پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 2

دانلود پایان نامه

انعقاد و اجرای موفقیت آمیز قرارداد های متقابل
گزاره‌های پژوهش
معنی داری آزمون فریدمن در سهم تامین منابع ورزشی استان مرکزی جدول
تعاریف هوش
تئوری های طلاق
شیوه‌های اعتماد سازی
توزیع فراوانی مشخصه های آماری ابعاد نگرش دانشجویان به ازدواج بر حسب نمره
لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی بشری و شهروندی مردم
افته های پژوهش آزمون فرضیه ها
تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها در مناطق پرفروش
نوع اطلاعات
مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی قانون ماهوی
ساختار شرکاى زنجیره تامین
شرایط ماهوی حمایت از اختراعات
بخش اول عدالت سازمانی ادراک شده
اهداف اساسی از انجام پژوهش هدف اصلی از انجام پژوهش
بخش سوم آموزش و توسعه
درصد رده
رویکرد عوامل استراتژیک
مشارکت بیشتر قوای سهگانه
محدودیت‌های تحقیق
برنامه ریزی منابع انسانی
ه شورای قیمومیت
گفتار هفتم عوام گرایی کیفری
بررسی اعتبار ابزار اندازهگیری
مبحث اول حقوق مادی
تجزیه و تحلیل داهها
تعاریف نظری و عملی تحقیق
نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده
تقسیم بندی انواع مدل های ارزشگذاری سهام
اقامتگاههای آزاد
بخش اول مبانی نظری جذب و حفظ مشتریان
تاریخچه ایران کد
فرضیه شماره
ارتباط صنعت و دانشگاه
بند دوم تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه
شرم و حیا
وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر سن
منابع خارجی
دیدگاه‌ رفتاری
محتوای ریاضیات و حل مسأله
دیدگاهکینزینها
بیان مساله و اهمیت موضوع
سیاست های پولی و مالی اوراق مشارکت
نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمرههای کلی هوش هیجانی شرکت کنندگان در پژوهش
الگوی تصمیم گیری مرحله ای
ق ب س ت با شواری حل اختلاف
پاسخ به پرسشهای پژوهش
نظریههای خردهفرهنگی
فهرست مطالب ه فهرست جدول ها ی فهرست نمودارها ل فهرست شکل ها م فصل اول کلیات تحقیق
ساختار و تقسیم بندی صنایع در کشورها
فرآیند صادراتی را می توان به هشت قسمت تقسیم کرد
نظریه های آموزشی و یادگیری
اثرات جسمانی استرس
مفاهیم اساسی ارزیابی عملکرد
گفتار اول شیوه های اجرای عین تعهد
بخش اول مفاهیم مربوط به اهرم مالی و بازده
ابزارهای مالی اسلامی
محرک تعهد
هزینههای ارزیابی و آزمایش
روش و ابزارهای گردآوری دادهها و اطلاعات
مولفه های پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی
راحتی
بازاریابی در قرن بیست و یکم
تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارتباط دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری
انتخاب نمونه
مرحله اول شناسایی مجموعه‌ای روا از محصولات رقابتی
آزمونریشهواحد
بیان مسأله پژوهشی
مرحله چهارم
نقش آموزش در افزایش کارآیی منابع انسانی در سازمانها
مبانی نظری اعتماد سازمانی
ارایه مدل نهایی به کمک مدل معادلات ساختاری
روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها
شاخص رضایت مشتری سوئدی
درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص تنبیه بدنی از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
پرسشنامه هویت اخلاقی
پیشینه مطالعات داخلی
ب اثر رضایت در مفهوم خاص
مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری
گفتار پنجم ارتباط اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی
تعریف بهره وری
مدیریت و ارزیابی عملکرد
تقسیمبندی مطالب
دیدگاه زیست شناختی
نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج عمرانی دولت و بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی
تقسیم بر اساس اعتبار شارع
محیط بصری شهر
دیدگاههای مختلف در مورد شکل گیری جو سازمانی
آزمون مدل مفهومی پژوهش
نسبت های نقدینگی و نسبت آنی
اهمیت موضوع تحقیق
شرکت
کارکردهای اساسی خانواده
استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات
بازاریابی استراتژیک در مؤسسات آموزشی
بیمه درمان مشاغل
آموزش کارآفرینی در ایران و نقش آن در ایجاد اشتغال
موانع و مشکلات سازمانی بهبود بهره‌وری
تعاریف واژه ها و اصطلاحات مفهومی و عملیاتی
پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق
عاملی به منظور هماهنگی وبهره جویی از طبیعت
