پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 12

دانلود پایان نامه

فراروی آن ها
مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه
نظریه صفات ومدل پنج عامل
مراحل شکل گیری تیم
جاسوسی در قلمرو ملی سرزمین ملی
مبانی
کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم
ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی
پرسشهای پژوهش
مبنای اهلیت
شمول قاعده بر آرای ترافعی
ویژگی‌های مرتبط با الزامات اساسی
مدل هافستد
راه‌کارهاى فرهنگى
آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون
گام اول فرهنگ‌سازی
پایگاه داده
برای مقایسه نسبتهای مدرن و فرامدرن
فصل دوم مصادیق تاثیر تعلیق تعویق تخفیف و نظام های نیمه آزادی و مشروط
سبک مدیریتی
مدل هانس و لاواندال
بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق
تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های پرسشنامه
خدمات الکترونیک و رضایت مشتری
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش
توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
بند اول ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
جمع بندی و تفسیر مدل مفهومی تحقیق
پیشینه های پژوهشی
نقاط قوت ضعف فرصت ها تهدیدات
بند اول تقویت و تجهیز سازمان پلیس
ارائه اظهار نامه های ثبتی
روش گردآوری داده‌های تحقیق
بند دوم قوانین ملی
مقایسه مدیریت ارزش‌ها از دیدگاه غرب در مقایسه باارزش‌های اسلامی
پیچیدگی سازمان
درباره شهر یزد
مدیریت شهری درمصر
توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک جنسیت
تئوری قدرت اجتماعی
عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی
واکنشی یا انفعالی
قسمت اول
پخش شبکه‌ای تعاملی
فصل سوم نکات مرتبط با آموزش دهنده یا مربی
قوانین نامگذاری الکترودها
ارکان تقاضای گردشگری مذهبی
مدل سازی سلسله مراتبی تصمیم
انواع نظام یارانه ها
روش های نوین ارزیابی عملکرد 
وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
محافظه کاری درگزارشگری مالی
تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان
تصویر نمونه مرحله دوم آزمون استروپ
مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی قاعده ید
تحلیل سوالات پژوهش
بارندگی
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی
تعاریف گردشگری و گردشگر
نمایی کلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد مطالعه
بنیان و شالوده سازمان
متغیر کنترل
دیدگاههای موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت
شاخص های ارزش ویژة برند از منظر کاپفرر
اندازه شرکت
تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی
فصل چهارم روش تجزیه وتحلیل داده ها
ویژگیهای دانش سازمانی
سوره بقره
تحلیل آماری مدل پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی
انتخاب خبرگان
منابع منابع فارسی
مدل رگرسیون لوجستیک
شناخت صنعت بیمه
ضمائم پرسشنامه
روشانجامپژوهش
شبکه عصبی
اسکیزوفرنی با علائم منفی
متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی
نرخ بازده
خوشبینی
رفتار کارآفرینانه
جمع بندی و خلاصه فصل پنجم
مبحث دوم مقررات فراملی
نحوه انتخاب مدل
ابعاد قانونی و حقوقی
مدل نقائص دیداری فضایی در وسواس
گویه های سنجش متغیر مشارکت اجتماعی
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
اقلام ساختار سرمایه بانک
هانس جی آیزنک
انواع مذاکره
مؤلفه دوم سواد والدین
جمع آوری داده ها
نسبت های سرمایه گذاری
معیارهای اقتصادی
خصوصیات چند پارک فناوری به نقل از انجمن پارک های فناوری مرتبط با دانشگاه
ایفای نقش و تعویض نقش
وفاداری برند
نظریه روابط انسانی
بند دوم تعهدات ضمنی
اهداف خصوصی سازی
–فرضیه فرعی ششم پژوهش
هدف اصلی پژوهش
نفوذ در دشمن و پی بردن به اسرار آن
سیستم‏های خبره هوش مصنوعی و مدیریت دانش
روایی ابزار پژوهش
نتایج تخمین و آزمون فرضیه سوم
خلاصه فصل ۱۳ فصل دوم مبانی نظری تحقیق
پیش بینی سودهای آینده
بررسی سن پاسخگویان
ج تغییر سمت انتقال و ارتقاء
بند سوم تاریخ و مکان صدور رأی
کار مایه آرامش روحی و روانی
فصل سوم روش شناسی تحقیق جامعه آماری حجم نمونه
ه‍ تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی
دارایی
وضعیت سنی
اسباب ایجاد تعهد
اهداف اصلی اجرای مدیریت روابط مشتریان در مؤسسات مالی وبانکها
و ورودی محور
