پایان نامه مدیریت:میزان استعدادفرهنگ سازمانی حمل و نقل وخدمات کانتینری درپیاده سازی مدیریت دانش

مشارکت کارکنان

مدیران باید کسب دانش و توسعه آن را با مشارکت کارکنان همراه نمایند. کارکنان باید بدانند که بخش اعظم رشد و تعالی آنها در سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه در بهره وری از دانش سازمانی سهیم هستند و کسب دانش و اهتمام به آن را همیشه مورد توجه قرار دهند.

۱۰– پاداش دهی مناسب

کارکنان باید باور داشته باشند که سازمان برای انتقال دانش سازمانی ارزش قائل است و آنها برای کمک کردن به دیگران و انتقال دانش پاداش دریافت خواهند داشت. اگر کارمند احساس کند که ارائه اطلاعات و دانش برای آنها پاداشی به همراه ندارد، انگیزشی برای کارکنان فراهم نمی شود.

(کثیری نژاد، ۱۳۸۴)

 

۲-۱۱-مدل های مدیریت  دانش

هر برنامه مدیریت دانش به منظور دستیابی به موفقیت باید دارای مبنای نظری قوی باشد. فعالیتهای اصلی در چرخه مدیریت دانش نیازمند چارچوبی مفهومی برای عمل اند  در غیر این صورت نه تنها با یکدیگر هماهنگ نخواهند بود بلکه مزایای مورد انتظار مدیریت دانش نیز حاصل نخواهد شد. مهم ترین مدلهای مدیریت دانش را ویگ(۱۹۹۳)، وان کروگ و روس(۱۹۹۵)، نوناکا و تاکچی(۱۹۹۵)، بویسوت(۱۹۹۸)، و چوو(۱۹۹۸)ارائه کرده اند. همه این مدلها دیدگاههای مختلفی را درباره عناصر مفهومی کلیدی مدیریت دانش- که زیر ساختار آن را شکل می دهند- بیان می کنند. در زیر به بررسی تعدادی از این مدلها می پردازیم.

۲-۱۱-۱-مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ

ویگ(۱۹۹۳) مدل مدیریت دانش خود را به اصل زیر نزدیک کرد: دانش زمانی مفید و ارزشمند خواهد شد که سازماندهی شود. این سازماندهی باید با توجه به نوع به کارگیری آن متفاوت بوده، با استفاده از مسیرهای چندگانه ورودی، قابل دسترس و بازیابی باشد. ابعاد قابل بررسی در مدل مدیریت دانش ویگ عبارت اند از:۱)کامل بودن[۱]،۲)پیوند داشتن[۲]،۳)تناسب[۳] و ۴)چشم انداز [۴]و هدف[۵].

کامل بودن به این سوال پاسخ می دهد که دانش مرتبط چقدر از یک منبع معین قابل دسترس است. منابع می تواند شامل اذهان انسانها یا پایگاههای دانش(دانش پنهان یا آشکار) باشد. ابتدا باید مطلع شویم که آیا دانش مورد نیاز بیرون از این منابع است یا خیر. تمام دانش مورد نیاز ممکن است در این منابع موجود باشد، اما اگر کسی در مورد موجودیت یا قابلیت دسترسی به آن چیزی نداند نمی تواند از آن استفاده کند.

پیوند داشتن، به روابط قابل درک و مشخص بین موضوعات دانشی مختلف اشاره دارد. موضوعات دانشی بسیار کمی وجود دارند که کاملا از سایر موضوعات جدا باشند. هر قدر این پیوند در یک پایگاه دانش بیشتر می شود، انسجام و ارزش محتوا بیشتر می گردد.

زمانی یک پایگاه دانش ویژگی تناسب دارد که همه داده ها، مفاهیم، دیدگاهها، ارزشها، قضاوتها و پیوندها بین موضوعات دانش با هم سازگار باشند. نباید هیچ گونه ناسازگاری، تضاد درونی و سوء تفاهمی وجود داشته باشد. اگر چه محتوای اکثر پایگاههای دانش مطابق این

۲۵Completeness

۲۶Connectedness

۲۷Congruency

۲۸Perspective

۲۹ Purpose

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment