پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 11

دانلود پایان نامه

صادرات
بند دوم محدود کننده ها و معاف کننده ها
درگیری شغلی
ناکارایی تکنیکی و مقیاس
عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی
روش‌های فاصله گذاری
–بحث و تبیین یافته‌های پژوهش ۱۰۴
ب نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مدل
ارزش برند مشتری
رفتار فرانقش
مدلهای فرهنگ سازمانی
تکنیک عملیاتی حسابداری مدیریت
توانمندسازها
علل امر به معروف و نهی از منکر
دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
روش های جمع‌آوری اطلاعات
میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی
نوجویی انگیزشی مصرف کننده
ر ساماندهی تحقیق
کاربردهای مدیریتی
انواع سیستمهای اطلاعاتی
فصل سوم قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی
ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم
نمادهای اجتماعی
جرائم مرتبط
طرح کلی ساختار نظریه سه وجهی استرنبرگ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮای فشرده
چشم انداز رسانه های اجتماعی
چارچوب تئوری پژوهش
آزمون قضاوت اخلاقی
سعادت و آرامش
بخش چهارم پیشینه ی پژوهش
خلاصه ای از یافته های پژوهش
عملکرد نوآورانه
قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی
مقایسه اختلاس با خیانت در امانت
خستگی فیزیولوژیکی در مقابل روانشناختی
استراتژی های سرمایه در گردش
گفتار سوم نقش شورای همکاری خلیج فارس در جنگ ایران و عراق
مروری بر تحقیقات خارجی
بند اول ورود ارادی
گفتار اول بررسی عملکرد نیروی انتظامی
مبحث اول مفهوم جرم
بانکداری اینترنتی
نتیجه گیریِ فصل اول
مدل توانایی
نقد جنسیت در اندیشه نومفهوم گرایان
ارزش اجتماعی برند
تاریخچة هرزه نگاری پورنوگرافی
چکیده لاتین
روش گردآوری دادهها
نتایج حاصل از حل مساله
منافع مدیریت زمان
بند سوم تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی
حیطه های رفتار شهروندی سازمانی
کمبود بودجه
روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
آزمون مسئولیت اجتماعی
حد اعتبار
گام نخست کسب اطلاعات و آمادگیهای لازم
آموزش کارآفرینی
متغیر سابقه کاری کارکنان
چالش های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
تعاریف پروژه
عوامل موثر بر ایجادانگیزه
تعریف همکاری علمی
روایی و اعتبار داده ها
شیوه تجزیه وتحلیل داده ها
قلمرو تحقیق از نظر زمانی
آموزش و تعلیم
تعریف مدیریت زمان
بازبینی مقاله‌های برگزیده
پیشنهادات در خصوص عدم ترویج فرهنگ بیمه
روشهای حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار
فصل پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری
اصل یکصدوپانزدهم
الف یادگیری تک حلقه‌ای دوحلقه‌ای سه حلقه‌ای
یافته های
ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی
انضباط در سازمان
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
هلدینگ بازرگانی و مالی
مسئولیت های اخلاقی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال حرفه
تعریف لغوی اکوسیستم
ملی شدن نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی
راههای بهبود فرسودگی کاری
مدیریت ارتباط با مشتریان
تقسیمات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تعریف تعللورزی
تحلیل داستانهای گلستان وبوستان سعدی
بخش پنجم پیشینه
شیوه بازخورد ارزشیابی توصیفی
منابعانگلیسی
نگاهی بیندازد نتایج تحقیق حاکی از آن است که جهت یابی ‏اطلاعات مشتری با بکارگیری سیستم
تعریف ابراز وجود
روش تا پسیس به دست آوردن ماتریس تصمیم
مراحل انجام تحلیل محتوا
پیشنهادات برخاسته تحقیق
سطوح‌ تعارض‌
اطلاعات مقایسه ای مراکز رشد پارک ها و شهرک های فناوری
ابرماتریس ناموزون وزندهی نشده
تاریخچه و تعاریف کارآفرینی سازمانی
پنج نظام عمده اخلاق حرفه ای
افزایش انگیزش از طریق هدفگذاری مؤثر
قانون مجازات اسلامی
مقایسه مطالعات انجام شده با تحقیق حاضر
ب کیفیات مشدده نوعی عینی
ایجاد انگیزه در کارکنان
ماتریس مقایسه زوجی مولفه های عامل اجرایی
منابع مزیت رقابتی پایدار
قسمت سوم رابطه استراتژی مدیریت استعداد و تعلق خاطر کارکنان
مقدمه گذری بر
گفتار اول معنا و مفهوم مهدورالدم
روایی همگرا
مطالعه مایر و اسکورمن
دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر
