پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • فرایندهای کنترلی:

درطول اجرای پروژه همواره می بایستی کلیه فعالیتها مورد ارزیابی قرارگرفته وبامقایسه برنامه وعملکرد،اختلافات احتمالی مشخص گردد.شرایط ونحوه اقدامات کنترلی وفرایندهای مربوطه دراغلب پروژه هامشترک می باشد.درهنگام اجرای تعهدات،اختلاف بین برنامه و عملکردتاحدی طبیعی است.این اختلافات وانحرافات،دستیابی به نتایج پروژه رابه مخاطره می اندازد.لذالازم است تا دائما با انجام فرایندهای کنترلی،برنامه اجرای پروژه تعدیل و متناسب گردد.اگرفعالیتهایی به تعویق افتادمی بایستی مجددا باتغییرزمانبندی وبودجه بندی آنها مسیراجرای پروژه رااصلاح وبه سوی هدف رهنمون ساخت.

دراجرای فرایندهای کنترلی،اقدامات پیش گیرانه(برای پیش دستی درمواجهه بامشکلات) نیز  می بایستی مدنظرمجریان قرارگیرد.

– کنترل یکپارچه تغییرات: هماهنگی تغییرات درکلیه ارکان ومشخصه های پروژه می باشد.

– ممیزی دوره ای محدوده: مطابقت فعالیتهای اجرایی بامحدوده کارپروژه است.

– کنترل تغییرات محدوده: انجام اقدامات کنترلی برروی تغییرات محدوده کارپروژه است.

– کنترل زمانبندی: انجام اقدامات کنترلی برروی تغییرات زمان اجرای فعالیتهای پروژه است.

– کنترل کیفیت : مشاهده بررسی وکنترل نتایج فعالیتهای اجرایی برای تعیین تناسب آنها با استفاده ازاستانداردهای کیفیت موردقبول دراجرای پروژه وشناسایی راه حلهای کاهش اختلافات احتمالی وافزایش رعایت دقیق استانداردهای کیفیت می باشد.

– گزارشات عملکرد: جمع آوری،پردازش وارائه مدون اطلاعات عملکردپروژه به صورت مدون است.دراین گزارش آخرین وضعیت پروژه،پیشرفتهای حاصله وپیش بینی ادامه کاردر گزارش ارائه می گردد.

– پیگیری وکنترل ریسک: پیگیری ریسک شناسایی شده کنترل ریسک باقی مانده، تعیین ریسک جدیدواطمینان ازاجرای برنامه های(کاهش) ریسک وارزیابی میزان اثربخشی آنها درتقلیل ریسک.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می

  • 1