پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 16

دانلود پایان نامه

یافته‌های تحقیق
مدل مشارکت تأمین کنندگان در توسعه ی محصول جدید
الف ﻣﻘﺪﻣﻪﺍی ﺑﺮ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ
عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها
افترا درفضای مجازی
کلک و مارتین کاهش حساسیت‌های بین‌فرهنگی
آمار توصیفی میزان فاصله قدرت
تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان
ادله منع از دریافت کارمزد
مبحث هفتم سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ
توصیف زمینه فعالیت شرکتها
معیارهای نوین نقدینگی
مبحث پنجم دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران
مفهوم تعارض
آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا
قسمت ششم تعارض قوانین مربوط به جایگاه مدنی
الف پلیس اداری
ماتریس اهمیت عملکرد
فهرست مطالب عنوان صفحه بیان مسئله تحقیق
بخش سوم مروری بر پیشینه تحقیق
مهارت فراشناختی
مالکیت‌های ویژه
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافتهها
نسبت به عمل
مدل ترکیبی هوش هیجانی بار آن
پ اهداف و کاربردهای تحقیق
شاخصنمادهایفرهنگی
مذهب حنفی
نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی
ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری
بنیان تئوریک پژوهش
محصولات شرکت کاله
بالغ بودن
کنش های اجرایی
عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام
فرآیند انتقال فناوری
مدیریت بازاریابی خدمات
جاذبه های طبیعی
تنوع بخشی سرمایه‌گذاری
جلب رضایت و همکاری مشارکت‌کنندگان جهت انجام مصاحبه
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
بند اول حفظ امنیت بزه دیده در رویارویی با متهم
یادگیرنده
جمعبندی و نتایج مورد انتظار
مزایای به کارگیری اعتماد برای سازمان
تعاریف مدیریت زمان
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
تیپ شناسی
اصل تقدم درآمد بر مخارج
مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها
فصل نخست مفاهیم پیشینه درآمدی بر ارکان اختلاس
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه
تئوری های محتوایی
اسفند
سیره عقلاء
فرضیه طرح پاداش
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها
بند ششم نظام اقتصادی بسته
وظیفه و
بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
گفتاردوم اماره تصرف در منافع
بازدید دوباره از مقصد وتوصیه به دیگران
پیشینهی تجربی انگیزش پیشرفت تحصیلی
تعریف نشدن اهداف و استراتژیها بر محور عدالت
مبانی نظری عوامل تعیینکنندهی کیفیت گزارشگری مالی
زیرساخت اطلاعات
وضعیت صنعت خودرو در ایران
مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر به طور خاص
۴ پرسشهای پژوهش
روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی
آثار وجود رضایت شغلی
توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت
راه‌حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها
تئوری شایستگی رهبری
موارد کاربرد گواهی انحصار وراثت
مدیریت کنترل سازمانی
الگوهای پیوسته از اکوتوریسم
ابعاد نظری تحریم
میزان استفاده از اینترنت در بین کاربران
بحث و بررسی در مورد سوال و فرضیه های تحقیق
گفتار دوم زن در اسناد بین المللی
اهمیت یادگیری در سازمانها
نتیجه گرایی
تعریف عملیاتی موانع فرهنگی
شیوه‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
حاکمیت اراده در اعمال حقوقی
فهرست نگاره‌ها عنوان صفحه نگاره شماره
گفتار سوم حق ایثارگری
خلاصه مدل رابطه تغییر ساختار سازمانی بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری
شرح مصاحبه ها
معیارهای برازش مدل
دیدگاه دانیل گلمن در هوش هیجانی
اختلال استرس پس از سانحه
روایی ابزار پژوهش
افزایش امکان انتخاب
عملگر آمیزش
بند اول منابع بین‌المللی
ضرورت واهمیت انجام تحقیق
ویژگی‌های برند
آزمونها
ساستاد
پیشنهادها و راهکارهای مبتنی بر یافتهها
مدل کارآفرین سازمانی
تعریف نظری مفاهیم مطرح شده در فرضیههای پژوهش
تعدد ابزارهای مالی
پیشینه‌ی تحقیق
اسب درمانی با هدف جذب گردشگر
توزیع فراوانی مشتریان بر حسب میزان درآمد ماهیانه