تهیه سبد سرمایه گذاری
نظریه
پ بیان فرضیه
توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مذهبی بودن
الف جرم شناسی بالینی
خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره
قضاوت زمانی تلویحی و آشکار
استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه
ضریب همبستگی بین تسهیم دانش کارکنان پنهان و سرمایه اجتماعی مرکزیت
رتبه بندی و ضرورت آن در کشور
حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی
روش تجزیه و تحلیل دادهها
پرسشنامه مدیریت زمان
مدل لئویندو
اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
عوامل موثر بر بازدهی
احساسات والدین کودکان استثنایی
انواع مسئله
نتایج آمار توصیفی داده ها برای پاسخ به سئوال دوم
تعیین ارتباط بین فرسودگی شغلی و جنسیت
اختلاف بین گروه ها در
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی تحقیق
قاچاق گمرکمی در ترانزیت
مدل کلی پژوهش مدل مفهومی
پدیدار شناسی شرم و گناه
جامعه‌ آماری روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
تعریف عملکرد شغلی
روش های جذب مشتری
اساس تئوریک رفتار برنامه‌ریزی شده
الگوهای کسب وکار کارایی محور
قسمت سوم عملی بودن مقررات تابعیت اصلاح شده
بخش ششم ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل
آزمون پایایی پرسشنامه
مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست
فرهنگ‌سازمانی وسواسی
بین عدم اطمینان محیطی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد
گفتار سوم ادغام شرکت‌های دولتی
سازمان چگونه ارزش خلق می کند
مبحث دوم مبانی و پیشینه
متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
بخش پنجم
گفتار اول اشخاص حقیقی
بند سوم خنثی و مساله جنس سوم
معیار تسلط تصادفی
مدل چرخه حیات دانش
جاسوسی در قلمرو هوایی
مدلها و اخلاق
بخش دوم پیشینه ی تحقیق
اولویت بندی فرایندها با فرایند تحلیل شبکه
بررسی صنعت اوراق کشتی در ایران و جهان
اسباب حجر در فقه اسلامی
آماده‌سازی و مقدمات ارزیابی
نوع شغل و تحصیلات و تعادل کار و زندگی
ب صلاحیت اختصاصی
اصول بودجه بندی موثر
تاریخچه کیفیت
روش پژوهش
فهرست مطالب عنوان مطلب صفحه
رویکرد اقتصادی – سیاسی
فرهنگ کار در کلام پیامبر
نمادهای فرهنگی
ب وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته
بعد شناختی سر
شرایط استفاده از احتراز
گفتار سوم عصر مشروطه و پهلوی
نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد عاطفی
آزمون همجمعی کاو
فصل دوم مقدمه
نظریه کامروایی نیازی
ب گفتمان چپ مارکسیست ها
پرسشنامه سرمایه روانشناختی
فصل سوم مصرف خمس
روش های کمی پیش بینی
مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی
بنددوم محاسن سیستم دادرسی تفتیشی
انواع فساد مالی
اهمیت و ضرورت موضوع
انتشار اوراق مشارکت و تاثیر آن بر نقدینگی
سود هر سهم
نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم
رویکردها و الگوهای فرایند توسعه محصول جدید
سیرتاریخی مفهوم بازارگرایی
اهمیت و نقش گردشگری بر روند توسعه همه جانبه
اهداف نظام بازاریابی
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
معیارهای انتخاب محتوا
مفهوم ساخت
داشتن اهداف و بینش روشن
جداول و نمودارهای مقایسه ای هر یک از شاخص های رضایتمندی
نظرات حقوقی
گفتار چهارم علل حقوقی
مبحث سوم ید مالکانه
کیفیت زندگی و بیماری ها
مدل مفهومی و متغیر های تحقیق
گام‌ها و اقدامات ضروری برای حفظ و رضایت مشتری
چالش‌های بیمه درمان
در خارج کشور
نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه
فروانی درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه
حکم تعلیم سحر
انگیزش و نظریه فرهنگی اجتماعی
جورج زیمل
نظریه ی یادگیری اجتماعی کرامبولتز
پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور
و مدیریت کیفیت جامع
ویژگیهای خدمات
ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی
گفتار دوم مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده
پیتر برگر و تکثرگرایی دینی
فقدان تعاریف دقیق درقوانین
شرط رتبه ای برای تشخیص معادلات مدل
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
توصیف داده های مربوط به محل تولد دانشجویان
یادگیری زبان اجتماعی
نوآوری فرایندی
