و مشتقه
اختلال افسردگی اساسی
عقود تشریفاتی
فصل اول مقدمه
استراتژیهای مقابلهای
اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد
چرخه حیات سیستم
دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مسئولیت مدنی ناشی از لینک غیر مجاز
نظام های ارزیابی عملکرد
گام اول القای امید
پرسشنامه سفارشیسازی خدمات
حضرت ابراهیم
اهداف کلی و ویژه پژوهش
پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده
اهداف بهداشت روانی
شیوه نمره‌گذاری سوالات پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده طیف لیکرت  

هوش هیجانی در سازمان و مدیریت
اخلاق مدیریت
پیشنهاداتی در مورد هوش معنوی
تعریف برند
د عقد معامله و قرارداد
ب منابع عربی
بند دوم راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی
مبحث سوّم انتخاب زمان مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار
دگرگون‌سازی ادراک
تعریف مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در تحقیق
مرور پژوهش های انجام شده
رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین
نیازهای بیمه هزینه پزشکی
مدل سرآمدی
مراحل تحقیق
تشریح فرایندهای مرکز آمار ایران
ابزار گردآوری داده های تحقیق
فرایند شکل گیری اعتماد الکترونیکی
چشمانداز محیط نگر
تعریف وتشریح مؤلفه های دینی
تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی کل
نتیجه گیری و مدل مفهومی پژوهش
وظایف وتعهدات بیمه گذار
سطح استراتژیک
مبحث چهارم انواع قبول
مهارت تفکر خلاق
اراده
گفتار اول اصول مشترک حاکم بر تفکیک انحلال یا اجرای قرارداد
گفتار دوم موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن
ابعاد شفافیت
علامت تجاری
ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر
جنبه های منفی سرمایه اجتماعی
طراحی پرسشنامه
دیدگاه ایدئولوژیکی
روش نمونه گیری و حجم نمونه
اهمیت برند
ساختار پرسشنامه
نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
قواعد نگاران مشهور مذاهب فقهی
پایایی ابزار جمع آوری داده ها
انواع قراردادهای خدماتی
گفتار دوم مکاتب رویه و قوانین
وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی
گفتار چهارم ادغام شرکت‌های دولتی
اعتبار اسنادی
تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی
فصل دوم مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق بنیادهای نظری تحقیق
انواع تجارت الکترونیک
۲ قلمرو مکانی تحقیق
تفاوت بازارهای خدمات و محصولات
نوآوری شهید صدر در وضع الفاظ «نظریه قرن اکید»
نقشه راه تحقیق
آزمون پایایی پرسشنامه
نظریه های تقسیم سود
تحلیل سلسله مراتبی
الف محدودیتهای خارج از اختیار محقق
ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی
پیشینهی تجربی امید به آینده
روش تجزیه و تحلیل داده
رویکردهای ارزشگذاری سهام
ایمان به معاد و دادگاه عدل الهی
اهداف نامشهود
فرایند فیلترکردن منبع
تجارت الکترونیک در ایران و جهان
گفتار سوم سیستم دادرسی مختلط فرانسوی
بررسی پایایی پرسشنامه
روایات مرتبط با دیرکرد
بند سوم وسایل ارتباط جمعی
تکرار جرم
ابعاد آمادگی پذیرش تکنولوژی
فصل اول مفاهیم و کلیات
تعریف اصطلاحی اراده
جهانی شدن فرصت یا تهدید
عوامل سازمانی
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی
مفهوم لاضرر
– تاریخچه و سابقه موضوع پژوهش پیشینه تحقیق
آثار امر به معروف و نهی از منکر از منظر روایات
بازده سهام
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول چکیده
عوامل مؤثر بر بهره‌وری رئیسی و موسی‌زاده ۱۳۸۵ص۳۷۸ ۳۷۶
بررسی نقش متغییرهای تعدیلکننده در نحوۀ پاسخگویی افراد
_ ثبات اقتصادی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی
مبحث پنجم سواد
وجوه سه گانه زندگی لذت بخش
بخش چهارم_روش
قسمت سوم کسب تابعیت ناشی از هراس انجام خدمت نظام وظیفه درکشورمتبوع اول
افزایش هزینه‏های حمل و نقل
دسته‌بندی انواع دانش
مبانی نظری پژوهش و پیشینه
ویژگی‌های منطقة الفراغ
متغیرهای مؤثر در تقاضای آب
فهرست جدول ها عوامل شکل‌دهنده برنامه درسی پنهان
تعریف ارزیابی عملکردکارکنان
گفتار سوم تعویق صدور حکم
الکسیس دو توکویل
دیدگاه ویلیام رومی وارتباط آن با یادگیری فعال
جدول درسی
وظایف مدیران از دیدگاه‌های مختلف
معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی
روائی و پایائی ابزار اندازهگیری
آزمون ریشه واحد در دادههای ترکیبی
قابل مقایسه بودن
جدول درصد فراوانی زنان خانهدار بر حسب پاسخ به گویههای اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی
وضعیت هدف های برنامه درسی تربیت بدنی در وضعیت موجود
نگرش کلاسیک
اطلاعاتی که توسط سیستم اطلاعات بیمارستانی جمع آوری می شود
توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک میزان
عناصر مذاکره
مدل تعاملی شهر شهروند دولت و شهرداری الکترونیک
مبحث اول مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران
تعریفهای عملیاتی
عوامل روانشناختی اجتماعی
تصمیمات فردی تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی
دوره اول ۱۳۱۸ ۱۳۳۱
دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای
سؤال‌های اصلی و فرعی
توزیع آنلاین
ویزگی های دانش
ب اعتماد سازمانی
مدل سبکهای یادگیری گرگورک
الگوهای عرضه نیروی کار خانوار
مقایسه این تحقیق با تحقیقات قبلی
فطرت انسان
یادگیری سازمانی به عنوان تعیین کننده عملکرد سازمانی ادراک شده
درجه سختیتصمیم گیری
سایر تاثیرات یارانه
گزینش معکوس انتخاب نادرست
کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی
توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری
مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مدل تحقیق
تعریف چهارم
پیکربندی روابط شبکه ای
تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی
تاریخچه الگوی توسعه ی خوشه ای
آزمون علیت گرنجر
گفتار اول مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد
گفتار دوم مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه
میزان وسطح افشای اطلاعات
منابع مالی شرکت‌های لیزینگ
کارکرد فرهنگ سازمان
انواع متغیر ها
ریسک پذیری و استراتژی بازاریابی
اهمیت مالکیت فکری
نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه شخصیت زدایی گروه آزمایش و کنترل
دسته بندی مدل ها
پیشینه تحقیقات ا نجام شده در ایران
طبقه بندی بیرد و آمند
بند اول تعویق ساده
مفهوم و تعریف کارایی
احساس با قدرت بودن تاثیر گذار بودن
گفتارسوم ماهیت