پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 3

دانلود پایان نامه

ر ابزار اندازه‌گیری
مفهوم سود تقسیمی
فصل اول بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی
پیش شرط ها و نتایج تعهد سازمانی
جایگاه تعهدسازمانی در علوم مختلف
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده های آماری
پیشنهادها برای محققان آتی
پویایی سیستم ها
شیوه ها و فنون تحلیل محتوا
بخشش گناهان
چکیده انگلیسی
بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری
فصل دوم انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها بخش اول انواع اعتبارات اسنادی
مفهوم یادگیری
گفتار هشتم مدل اجتماعی
فرضیات ویژه
فعل زیان بار
گفتار دوم معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم
قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان
نوآوری در تحقیق
اجزای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه یافته
هوش سیال و متبلور کتل
شبکه محلی
هویت فرهنگی
اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق
ضرورت های قانونی
کیفیتخدمات
ب «سهام کنترلی»
مرحله اول تعیین مدل
صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن
مدل مفهومی تحقیق
جدول فراونی برحسب متغیرجنسیت پاسخگویان
مقالات چاپ شده در مجلات داخلی
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮی
جامعه آماری و روش گردآوری داده‌ها
چارچوب نظری و فرضیات تحقیق
توانایی جذب دانش
مهارت رفتار جرأت مندانه
برای چهار فرضیه‏ تحقیق
فهرست مطالب خ‌ فهرست شکل‌ها ض‌ فهرست جدول‌ها ‌ع
معرفی بازارگرایی
فناوری و پیچیدگی
فصل اول کلیات مروری بر ادبیات تحقیق
ملکیت ذاتی تکوینی
بازارچه های مرزی
تأثیر متغیرهای برونزا کاربر و چالش بر متغیرهای درونزا کارکرد
فراوانی گروههای جنسیتی
اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
طبقهبندی بر مبنای هدف
نظریه های های توانایی
آموزش و تربیت نیروی انسانی دانش مدار
مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه
صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی
منطقه مورد بررسی
عضویت در گروه
مخارج سرمایه‌ای
ایجاد تصویر ذهنی مثبت
دانشگاه بروکراتیک
سوال دوم هر یک از اجزای نظام‏های اداری امپراتوری هخامنشیان چه ویژگی‏هایی داشته‏اند
ابزارگردآوری داده‌ها
مبحث اول باور به خداوند و معاد
ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها
مبانی نظری مدیریت سود
پیش شرطهای تعهد هنجاری
مدرسه و شغل
مفاهیم تعهد
حمل کالای خطرناک
تفاوت مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات
ب سرقت مقرون به تهدید
مدلهای ساختاری نگرش
پ سوالات تحقیق
سبک های شناختی به عنوان سبک های تفکر
بخش دوم عملکرد
پایداری سود
توبه و علم قاضی
گفتار دوم آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین
گفتارچهارم مفهوم حقوقی جهیزیه
جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات
میزگرد از راه دور
تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش
وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی سبزوار
شکل نمودار گام های ارتقاء
فرآیند تصمیم گیری
کارایی هزینه
میانگین رتبه ای گویه های مربوط به در دسترس بودن مشروبات الکلی جدول
ابراز گردآوری داده ها
کیفیت زندگی کاری از دید توریسن‌های مدیریت
تعاریف و مفاهیم سبک های مدیریتی
نسب مشروع
روانشناسی ورزشی
شاخص‌های ارتباط با مشتری
یا تلفیقی
ارتباط متغیرهای ساختاری با ساختارهای نظری و ساختارهای عملی
نرمال سنجی داده های مربوط به متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری بعد از عمل حسابرسی
ب سازش در محکمه ابتدایی
هدف
رویکردهای ساختار یافته
ویژگی روش توصیفی
قالیبافی در دوران عباسیان
نظریه درون فهمی کج‌رفتاری یا خنثی سازی دیوید ماتزا
تأثیر محیطهای خانوادهگرا و مفهومگرا بر خرید جوانان
مشکلات احتمالی در انجام تحقیق
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق بخش اول گردشگری
الف مفهوم لغوی رهن
فصل دوم مروری بر پیشینه تحقیق
یافته های تحقیق
مودی و همکاران
قوانین استراتژی
شبکههای بازجریانی
انواع نوآوری و نوآوربودن در فرآیند
تعریف مفهومی و عملاتی واژگان کلیدی تحقیق