تعریف اسنادی
آماره های توصیفی
چرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه
هزینه و فایده
انواع بازاریابی
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی
مشارکت مدنی
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
مدل تغییر اثربخش کامینگز و اورلی
ویژگیهای جمعیتشناختی و توزیع متغیرهای اصلی در جمعیت نمونه
تاریخچه و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام
فهرست مطالب ث‌ فهرست جدول‌ها ذ‌ فهرست شکل‌‌ها س‌ فصل
عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی
مدل پذیرش فناوری
آموزش مجازی
آموزش عالی و جوانان
مثلث بازاریابی خدمات
پیوستها پیوست
معلمان
چگونگی بررسی فرضیه ها  

اوصاف حجر حمایتی
تعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه
مفهوم امنیت
شاخص های کارایی عمومی
بهزیستی ذهنی
مدل توانمند سازی رابینز و همکارانش
موقعیت هایی که تداعی کننده شرم و گناه هستند
سیاست های پولی و مالی
ویژگی کالاهای مشمول یارانه
گرمی روابط نوجوان با خانواده
تاثیرات رقابتی و ارزیابی بسط برند
خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
بند اول انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری
مزایای بسته بندی
نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اصلی اول
همبستگی بین نظرات مشتریان و کارکنان از کیفیت خدمات
روش های حل دقیق
فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سابقه خدمت
الف شرط صفت
میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند برنامه درسی
فصل اول مفاهیم و کلیات
تفاوت دفاع مشروع با اکراه
نگرانی از تصویر شخصی
تجزیه و تحلیل فرضیه
دیدگاه بازارگرایی ترکیبی « لافرتی و هالت»
یک تبدیل پول
سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم
آزمون چاو برای بنگاه های با بهرهوری پایین
بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته
تفاوتهای بین انواع فرعی تشخیصی
فصل اول تعریف و تاریخچه مجازات زندان
تعریف و ماهیت پیشگیری
خروجی
استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند
مفهوم جدید خدمات به مشتری
مفهوم نیاز
قیمت گذاری و تخفیف در رکود اقتصادی
کودک آزاری از نگاه فقه
پیشینه پژوهش در ایران
بررسی مدلهای اندازهگیری به همراه آماره
و هماهنگی با سایر نهادها
ماهیت و مفهوم کیفیت
جداول جدول
ضرورت انجام پژوهش
بخش دوم مطالعات نظری مسئولیتپذیری
اعتقاد و اعتماد
قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین
عصرهای بازاریابی سبز
طبقه بندی ارزش گذاری
مقیاس رفتارشهروندی سازمانی
تفکیک نقش ها
آزمون پایایی پژوهش
نمونه‌گیری هدفمند
توزیع پیش آزمون مهارت اعتبار و هماهنگی
بررسی مصادیق قاچاق کالا در رویه قطعی قانون جدید امور گمرکی
آمار توصیفی متغیرهای مدل
مدیریت برند
قلمروی موضوعی
جدول تفاوقی میزان تفاوت صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومرد
نقش انگیزش در بهبود نیروی انسانی
شرایط موانع و چالش‌های صادرات در زمان شروع طرح
دیدگاه قانون حمایت از خانواده
نقشخانوادگیوخویشاوندی
الف مفهوم کشف جرم
مراحل ارائه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
فصل دوم مبانی نظری تحقیق مقدمه
پیوست خروج نرم افزار
نظارت و کنترل غیر مستقیم یا با واسطه
شاخصهای توسعۀ اجتماعی
رویکرد دینی اسلامی
توصیف گروه آزمایش و کنترل
فصل دوم ادبیات و پیشینهی پژوهشی
اهمیت بودجه
دیدگاه‌هایی درباره شخصیت
فصل دوم مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت
آلفای کرونباخ برای مؤلفه های پژوهش
یافتن دانش
قالیبافی در عهد هخامنشی
قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی
گفتار اول لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد
مقررات حقوق جزای ایران
تعاریف سازگاری اجتماعی
بهره از الطاف خدا
الگوی کروکیتو و یوسف
– یافته های توصیفی
نظارت مالی
ارزیابی سهولت انتقال اطلاعات بین حسابرس و مشتری
نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی
روایی وپایایی پرسشنامه
حقوق اجتماعی و فرهنگی
زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال
بازماندن از کار و فعالیت
موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات
