پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 22

دانلود پایان نامه

ثانی
تعاریف کیفیت زندگی کاری
جایگاه قاعده نفی سبیل در میان قواعد
اهداف خصوصی سازی بانک ها
رهبری دانش مدار
انواع نوآوری
نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان
فصل دوم مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق مقدمه
انواع انگیزه
گفتار نخست مفاهیم
دستگاه پشت پاک کنی
افزایش سرعت در تصمیم گیری
تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
کاهش فشارهای روحی
تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیر روابط متقابل
پیوست ب
طبیعت سیستمی نوآوری
اهمیت دانش اطلاعات
یک رویکرد محیط زیستی
مدل گلداسمیت
بهره وری
فرهنگ وجو مدارس
بخش پنجم انواع ید و اقسام آن
وکالت انفرادی
آزمون تی استیودنت
تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان
تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیر ها
مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی
موقعیت و مشخصات شهرستان هریس
مشکلات ارزیابی عملکرد
تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه بهره وری
کمالگرایی
حجم نمونه طبقات
نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مشاهده پتانسیل کارکنان شبکه بهداشت و درمان
مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن
مقایسه وضعیت بلوغ حاکمیت
ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس هوش هیجانی
رویکرد یاددهی – یادگیری مکتب شناختگرایی
مقولۀ مرکزی
تاریخچه آموزش ضمن خدمت
ابزارهای سنجش و جمع آوری داده ها
د قواعد فقهی در کتاب‌های اصولی
تئوری شکاف ساختاری
خطی بودن و همگنی شیب رگرسیون آزمون تفکر انتقادی
بهبود هماهنگی
پیامدها
درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص نوع تنبیه از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
رتبه بندی عوامل استراتژیک با
پیشینه موضوع تحقیق
ارزیابی ارزش های اجتماعی
مکتب اقتصاد نهادگرا
مسئولیت پزشک
وضعیت اشتغال بر حسب سطح تحصیلات
رویکرد انتقادی
ضمان
سیستم حقوقی ایران
آزمون های آماری
جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاههای خارجی
تاثیر کارکردهای نام تجاری بر واکنش مصرف کننده
پایایی اعتبار درونی
دسترسی کارکنان به منابع
پیوستگی و ارتباط نهادها
آموزش کارکنان
ویژگی‌هایشخصیکهعزت‌نفسبالا دارد
تعریف شرط و اقسام آن
مزیت رقابتی پایدار تحکیم بازار خدمات
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق
متغیر میانجی مداخله گر
نرخ انواع مالیات در ایران و سایر مناطق اقتصادی
گفتار دوم تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه
قاعده لاضرر
استراتژی‌های مشارکتی
حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری
میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع
اوقات فراغت
فهرست اشکال نمودار
پیشینه ی پژوهش
کیفیت درکشده
مهارت
گویه های سنجش متغیر
نهادها و سازمان‌ها
فرهنگ کار در اسلام
نقاط اشتراک دیدگاه اثبات گرا وطبیعت گرا از دیدگاه مور و روسو در زمینه ی تربیت اخلاقی
بندسوم – تشخیص غرر در معامله
آب انبار های استان
عدالت گرایی
بانک جدید شرقی
نکاتی مهم در صحبت با مشتری
۲ فصل سوم روش شناسی تحقیق
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل سوم روش شناسی پژ‍وهش مقدمه
سازمان تولید
طبیعت حقوقی حق حریم
دیدگاه کنش متقابل نمادین  

مدیریت دانش از دیدگاههای مختلف
قسمت دوم قانون بیگانگان مصوب
کارکردهای بانک در حوزه نظام مالی
اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه
مفهوم حقوقی ورشکستگی
اقسام حق
رهبران و شخصیت ها ی اسلام گرا
راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها
ادراکی
ساختار پایه دو مرحله ایی
سیستم های پیشنهاد قیمت
میزان اختیارات دفتر مدیریت پروژه و جایگاه آن در ساختار سازمانی
اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به
طبقه بندی ایوستیس و همکاران
حسابداری ارزش منصفانه و استانداردهای حسابداری ایران
نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق
ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد
فصل سوم روششناسی پژوهش مقدمه
تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق
تجزیه و تحلیل آماری
خلاصه نتایج فرضیه اول و تفسیر آن
الگوی اوقات فراغت
چگونه شخصیت برند ساخته می‌شود
هیأت داوران
ریاست جمهوری زنان
تعالی معنوی با تأکید بر نقش آموزه‌های دین
پارادایمهای قدرت
حضانت و نفقه
آثار وجود رضایت شغلی
شهادت کبک
طاهریان و آل‌بویه
مزایا‌ و معایب تجارت الکترونیک
تاریخچه مالیات
اثرات تورم
ایجاد سازمان ملل متحد
ویژگی های مدیر سازمان و کارکنان مشتری مدار
تاریخچه بازارگرائی
مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه و مفسد فی الارض
ب صیانت از جامعه و جان مجرم
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل پنجم بحث و نتیجة ‌گیری و ارائه پیشنهادها
تعریف و مفهوم مدیریت عملکرد
بند دوم دلایل موافقین و مخالفین
اندازه گیری کارایی با استفاده از تکنیک
مروری بر مبانی تئوریک
برخی مصادیق جرم ازنظرسنّت
نشست هشتم
استراتژی های متناسب جهت افزایش تعلق خاطر کارکنان
معنای لغوی غلو
دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی
نمایش مرز کارا با دو ورودی و یک خروجی
اثربخشی انتقال فناوری
مروری بر ادبیات تحقیق
الف تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات
طرحوارههای حوزه دیگر جهتمندی
میزان گرایش به اجرای این نظام مالیاتی در جهان در طول دهه های اخیر
رابطه جذب و حفظ مشتری با رضایتمندی
مطالعاتداخلی
ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد
پیشینه تاریخی صنعت توریسم
هفت معیار تصمیم‌ استراتژیک
مبحث اول مفهوم مسئولیت مدنی
نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی
شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ضریب آلفا کرونباخ
بدهی
ویژگی های لازم برای ارزیابی کننده
نقش مردم در حکومت اسلامی
مفهوم چریان ثبتی
مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
اعتبار صوری
آموزش به عنوان یک ارزش
مبانی مطالعه
فصل دوم مفهوم هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس مبحث اول مفهوم استقلال نهادی
مبحث نخست جعل علامت تجاری
فصل پنجم نتیجهگیری و ارائه راهکارها
مستقل بین میانگین سبک‎های مقابله‎ای در دو گروه زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان عادی
اصول بنیادی مسئولیت اجتماعی
نوسانات جریان نقدی
اندیشه های زمینه ای
وام‌هاى یک ماهه
تعریف کارت امتیازی متوازن
بند اول شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده
تحلیل سوال پژوهش
فهرست جدول‌ها عنوان صفحه
اعتبار یابی ابزار پژوهش
تئوری های همردیفی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
دیدگاه مشتری
مکان های زیارتی محبوب دتیا
نمونه آماری و نحوه تعیین حجم نمونه
نتایج سوال اصلی سوم
طرحوارهی شکست
نتایج الفا کرونباخ
مفهوم خواسته
چالش های نو ظهور
تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری
حاکمیت با کوبیت
فرضیه‌ها سوال‌های تحقیق
سایر روش ها
ضرورت تغییر تظام ارزشیابی در ایران
ضررورت و اهمیت تحقیق
درمانهای دارویی اضطراب
تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات
اثر بخشی
آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله
تبیینهای سطح خرد روانشناسی
از دیدگاه گالبریث و راجرز
بند سوم عدم پرداخت هزینه شکایت
پیشنهاد‌های برای تحقیقات آتی
تصمیم گیری فناوری در شهرداری
وفاداری نگرشی
مزایا و معایب تبلیغات
پیشنهادات به محققان آتی
سابقهپژوهشهاومطالعاتانجامگرفته
مدل های رضایت مندی مشتری
گفتار دوم حق بر غذای کافی
گفتاردوم اصلاستفادهمسالمتآمیزازفضایماورایجو
استراتژی‌های پیشنهادی جنینگز
جنبه‌های ترکیبی از هوش
برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
ماتریس استراتژی های نام تجاری
فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین
ابزارهای اندازهگیری
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
نظریه خود تعیین گری
معایب رهبر ی خدمتگزار
نقدی بر شایستگی های مورد نیاز بازار کار در نظریه جهانی شدن
ب خدمات مشاوره حقوقی
همسر
خلق دانش
الف پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
موانع حفاظت از محیط زیست
محاسن روش یادگیری در حد تسلط
د تامین معاش خانواده
مدل رقابت صنعتی پورتر
خدمات اصلی و خدمات جانبی
الگوی اوریلی و چاتمن
ب مدل‌های حافظه
توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک پایه تحصیلی
فوایدمجوز گواهی
اجرت حضانت
آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون
قرار مجرمیت
فهرست مطالب عنوان شماره صفحه فصل یک کلیات پژوهش
روش‌های استفاده شده برای آزمون فرضیات
گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک
مبحث سوم عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی
مقیاس محرابیان و راسل
روش مشارکتی
دانش مالی هیات مدیره
فصل اول تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه
گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی
روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی
گفتار نخست رکن قانونی
موانع و مشکلات محیطی بهبود بهره‌وری
ابعاد هوش هیجانی
ب جرم در علم جرم شناسی
تفسیر مدل
فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت
مراحل برون سپاری
مطالعه موردی
مدل بکوویتز
اروپا
ث اهداف و نوآوری های تحیق
ب نظریه اراده ظاهری
میزان تحصیلات کاکنان
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای
استقلال اقلیت ها از منظر فقه اسلامی
انعطاف پذیری استراتژیک
مدیریت اعتمادساز
سیستم پیشرفته
حفظ اصول وارزشها
خرده آزمون سبکهای مقابلهای
الف تعریفهای مفهومی
تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر استراتژی تمایز
روشهای غیر پارامتری
سرمایه فکری
نتیجهگیری و خلاصه فصل
آماره های توصیفی میزان باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات از دیدگاه مشتریان
فصل پنجم جمع بندی نتیجه گیری
انواع مدل های تصمیم گیری
مشخصات توصیفی مصاحبه شوندگان
شعار برند
انسجام در سبک زندگی
تعریف اعتماد الکترونیک
انواع شرکتهای هلدینگ
تلاشهای شورای امنیت در سال
توصیف متغییردانش پنهان
اهمیتجریان‌هاینقدیعملیاتی
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
نگرانی و انواع فرایندهای فکری
نمونه فرم تحلیل داده ها دانشکده علوم تربیتی
ادبیات تحقیقی درخارج از کشور
تعریف متغیر ها
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
زندگی سازمانی
بخش اول کلیات پژوهش چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق فصل اول کلیات پژوهش
ارزیابی خسارات ناشی از آلودگی هوا
تعریف مفهومی اعتماد
سازنده گرایی
سوال فرعی مرتبط
پول الکترونیکی
تفاوت های کارکردی کارآفرینی مستقل با کارآفرینی سازمانی
روایی ابزار اندازه‌گیری
جمع آوری اطلاعات اولیه
تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی
الگوی چهار پی
مدل تغییر و عملکرد سازمانی «بورک و لیتوین»
پژوهش های داخلی و خارجی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و مشکلات رفتاری
تعامل با محیط
پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی
مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی
گفتار هفتم کنوانسیون تسهیل ترافیک بین‌المللی دریایی
مجازات مقرر در ماده
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و آزمون مدل ها
نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین عملکرد کارکنان از روی شهروندی سازمانی
سوال فرعی اول
عدم توازن معلمان زن و مرد در سطوح مختلف تحصیلی
آزمون نرمال بودن
شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل
مدل‌هایتحقیق
نظریۀ بازگشتی
فلسفه نام تجاری
استخراج تم‌های مشترک حاصل از مصاحبه با دو گروه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه
ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری مدل اندازه گیری در
فصل چهارم جدول
ج جرائم مستوجب تعزیر
تعریف بهداشت روانی در محیط کار
روش‌های تحلیل داده‌ها
بر اساس استفاده از رسانه‌ها
نتایج مورد انتظار
پیشینه پژوهش
مراحل تحول
مدل پژوهش موهرمان
دیدگاه نظریه انطباقی
کارت اعتباری
روش های ارزیابی کارآیی شرکتها
پایایی ابزار سنجش
مجموعه مرجع یا الگو با ورود ریسک در مرحله
سنجش کارآفرینی سازمانی
نحوه امتیاز بندی پرسشنامه سبک تفکر
شدت رقابت بین رقبای موجود
درصد و توزیع فراوانی گروه های چهارگانه ی خلاقیت
انکار ضروری مذهب
شعبه بانک صادرات گیلان در شهر رشت
احترام به دیگران
ایجاد همکاری‌های سازمانی
تعاریف نظری خودپنداره
مؤلفه سازگاری تطابق
روش محاسبه قدرت رقابت