فهرست مطالب عناوین صفحات فصل اول کلیات پژوهش
بند دوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
تحقیق لافاند و واتس
تبیین جامعه تحقیق
پیشینه شبکه های اجتماعی
سوال چهارم و پاسخ آن
مدل ذی‌نفعان استراتژیک
آزمون تحلیل همبستگی
پایایی یا اعتماد
ویژگیهای شغلی
نسخه
ب پیشینه تحقیق
بطلان و بی ثمری سحر
توزیع فراوانی نمونه ها
فصل دوم مبانی نظری پژوهش مقدمه بخش اول کارآفرینی سازمانی
فصل دوم اجرت المثل و فعالیتهای زن در منزل مبحث اول اجرت المثل از منظر فقه
رقیب محوری
تعریف مسأله
دسته‌بندی مدل های نظارت پژوهشی
تیم های خود گردان
الف الگوی تک بعدی
ب آموزههای تربیتی
استفاده کنندگان از تحقیق
چارچوب و متغیرهای تحقیق
مقدمه
نظریه ارزش
بیان مساله تحقیق
گروه های مصرف کننده
روش و مراحل تحقیق ۶
تعریف واژگان عملیاتی
اعتبار ابزار سنجش
نتایج بدست آمده از محاسبات
ضریب همبستگی بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس
هدایت تشریعی
ب قیاس اقترانی شرطی
مدل سرکوال
روشهای ارتکاب پولشویی
سوال کلی
نظریه ها
عوامل مؤثر بر تصمیمهای سرمایهگذاران
تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک
مقایسه نتایج کارها ی انجام شده دراین
درخت اخذ تصمیم
دوره زمانی پژوهش
سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی
بازارگرایی همگانی
گفتاردوم امورتصدی
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های بکار رفته در مدل
وضعیت سابقه همکاری پاسخویان با بانک
مفهوم سیاست تقسیم سود
الف نحوه گزینش
گفتار دوم ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی
نقدشوندگی سهام
جوّ سازمانی چگونه عمل میکند
تعریف ارزش ویژه برند
فتوای ابن جنید
بند اول مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
موجودی کالا
واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری
بند دوم میزان تحصیلات
آمران به منکر و ناهیان از معروف در فقه سیاسی
الگوی جیمز مارسیا
بارنامه دریایی حمل ونقل مرکب یاترکیبی فیاتا
تجزیه و تحلیل داده های کیفی
پیشنهاداتی برای محققین آتی
نمونه هایی از پژوهش های مدل معادلات ساختاری درباره رشد اخلاقی
مسئولیت قهری
هویت دینی سنتی
علل انزوای اجتماعی
اسامی شرکت ها
جمع بندی ونتیجه گیری پیشینه تحقیق
ماهیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران
مبحث دوم قراردادهای الکترونیکی
تئوری مبادله
دامنه حجر سفیه در عقود معوض و غیر معوض
امید به زندگی
نظریه ی شناختی – اجتماعی
مقیاس افکار اضطرابی
بخش مدیریت پایگاه ها
تعیین چارچوب نظری
توانمند سازی منابع انسانی
تولید انبوه
نظریه پدر سالاری
فصل دوم نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دیپلماسی
متغیرهای وابسته تحقیق
محدودیت‌ها
بند پنجم تفاوت پول حکمی و پول تحریری
حذف شاخص های کم اهمیت
مداخله بشردوستانه در کوزوو
مدیریت ریسک نقدینگی
عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار
بخشاول کلیاتقلمروفضا
اهداف کاربردی و ویژه
بررسی نرمال بودن داده ها
نحوه درمان تعداد جلسات و بیماریهای قابل درمان
توصیف سن پاسخ دهندگان
تجزیه و تحلیل یافته ها
رهبری کارآفرینانه و کارآفرینی
نتایج تخمین مدل برای فرضیه سوم
فرصت طلبی هوشمندانه
بخش اول سیستم مدیریت یادگیری
جدول نحوه تخصیص نمونه آماری
گفتار دوم مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی
انواع مشارکت
مبانی نظری بهزیستی روان شناختی
مدل های شناختی رفتاری
نتایج آزمون کولموگروف
اندازه هیات مدیره
چارچوب اصلی تحقیق به صورت ترسیمی
مدل زیستی روان شناختی اجتماعی مصرف مواد
گرایش به نوآوری و استراتژی بازاریابی
مستندات حکم حکومتی
تضمین تامین مالی با صورت حسابهای قابل وصول
ماتریس ضرایب همبستگی بین کاربرد دانش وظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهربندرعباس
تاریخچه حسابداری منابع انسانی
حوزه ساختار سازمانی
نظریه گشتالت
بند سوم جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه
امتیازات دورۀ نهم
دیدگاه کان
تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی
کارکرد‌های رسانه‌ها
مشروعیت مالیات های حکومتی
اختصاصدهی شهر به خود