سازه‌های اثربخش در توان‌افزایی کارکنان
جامعهشناسی آفرینش ادبی
ازلحاظ تسهیلات
معناشناسی فقهی حدود
جامعه آماری از لحاظ محدوده مکانی
تئوری‌های وابستگی شغلی
ارزش
ب فرض علم مجنی علیه
فهرست جداول عنوان صفحه جدول ٢ ١ نوع‌شناسی روابط اطاعت
ارتباط بین انواع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید
فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق مقدمه
فصل دوم ادبیات نظری تحقیق بخش اول تعارض
جنبه نوع آوری طرح
نظریه آزادی اراده و اختیار
فروشنده و خریدار
ابعاد اعتماد مشتری
فهرست مطالب عنوان مطالب صفحه فصل اول کلیات پژوهش
مربوط به وضعیت سمت پاسخگویان
تئوری منابع اجتماعی
مساله اصلی تحقیق
پرسشنامه منابع استرس
وضعیت تأهل کارکنان
کولین کمپل
روایی پرسشنامه ها
عزت نفس خانوادگی
تجارب اجتماعی ناخوشایند
تعهد صادراتی
دوره تصدی حسابرسی
تحصیلی
جنبه های مدیریتی اعتماد
انتظارات مشتری از خدمت
روان شناسی رشد شخصیّت
ریشه های فرهنگ سازمانی
روش و ابزار گردآوری
تعامل مادر فرزند
نوآوری در سازمان های آموزشی
استراتژی و انواع آن
اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا
ج در دوران معاصر
انتخاب و مواد برنامه درسی
رویکردهای روانشناختی
روش‌ها ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
وضعیت موجود متغیر نوآوری در سازمان
شهر الکترونیک
تعریف و مفهوم سازمان یادگیرنده
ارتباط میان مشتری مداری و بازاریابی داخلی
حقوق و اخلاق مدیریت
تحقیقات انجام شده
گفتار دوم علل تقاضای روزافزون برای اعمال جراحی زیبایی
انواع رسانه های اجتماعی
شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و تبیین جایگاه
برآورد پارامترها
ترفیع
عوامل اجتماعی و محیطی
استاندارسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق
مشخصه های رویکرد جریان اطلاعات
سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک
جنبه‌های خودپنداره پدیدار شناختی
اروینگ گافمن
وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی
انواع مدلهای محاسبه رفتار توده وار ۷
گفتار دوم واژگان مرتبط
مصلحت گرایی
تحقیق مؤسسه تحقیقات و آموزش جهانی برای ارتباطات درونی ملکروم
هدف کاربردی
پژوهش های انجام شده در خارج
هر شرکت بطور جداگانه در دوره
قلمرو مکانی دانشگاه سیستان و بلوچستان میباشد
چکیده هدف از این تحقیق بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر
روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول کلیات طرح تحقیق مقدمه
نقش کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی
بند اول تکالیف مقامات اجرای احکام
کنترل رفتارهای درک شده
مدل اسکمپر
روشهای تخمین مدلهای ادغام شده
فصل دوم مفاهیم مبانی و تاریخچه
مدل پیشنهادی کائو و هانگ
اوراق مشارکت و بهینه سازی ساختار نرخ سود
نرمال بودن توزیع باقی مانده ها
نظریات
فازی‌ سازی
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فهرست مطالب عنوان مطلب شماره صفحه فصل اول کلیات پژوهش
طبقه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
شبهات در تعدّد زوجات
فزونی درک عاطفی زن
نوع و شغل
الف مفهوم کشتی
سوال سوم و پاسخ آن
الگوی تصمیم گیری شهودی
تربیت حق والدین
گفتار دوم تعامل پلیس با زنان
پ مبانی زن شناختی
متغیرمستقل
توسعه چیست
قرارداد دارسی
جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان
سرمایه اجتماعی چیست
روایی همگرا و روایی واگرا
فصل پنجم بحث و تفسیر یافته ها مقدمه
تعهدزناشویی
تعریف حسابرسی
اهداف کمی دانشگاه‌ پیام‌نور در برنامه پنجم توسعه
جامعه آماری ونحوه انتخاب نمونه پژوهش
معرفی صنعت لاستیک و پلاستیک
تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن
فرضیۀ سوم
مداخلات بالینی
فرهنگی شدن
بند سوم تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها
بازده سرمایهگذاری
قالیبافی بعد از صفویه تا به امروز
موانع مربی گری
تاریخچه کارآفرینی
جامعه و نمونه آماری پژوهش
نتایج حاصل سوال دوم
روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی
فرضیة تحقیق
زمان انجام توبه
مکانیزم تعاملی
روش و طرح نمونهگیری
ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی
چارچوب نظری
طبقه بندی ادراک علل موفقیت و عدم موفقیت عوامل چهارگانه علی هایدر
