پایان نامه مدیریت :عوامل تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات ، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع‌آوری ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. برای این منظور ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید  و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS 13 انجام شد.

 

 

 

۴-۲- توصیف متغیرهای تحقیق

توصیف متغیر های تحقیق به شرح زیر است:

 

۴-۲-۵- EFQM

متغیر efqm دارای  میانگین ۰۱/۴  و انحراف معیار ۴۱۰/۰  و واریانس ۱۶۸/۰ می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره ۲۰/۲ و حداکثر ۵۰/۴ است

efqm در بیمه ایران

متغیر efqm  در بیمه ایران دارای  میانگین ۰۳/۴  و انحراف معیار ۴۵۹/۰  و واریانس ۲۱۱/۰ می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره ۲۰/۲ و حداکثر ۵۰/۴ است.

۷- efqm در بیمه پاسارگاد

متغیر efqm  در بیمه پاسارگاد دارای  میانگین ۹۹/۳  و انحراف معیار ۳۵۹/۰  و واریانس ۱۲۹/۰ می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره ۶۴/۲ و حداکثر ۴۶/۴ است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

Leave a comment