پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 17

دانلود پایان نامه

ها
تفاوت‌های فردی وگروهی توانایی های ذهنی و هوشی
ساختار دانشگاه
بنددوم تفاوت دیه بامفاهیم نزدیک
تئوری کنش عقلایی
نظریه سنتی
اثرات رضایت مشتری
اصل آزادی در آموزش و نقش دولتها در اسناد بینالمللی
آماراستنباطی
فرضیه ها و سؤال‌های تحقیق
هدف های پژوهش هدف کلی و هدف های ویژه
پیشینه مطالعات انجام شده در داخل کشور
منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک
اقدام به خودکشی
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر ها
بررسی روند مصرف
وعده پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون
اهداف سازمان
شخص تحت‌نظر
نتایج میانگین انحراف استاندارد و تعداد آزمودنیها در متغیرهای تحقیق
آفرینشگری به عنوان دیوانگی
مرحله دوم تعیین وزن اهمیت نسبی معیارها
دیدگاه روانکاوی
حفظ مال
پروژه های پژوهشی بازار
قلمرو اراده در رکن مادی جرم
تأثیر جنسیت
تفاوت تقیّه با دروغ
تعاریف نظری متغییر های پژوهش
فلسفه آموزشی سنتی مدرن پست مدرن
خلاصه یافتهها و نتایج حاصل از تحقیق
موانع برقراری ارتباط موثر
تحلیل رگرسیون چندمتغیره
استراتژی پاداش طبیعی
تقسیم خدمات بر اساس نوع نیاز
ارزش افزوده نقدی
آزمون ایستایی مانایی
بندپنجم مصونیتها و مزایای دیپلماتیک در اسلام
مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی
تألیف قلوب
معیارهای متداول اندازه گیری ریسک
سبک غالب تصمیم گیری مدیران
فرضیه اول
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
ب مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون ونحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض
تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع
فصل پنجم بحث نتیجه گیری وپیشنهادات بحث ونتیجه گیری
حمایت اجتماعی و ابعاد آن
تهیه روشهای اجرایی
مدلهای عناصر ارزش
بازده مورد انتظار سهامدار
موضوع جرم
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرایند
ز پیشینه تحقیق
تقیّه حضرت ابراهیم
عید قربان
نگرش به تعارض در ایران
بیانیه مأموریت
نقش تسهیلات زود بازده در ایجاد اشتغال
اشتراکات قومیت های ساکن در دو سوی مرز
روش جمع آوری اطلاعات
تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها
خلق عمومی
تعریف سازمان
اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی
گفتار سوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی
استراتژی محصول
معنای لغوی پورسانت
سمت سازمانی پاسخ دهندگان
کیفیت خدمات در بانک ها
بررسی فرضیهاصلی
بازاریابی سبز در شرکتها
تحلیل فراوانی پاسخ دهندگان
گفتار اول دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیان
بررسی احساس خودکار آمدی حرفهای اساتید دانشگاه یاسوج
فصل دوم مروری برادبیات وپیشینه تحقیق مبانی نظری
تعریف عملکرد سازمانی
فرضیات تحقیق
اﺳﺘﺮاﺗﮋی
نظریههای رهبری
خلاصه اقدامات فصل چهار و اقداماتی که در فصل پنج انجام خواهد گرفت
ب خروجی های نرم افزار
جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت
پیشینه تحقیق درایران
هدف و پوشش
فهرست جداول و نمودارها فهرست جداول عنوان شماره صفحه جدول
پرداخت همراه
گلستان وبوستان سعدی
تعریف مفاهیم واژگان اختصاصی
تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش
با جهانی سازی و بازارهای بین المللی
تقلب نسبت به قانون
تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی
ضریب همبستگی پیرسون
تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان
اجرا و گسترش عدالت در جامعه
تولید میگو در جهان
اندازه و پیچیدگی
بند دوم تعهد به نتیجه
تعریف نظری هوش
فهرست مطالب صفحه عنوان
قلمرو موضوع
حد بهینه استرس
قانون بودجه سال
نرخ‌های مالیات
ابعاد مولفه ها و شاخص های جامعه پذیری سیاسی
فرضیات اصلی
دیدگاه تضادگرا مارکسیستی
هویت دست‌آورد گفتمان
روش تحلیل پوشش داده ها در کارایی
عملکرد ازدواج
مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا
اخلاق و معنویت
خط مشی گذاری عمومی
‌تجزیه و تحلیل داده‌ها
بزهکاری اطفال و نوجوانان
گفتار اول حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات
ادله حجیت مصالح مرسله
عوامل مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز روش
معیارهای عملکرد اقتصادی