کالا در گردشگری خرید
نتایج رفتاری وفاداری مشتریان بعد از شکایت
آینده و روشهای به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش
توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت سن
بند چهارم تعریف اختلال هویت جنسی
بازاریابی سبز در سه سطح توسط شرکت ها انجام می شود
جرائم علیه اشخاص
ورود ذهن آگاهی به حیطه ی روان درمانی
بند سوم وجود ترکه
بند دوم مفهوم جرم شناسی
فناوری
راهکارها و پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق
توصیف و تشریح استرس
مزایای مدیریت استراتژیک
تحلیل محتوا
نام ها و نشان‏های تجاری جدید
پرسش نامه‌ها
نمونهآماری
عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
اینترنت و حضور آن در گردشگری
مفاهیم معنویت
تبلیغات زبانی
فلسفه اخلاق
موانع فرهنگی و اجتماعی
تاریخچه بندرعباس
تخمین مدل و آزمون فرضیه سوم
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی به روش مولفه های اصلی
– رهبری و ارتباط آن با نفوذ سازمانی
کوبیت
تاریخچه کشت چای در ایران
توزیع پایان نامهها براساس سه مولفه میدان متن و خوانش
ج تامین مالی قضات
واژه گان تحقیق
مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش
اصول مدیریت ارتباط با مشتری
در جستجوی اصالت
آموزش پیش از ازدواج
تحلیل کمی مشارکت زنان در آموزش عالی
جایگاه نفت در واردات
بخش سوم تمایز بین معجزه کرامت سِحر
محتوای آشکار و محتوای پنهان
بخش اول تعاریف ومفاهیم
مدل سه مؤلفه ای دینر
گفتارچهارم قانون جامع ایثار گران
نسبت بدهی متغیر وابسته
موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش
مبحث دوم حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت
برنامه ریزی منابع انسانی
نوآوری
آموزش و اقتصاد
گردشگری خرید
د فرضیههایتحقیق
تعاریف مرتبط با بهره‌وری و کیفیت
منابع و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات
عدالت
پرسشنامه نمرهبندی علایم گوارشی
وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان
پیشینهی داخلی
حقوق اجتماعی
عوامل دیرکرد
نتایج آزمون فرضیه دوم برای اقلام تعهدی اختیاری منفی
لیمر
متغیرهای عملیاتی
برآورد الگوی مدل رگرسیونی مناسب برای پیش بینی شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری
پایایی پرسشنامه اعتماد
مصادره
ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم
ارتباط رشته
ارتباط علمی
تحقیقات انجام شده در داخل
تفاوت درگیری در کار و اعتیاد به کار
از میان بردن اسناد غیردولتی
ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی
معناشناسی حدود
علت علاقه مصرف کنندگان به نامهای تجاری
رویکرد سود خالص عملیاتی
توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تعداد افراد خانواده
انگیزش و کارایی
پست الکترونیکی
نظریه دوره زندگی هرسی و بلانچارد
ملاحظات اخلاقی پژوهش
فلسفه
مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی
تاریخچه آموزش عالی در جهان
توسعه نظام حل اختلاف
مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها
پیش بینی سود
‏ رویکردهای فرایندی و تعاملی در مدیریت دانش
نظریه دلبستگی
آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت
پایایی مقیاس
بند اول عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن
قابلیت انتقال بارنامه دریایی  

راهبردهای مقابله
تعریف موضوع مفهومی و عملیاتی
طراحی نوین ساختار سازمانی
بند دوم جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی
تعریف ارزیابی
غارها
ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی سال تحصیلی
هم ردیفی
اجزای توانمندسازی ساختاری کانتر
شاخص های گردشگری پایدار
– پیشنهادهای تحقیق
مدل نیروهای پنجگانه پورتر
غیبت از کار و تعادل کار و زندگی
کارکردهای اجتماعی
تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش
اهداف سازمانی
ارتباط و نقش آن در تدریس
ولایت
هدف و روند تکامل درمان
سهام
الگوی دنیسون
مالکیت بانک ها و موسسات مالی
تاریخچه مطالعات رفتاری در اقتصاد مالی
الف مفهوم تصدی به حمل
مبحث اول شناخت پول
تعریف واژه‏های کلیدی
شرایط کاربرد
تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت
مبحث سوم نظام نیمه آزادی آزادی مشروط و