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی
مقابله با تبعات تمدن جدید و دموکراتیزه فرهنگی
حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس
فهرست مطالب منابع گردآوری داده ها
فرضیه روزنه فرصت
آزمون سؤال ویژه سوم فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
ماتریس ضرایب همبستگی بین تمرکز وظرفیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهربندرعباس
مربوط بودن
رگرسیون خطی
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
ب پیشنهاد به مسئولین فرهنگی
ب وجود قرائن در استعمالات اهل لغت
مذاکره درون سازمانی
مبانی فلسفی وتربیت بدنی
بررسی ارتباط بین اخلاق مداری کارکنان بر شهرت و هویت سازمانی
سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری و پیشنهادات
ضریب رگراسیون چند متغیره
اولویت بندی نهایی شاخص
هدف‌های فرعی
انواعداشبوردهای سازمانی
فرضیه اخص دوم
مدیریت انتظارات
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها فهرست مطالب شماره صفحه عنوان فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
الگوی کتزدو وریس و میلر
بخش اول سازمان تعریف سازمان
گفتار سوّم پادگان های آموزشی در آمریکا
متغیر های مستقل
آزمون فرضیه اول بین ویژگی صداقت ازشخصیت برند و ارزش ویژه برند ارتباط ی مثبت وجود دارد
فرایند اجرایی تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی دانش در داخل کشور
الف قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال
رشوه مادی
تعریف و پیشینه تاریخی آموزش
بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبرجریان‌هاینقدیآتیباتوجهبهرشدشرکت
رویکرد فرهنگی سازمانی چند لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر
خلاقیت شناسی یا خلاقیت نوآوری شناسی
هزینه بدهی
بررسی ویژگی جامعه مشتریان از لحاظ وضعیت سنی
تفاوت میانگین دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس عادی و ویژه در متغیر عزت نفس
حق مضاجعت و مباشرت
همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش با متغیر ملاک
دلایل فرسودگی شغلی
سطوح ارزیابی عملکرد
۳ قلمرو زمانی تحقیق
رفتار شبکه‌سازی
بند دوم دخالت قهری ثالث
موارد حدّ قتل
منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی
پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی
مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی
مدل فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر
تفاوت قیمت در بازار سیاه
تقابل برندسازی و مدیریت برند
فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق
پخش شبکه‌ای زنده
پاسخ سوال سوم پژوهش
گفتاردوم حدارزشینورمبلاشرط
وضعیت سنی پاسخگویان
تحصیلات
فهرست مطالب عنوان صفحه ضمیمه شامل پرسش نامه های
تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
رویکرد یاددهی – یادگیری ساخت و سازگرایی
انواع استراتژی
بهبود جذب و حفظ مشتری
مبحث چهارم بنادر
نقش و مفهوم فرصت های سرمایه گذاری
نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهای مرحلة اول
تاریخچه هوش هیجانی
تعریف علمیاتی واژگان کلیدی تحقیق
درآمد پاسخ دهندگان
فرایند تغییر
شکل گیری انتظارات در مورد خدمت
نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان
جمع بندی و خلاصه فصل
ابعاد و مولفه های مستخرجه از بررسی ادبیات تحقیق
فصل سوم روش اجرایی تحقیق
پول
اصل تعادل بودجه
بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر سمت سازمانی
در کشور میزبان
نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
برآورد مدل ساختاری
خانه های کهن
خلاصه ی مدل رگرسیون تاثیرشفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
دیدگاه دعاوی حقوقی
جهانی شدن حقوق بشر
روشهای آماری و اندازه گیری متغیرهای تحقیق
رویکرد عقلائی – کارکردگرا
تعریف بغی و مختصات آن
بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظهکارانه استهلاک و ارتباط ارزشی سود
فصل دوم پیشینه پژوهش
تعریف نظری اصطلاحات و مفاهیم
مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد امر مختوم
شاخصهای توصیفی
اندازه‌گیری و مقیاس‌های رضایت شغلی
اتاق دو نفره
نگرش به نقش جنسیتی
دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین واحد و یکپارچه
الف دعوی بنیامین آر ایسایاه بانک ملت ایران
تعاریف پنج عامل بزرگ شخصیت