بازار ثانویه اوراق بهادار
جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران
رفتارهای انحرافی مثبت و منفی
بحث و نتیجه گیری سؤال کلی
بخش اول هوش اخلاقی
کارکرد ارزشها
علم تغذیه
روان کاوی جدید
مدلهای توسعۀ محصول
مدیریت شهری
کاربرد رسانه های اجتماعی برای کسب و کار
بند دوم نظام و قلمرو تأمین اجتماعی
بند سوم اصول کلی حقوق
صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط
آزمون های زوجی شفه دانشکده تحصیلی در سوادمالی دانشحویان
فصل دوم اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی
اتّحاد محلّ وحدت سبب
مراحل شرکت در نمایشگاه
مقایسه چند گانه ی آزمون مفروضات
مدلهاى تجارت الکترونیک
مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی
یافته های تحقیق مربوط به ویژگی های فردی
رفتار نوجوانان
نرم های مقرراتی
نگاهی به بازار ارز در ایران
فصل سوم مراجع حل اشتباهات ثبتی بخش اول هیات نظارت
سؤالهای پژوهش
اصلاحات صنعت برق در ایران
قیمت گذاری مناسب محصولات
وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار
–سازمان جانشین پرور
گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران
پیشنهادهای تحقیق بر اساس تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها
همّت و تلاش گری
جامعهو نمونه آماری
شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه هوش هیجانی والدین و فرزندان
نظریهی کارل مارکس
قدیمی بودن قوانین حریم
عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار
مهارت
ب دیوان تجدید نظر
چکیده ی انگلیسی
روایی آزمون
دستگاه خودپرداز
انواع موانع ورود
مبحث ششم ید و وقفیت
مسئولیت های رهبری
تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی
مبحث دوم افزایش نرخ جرایم
اهمیت دوره متوسطه
عوامل تعیین کننده قیمت سهام
عنوان صفحه مبحث سوم رکن روانی
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
دلگرمی و افزایش عزت نفس
کتاب‌شناسی
تعریف مفهومی واژگان کلیدی
مفهوم معانی لغوی آزادی
استراتژیهای مدیریت دانش
تعریف طفل بزهکار
مدل شناختی اختلال اضطراب فراگیر اثرعدم تحمل بلاتکلیفی
حفاظت ویژه در مقابل وقایع بهداشتی و بیماری‌ها
توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سابقه خدمت
جذر برآورد واریانس خطای تقریب
اثر‌بخشی
ویژگیهای سازمانهای توانمند
گفتار دوّم اقسام پیشگیری
الگوی باتلر ووین
دیدگاه عرف درباره ماهیت پول
تعریف بودجهریزی
فهرست جداول عنوان صفحه
نقش فاجعه سازی والدین
نظریه یادگیری اجتماعی
تحلیل اعتبار
اعتبار یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری
مبانی ومفاهیم نظری تحقیق
وضعیت سنی نمونه های تحقیق جدول
رابطه ی تحریف و بدعت
آزمون نرمال بودن داده ها
گفتار دوم تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی
ارزیابی استراتژی
عوامل موثربراثربخشی نظام ارزیابی عملکرد
قاچاق مهاجران
مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری
رابطه اطلاعات و تصمیم گیری اثر بخش
جنسیت پاسخدهندگان
نظریه مایکل تودارو مدل هریس
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم معیارها
نوع تحقیق از نظر گردآوری داده ها
اهداف فرعی علمی پژوهش
خودروهای سبک سواری و وانت
رشد خارجی
فصل سوم بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا چهارم
یافته های تحقیق مربوط به ویژگی های شخصیتی
تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری اجتماعی
مفهوم بانک
دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی
متغییر مستقل و وابسته
رسیدگی به شکایات وارتباط آن با رضایت مشتریان
ج تصویر برداری عصبی و نوروسایکولوژی در وسواس
جریانات نقدی و کاربرد اطلاعاتی آنها در تصمیم‎گیری
دیدگاه قواره ای
هرم دانش
بند اول – مفهوم وکالت ظاهری
آزمون معنی دار بودن ضرایب
دسته بندی رحمان سرشت
جرایم سایبری و راهکارهای پیشگیری
عوامل اجتماعی
بند اول تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی
عوامل بوجود آورنده فرسودگی شغلی عبارتند از
بازار داخلی
استراتژی فروش یا واگذاری
ابعاد کارآفرینی
بهره‌وری نیروی انسانی
ابعاد سازمانی
تهدید تازه واردان
مراحل خویشتنشناسی از منظر روانشناسی رشد
فصل دوم روند تاریخی تدوین حقوق افراد دارای معلولیت و چالش های