همدلی
آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد
الگوی قواعد مشارکت تومای و اینکسون
فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری
پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق
فرهنگ کار در مکتب امام صادق
همبستگی بین ویژگی فردی مرکز کنترل درونی و نگرش کارآفرینانه
عکس العمل تحلیل گران مالی به طرح های پیاده سازی
مدل مقیاس سنجش مبتنی بر اندازه گیری
مبحث چهارم جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها
طرحوارهی بی اعتمادی بدرفتاری
مزایای آموش در توسعه نیروی انسانی
تابعیت مضاعف
اصل وحدت بودجه
تفاوت بین دانشجویان مرد و زن در سرمایه فرهنگی متجسم شده عینیت یافته و نهادینه شده
پیشینه مطالعاتی در داخل کشور
مدل سینک و تاتل ۱۹۸۹
کار عار نیست
سازمان امورمالیاتی
هویت و خلاقیت
پاسخ به سوالات تحقیق
تعبیر و تفسیر انتقال اطلاعات
گردشگری مذهبی و زیارتی
توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
کمال انسانی
عناصر آمیخته ترویجی
عناصر سیستم گردشگری سازمان جهانی گردشگری
کیفیت خدمات بانکی
استراتژی کاهش
مدل های ارزیابی عملکرد سازمانی
‌فرضیه «عکس‌العمل بیش از اندازه»
اهمیت و ضرورت آمادگی الکترونیکی
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پژوهش
نتایج مدل پوششی
سازگاری اجتماعی
نوعپژوهش
الگوی عرضه نیروی کار در طول زمان
انصاف
مدل جونز
ج مقایسه ی رکن مادی جعل سنتی و جعل رایانه ای
جدول توصیفی رفتار فرانقش
چیستی تحلیل محتوا
بخش اول مبانی نظری رفتار مصرف کننده
تعریف رضایت زناشویی
درحقوق ایران
محاربه و فساد فی الارض
الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع
تعارض عاطفی
محاسبه کارایی شعب
نگرش نسبت به مدرسه
تحقیقات پیشین مربوط به اوقات فراغت
گفتار سوم شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت
معلم کیست
سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد
روش های حل اختلافات سیاسی
تاریخچه ارزشیابی توصیفی
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
راهبردهای فراشناختی
مدیریت روابط مشتری یا
استراتژی نوآوری
علائم عزت نفس سالم و نا سالم
محدودیت‌های پژوهش
مفهوم ضرر
دلایل توجه به کیفیت زندگی کاری
خصوصیات مدیران آموزشی دارای اخلاق حرفه ای
با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی
طرح ریزی شغل
نظریه آمابیلی
سوره مبارکه توبه
بخش امور کاربران
جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق
پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
تاثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرایم رانندگی
مسئولیت سیاسی
سبب شناسی سردرد مزمن
تعریف مفهومی استراتژی تحکم اعمال قدرت
بیانلهجه
فلسفه مشتری مداری مشتری محوری
مدیریت اخلاق سازمانی
اهمیت و فواید آموزش ضمن خدمت
ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی و شرکت محققان در سمینارها
قانون مالیات های مستقیم
حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی
سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید
وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن
انتخاب حجم نمونه
مدل انتقال خلاقیت
رویکرد فروش
مدل « هیسیگ »
مدل پنج عاملی
الف قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب
گرایش تقابل‌گرا
اجتماعی اقتصاد در برابر بی اعتمادی
واکنش های سوگ در نوجوانان
ب پرسش اصلی
اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی
مدل بلوغ کوبیت
روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
ساختار شبکه
افتار سیاسی
ارزشگذاری اوراق بهادار توسط بازار و نه نهادهای خاص به ویژه نهادهای دولتی
تعریف روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
امنیت پرداخت الکترونیک و کارت هموشمند
تئوری ها نویسندگان سال
فهرست شکل ها عنوان صفحه شکل شماره۲ ۱ عناصر
دیدگاه حقوق‌دانان
اصول حاکمیت شرکتی
آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیردخالتبیحددولتدرسطوحاشتغال
پایایی پرسشنامه سبک های فرزندپروری و خرده
فرآیند مدیریت بازاریابی کاتلر
الف اشتغال
تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات
راهبردهای مدیریت تعارض
بند دوم فعالیت‌های بنادر
بند اول پردازش اطلاعات
رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه
مولفه های هوش معنوی در اسلام
اعتراض خارج از مهلت
امتیازدهی استراتژی‌ها
مسئولیت کیفری
فصل دوم مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و بررسی نظریات مخالف و موافق
پایایی متغیر انعطاف پذیری استراتژیک
ج ه مرحله چهارم
محاسبه امتیاز چهار معیار حوزه نتایج براساس مدل تعالی و با رویکرد پرسشنامه‏ای
نتایج‌شبیه‌سازی سیاست مدیریت‌ درست زمان‌بندی
سنوات خدمت
خودآگاهی جمعی
توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان
بازنمایی و فرهنگ
ابزارهای سنجش و گردآوری اطلاعات
گذشته مالیات
نقش های تیم
گفتار هشتم رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی
خردهفروشی فروشگاهی
دیدگاه توانایی مایر سالووی و کارسو
ثبت سفارش
منع شکنجه
ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده
دیدگاه متفکران و نظریه پردازان به منازعه
مفهوم رضایت‌مندی
شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری
اعضای هیأت‌علمی دانشگاه
واحد هوشمند اکونومیست
پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان
اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی
خانواده
انواع عقد
طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت
اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور
تداعی گرایی و رفتارگرایی
کارهای مرتبط
نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی
نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانی
تعریف مسأله
طبقه بندی دردهای مزمن کودکان
توزیع آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت گروه سنی میزان تحصیلات وسطح شغلی
ضرورت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و تقاضا برای کیفیت برتر
آثار و پیامدهای رعایت عدالت در سازمان
تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامی
گفتار اول سازمان یافته بودن
آزمون‌های شناختی
مدل پیتر گوتشاک
وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی
عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای
راهبرد روستا شهر
پانسیون
گفتمان آمریکا ستیزی
گفتار نخست تعلیق مجازات
تاریخچه کیفیت خدمات
فرآیند های اصلی جذب
مدل نوناکا و تاکوچی
برآورد پارامترهای مدل فرضی پژوهش
فصلاول کلیات
الف علت
بند اول استفاده از سیستم بانکی
اورگان
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  

تعریف اصطلاحات تحقیق
تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن
هوش عاطفی از دیدگاه بار _ آن
بخش پنجم آزمون فرضیات
پیشینه پ‍‍‍ژوهش در ایران
روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بند اول مفاهیم اولیه
گردشگری و زیارت در اسلام
مولفه های رهبری تعاملگرا
اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه رسالت
تحقیقات گذشته درباره بازاریابی داخلی
مراحل مدیریت ارتباط با مشتری وتوجه به استراتژیهای سازمان
کاهش مسئولیت اجتماعی
انواع هولدینگ ها
گفتار سوم روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها
فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار
تجزیه و تحلیل توصیفی مولفه هایِ صلاحیت شخصی
فرهنگ سازمانی
نتایج تجربی توصیفی
رابطه سابقه خدمت و رفتار اخلاقی
وظایف کلی نیروی مقاومت بسیج
ضمانت کالا
مدل نوناکاوتاکوچی
تابع عضویت
ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه
روایی و پایایی داده ها
الگوریتم پس از انتشار
تعریف انحراف اجتماعی
معیارهای برازش مدل
«جهانی شدن یک امر محتوم و یک فرآیند طبیعی است »
آرای دادگاه‌ها
توزیع فراوانی و درصدی متغیر جنسیت در دانش آموزان
نقش بهینه ساختار سرمایه
بند دوم مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت
مفهوم استرس
داده و اطلاعات
پیشینه پرداخت خمس به فقها در عصر غیبت کبری
فازهای تصمیم گیری در زنجیره تامین
شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی
مقصد
مبحث دوم ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید
رویکرد چهار
شاخص های سنجش وفاداری مشتریان
مبحث دوم ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد
مدل فرآیند کارکرد خانواده
نقش مدیریت مدرسه در نوآوری
تأمین مالی بخش کشاورزی
اثراتمستقیم آماره
تئوریهای مکانیابی
تاریخچه بورس کالا و