روش آزمون فرضیات
گویههای میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش مقدمه
هویت اخلاقی
روش‌های آماده‌سازی پیش از ازدواج
پیشنهادها کاربردی
تفاوت ها و شباهت های کار ما با سایرمطالعات
نحوه ی امتیاز بندی پرسش نامه
عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش
مفهوم بهرهوری
۳ ۶ مدیریت اضطراب و عدم قطعیت
کیفیت صورت های مالی
دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل مفهومی و نظری تحقیق
پول اعتباری بدهی
اهمیت و راه‌حل‌های حل تعارض
عوامل موثر در تجهیز منابع بانک‌ها
کارکردهای اجرایی
بخش دوم نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی
کاهش ترک خدمت
فلسفه ارتباط مندی وتشریح ابعاد آن
خودپردازهای امروزی
مبادله الکترونیکی داده ها
صادرات خودرو در ایران
ویژگی های اجتماعی جمعیت شناسی کارکنان
نظام های درون سازمانی
جمع بندی روش های هوشمند
تعریف خوشه ی صنعتی
شاخصهای مرکزی پراکندگی و توزیع
آغاز جنگ
نقص مهارت‌های اجتماعی
مدل سیستم اطلاعات بازاریابی کاتلر
نوع طرح پژوهش
نتایج تحلیل معادلات ساختاری
بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا
مدل های کلی مدیریت دانش
ارزشمندی کالا در وفاداری مشتری
گردشگری و تبادلات فرهنگی
۲ ۱۹ ارزیابی موفقیت عوامل کلیدی
مشتری مداری در اسلام
بیان مساله‏ پژوهش
فصل دوم ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
موانع ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﺟﺮای برنامه ریزی استراتژی
گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارشهای مالی و محاسبه نسبتهای مالی
تحصیلات پدر
رتبه بندی ابعاد موانع صادرات
تاثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر مولفه‌های مدل تعالی فصل پنجم بحث ونتیجه‌گیری
نتیجه گیری بخش اول
وضعیت اشتغال بر حسب سن
مراحل بودجهریزی
مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه
مشارکت سیاسی
محدودیتهایدراختیارپژوهشگر
گفتار دوم ادله استطاعت عقلیه
لقطه در عرف
توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش به تفکیک دانشکده ها جنسیت کارکنان در دانشگاه رازی
نظریه اجرای حق و انجام تکلیف
نتایج کارکنان
توزیع مدرک تحصیلی
ب مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه
گفتار نخست تعاریف گوناگون از حزب
بخش نخست مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی فصل نخست مفاهیم مقدماتی  

گفتار اول کنترل ورود و اقامت بیگانگان
ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
محتوای سازمان کارآفرین
پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته
توصیف آماری مربوط به سوال ششم
کارت امتیازی متوازن نسل اول
متغّیر واسط
بند دوم بیع زمانی در قالب عقود معین
بند دوم مجازات قابل اعمال بر احزاب
فراوانی متغیر سابقه کاری
دانشگاه وآموزش عالی در سایر کشورهای جهان
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
الف جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی
پیامدهای جهانی شدن
تبیین موضوع
منطق عقلانیت رفتار آنی
حق اطلاع از موضوع اتهام
بند اول فوت مورّث
بخش اول جامعه شناسی بدن
رضایت الکترونیکی
بند سوم عنصر روانی
فسخ از طرف بیمه گر
ابزار اندازه گیری داده ها
تجارت الکترونیکی
تفاوت میان مصرفکنندگان مشتریان داخلی و مشتریان خارجی
مطالعات خارج از کشور
آموزش عالی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
سرعت در فناوری تولید و اطلاعات
اهداف اقتصادی
نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در مورد در میان گذاشتن مسائل و مشکلات بهداشتی
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق
فرزندخواندگی در نظام حقوقی رومی
مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه
تجربه خرید
ابعاد جو سازمانی
ابزار و روش های تحلیل داده ها
مشتمل بر
آزمون میانگین یک جامعه
پیوند روش با ادبیات نظری
تحقیقات داخل کشور
توبه در دین یهود
تجریه و تحلیل داده های آماری
نظریه های گرایش به خوشه سازی
– ب تحقیقات خارجی
ابعاد خلاقیت
بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن دادههای پژوهش
مدل عمومی مدیریت دانش نیومن
بند چهارم سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است
وضعیت ترکیب تحصیلات سازمانی آزمودنی‏ها
فصل پنجم خلاصه و نتیجهگیری
نتایج بررسی شاخص ها
مدل