اُسرا
پژوهش‌ها در زمینه متغیرهای محل خرید و دکوراسیون
تصمیم گیری عادی
قلمرو تحقیق موضوعی مکانی زمانی
شاخص صنایع
الگوی کامرون وکویین
تئوریهای نابرابری جنسیتی در بازار کار
مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی
اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل
بر حسب تاهل
ضرورت ارزشیابی در آموزش دانشگاهی
فصل دوم پیشینه پژوهش و مطالعات تئوریک
ویژگی های خاص برای تدریس
اهداف برنامه درسی تربیت بدنی
ورزش در سیره امیرالمؤمنین ع
الف نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه
نظام انگیزشی پرداخت
نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای مربوط به نگرش
سابقه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
منابع و ماخذ پیوستها فهرست جدولها عنوان صفحه جدول
متغیرهای کنترلی
مدل مبتنی بر احساس تبلیغات شفاهی
توبه قبل از اقرار
آنالیز واریانس جنسیت و خلاقیت پاسخدهندگان  

تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان
ابعاد مدیریت کیفیت جامع
هزینه تأمین مالی
الگوی کارنگی
پیشنهادات مستخرج از پایان نامه
دستگاه کپی تحت شبکه
پیامدهای رضایت از برند
فهرست نمودار عنوان صفحه نمودار
تعاریف و مبانی نظری
روان‌کاوی و سوژگی
معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های هلدینگ
هوش های چندگانه
نتایج اعتبارسنجی عامل دانش آموزان توسط کارشناسان و متخصصین
مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و مکانیزم‏های مفید
جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
راه دوم تنسک به قواعد کلی ضمان
فصل چهارم مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
ساختار اطلاعاتی در
انواع شرکت‌های لیزینگ از نظر نوع مالکیت
شاخص های کارت امتیازی متوازن
مزایا و معایب استراتژی
مدل اچیو یا عوامل کلیدی در عملکرد کارکنان
مدل فورنل
قلمرو پژوهش 
مبحث ششم مبانی مسئولیت کیفری
تعاریف کارآفرینی سازمانی
پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت عدم رعایت سرعت
تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی
روش تجزیهوتحلیل اطلاعات
مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها
گفتگو با خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند درباره رمان «کفش های »
نظریه سلسله مراتب نیازها
دوره پیش ازکسب وکارالکترونیک
ماهیت تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام
ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ
مقوله مربوط به قابلیتها
سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
ویژگی‌های بودجه برمبنای عملکرد
رأفت و نرم دلی
دیدگاه کارل هورنای
تفاوت سؤال و مسئله و مشکل
روشهای جمع آوری اطلاعات ومراحل آن
استراتژیستها
جدول درصد فراوانی زنان شاغل بر حسب پاسخ به گویههای اثرپذیری از تبلیغات تلویزیونی
از نظر تابعیت
نسل سوم
تعریف جرم درفقه اسلامی
اقتصاد عصبی و مالی عصبی
پیشینه تجربی
تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیناعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرچهاروضعیتاشتغال
نظریه هوش گاردنر
روابط بین داده اطلاعات ودانش ازدیدگاه کلارک ورالو
ابعاد روانشناسی مثبتگرا
روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
ه عنصر روانی در جرائم عمدی
تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال
مبحث دوم تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت
بند سوم بهره گیری از نیروی زن پلیس
سؤال های پژوهش
گفتار دوم تعریف متصدی حمل و نقل
معاونت بازرگانی و خدمات فرهنگی
مدل‌های رفتار خرید مصرف‌کننده
برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب
آزمون های تکمیلی
حفظ آبرو و حثیت نیروهای مسلح
تحلیل روابط بین متغیرها
تکنولوژی رمزنگاری
نتایج تحلیل استنباطی
معرفی چند مکتب فلسفی تربیتی
الف ریشه های تاریخی عوامل پنجگانه
اهداف ویژه
حقوق مالکیت فکری
کیفیت سود
جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی
خلاصه‌ای از وصیت‌نامه شهدا و تحلیل آنها برای دال انتظار و غایت قدسی جهان
ارزیابی اعتبار ابزار اندازه گیری
راه چهارم تمسک به روایت فاصله
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران
آزمون‌های سنجش اعتبا