تاثیر رسانه ها بر شکل گیری هویت
ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه
مبحث دوم نظام های اقتصادی در جوامع فعلی
بند اول کتبی بودن رأی داوری
مدل تحلیلی از نتایج تحقیق
نظام مدیریت عملکرد مدل
تاریخچه فرسودگی شغلی
تک نمونه‌ای با نرم‌افزار
سطوح سرمایه های اجتماعی
توزیع فراوانی سابقه کار
توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن
بند سوم چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در حقوق تطبیقی
ساختار پایان‌نامه
دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی
مبانی عملی
کدگذاری باز
تعریف کیفیت سود
راه های جلب رضایت مشتریان وفادار
مقدمه ساختار سرمایه
رغبت علاقه انگیزه
سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب تولید بخش نفت به قیمت پایه سال
سنجش کیفیت خدمات
بند اول اشتغال و تولید
حنفیه
چالش های بانکداری الکترونیکی در ایران
اندازهگیری کیفیت خدمات مقیاس سروکوال
توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک سن
داوری خارجی و داوری داخلی
راهبردهای خانواده
فصل سوم مسولیت قراردادی بانک در قبال مشتری
نمودار شمای کلی از دانش مشتری
سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی
دستیابی به اطلاعات مفید با استفاده از تحلیلگران بازار
سیستم حسابداری بانکداری الکترونیک
مسؤولیت کیفری
سایر فرضیه ها
صنعت گروه محصولات شیمیایی
مفهوم لغوی شرکت
بند دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب
بند اول احکام
فهرست مطالب فصل اولکلیات تحقیق
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
۵ ۲ پاسخ به پرسش‌های پژوهش
جاودانگی اسلام
مجازات قتل خطای محض
گونه شناسی گردشگری
میزان باز بودن اقتصاد
بند دوم طلاق بائن مشروط
تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن
ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان
تاریخچه تحلیل پوششی داده ها
جدول ضریب پایایی پرسشنامه مربوط به اساتید
شرکت عقود
ب مسئولیت حقوقی
دادن امتیازات کوچک ومنظم برای تحقق انتظارات بزرگ واقع بینانه
آموزش بعد از خدمت
فرضیه‌
هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان
سن پاسخ دهندگان مدل
مدل مفهومی گوررو و اوربانو
هنجارهای انتزاعی یا فشارهای اجتماعی
مقایسه خصوصیات افراد وابسته به زمینه و نابسته به زمینه
تعیین روایی
اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت
مامفورد اثربخشی سازمانی
شرکت دولتی استان گیلان جدول
مرحله سوم خلق ایده ها
ارتباط بین محققان و صنعت
فهرست شکلها
گفتار دوم دیدگاه حقوق دانان
روش های مبتنی بر شبکه های عصبی
آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت
تمکین زوجه
گفتار دوم شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث
مالکیت خانوادگی
تکنیک تفکر موازی
روش‌های نظری یا مفهومی
ویژگی‌های پیشگیری‌ وضعی‌  

سلب تابعیت
تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها
رویکرد انسان شناسانه
اعتماد به نام تجاری و مزیت رقابتی
ابعاد جهانی شدن
گفتار دوم رضا
امتیازات دورۀ ششم
اهمیت هوش عاطفی
انحراف معیار نامطلوب
دیدگاههای موافق و مخالف
پیشنهادات پژوهشی
بند دوم اقسام آسیب های ناشی از جرم
موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی
رویکرد تنهایی
فرزندخواندگی در مسیحیت
باسمه تعالی این فرم باید توسط دانشجو تایپ شده به تعداد خواسته شده در روز دفاع تحویل داده شود شماره دانشجویی
ب مفهوم فقهی خاص جرم
مقیاس لیکرت پرسشنامه
تهیۀ نیمرخ الگویی ابعادی
دانایی
گروه ها
بحث درباره ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
۹ ۲ ۱۲ کارکردهای اجرایی و لب فرونتال
گفتار نخست دلیل الکترونیکی و اهمیت آن
پرورش کارکنان
بند اول حقوق ایران
نظریه فرانکل
الگوی هزینه بازاریابی
توزیع فراوانی نمونه آماری براساس متغیراعضای خانوار جدول
محدوده مورد مطالعه
هزینه های غیر مستقیم
استفاده از مدل تصمیم گیری
میانگین رتبه ها در ارتباط بین منابع درآمدی و رشد ورزش استان فهرست نمودار ها نمودار
مزایای استفاده از سیستم های مکانیزه
روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده