پایان نامه مدیریت:ارائه تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آنها

برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ها روش هایی از جمله روش لیکرت، روش گروه غیرواقعی، روش پوردا، روش انتخاب نظریات کارشناسان را می توان نام برد( راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، ۴۵).

یکی از روش های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، روش فرآیند سلسله مراتبی که از اصول اساسی تفکر تحلیلی زیر تبعیت می کند:

  • اصل ترسیم درخت سلسله مراتب
  • اصل تدوین و تعیین اولویت ها
  • اصل سازگاری منطقی قضاوت ها.

تصمیم گیری بر اساس روش AHP  از مزیت های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرآیند، اجماع و تلفیق قضاوت ها، بده و بستان بین عوامل تشکیل دهنده گزینه ها، ترکیب مطلوب گزینه ها، رویکرد تحلیلی و سیستمی، عدم اسرار بر تفکر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازه گیری موارد نامشهود و تدوین و تعیین اولویت ها بر خوردار است.

روش AHP  با طبقه بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه ای بر اساس مقیاس زوجی اولویت ها بنا شده است که تصمیم گیرنده به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد انجام داده و سپس مقایسات زوجی صورت می گیرد.همین مقایسات، وزن هریک از عوامل را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد و در نهایت یک الگوریتم ریاضی به گونه ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه به منظور اختصاص ضرایب به بهترین وجه ممکن حاصل می شود. البته نرخ سازگاری تصمیم با قضاوت ها در این مرحله واجد اهمیت خاصی بوده و سازگاری مقایسات را مشخص می کند. یکی از روش های مقایسه نرخ سازگاری، روش بردارهای ویژه می باشد( راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ۴۷).

ج) استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها برای پایان دوره ارزیابی

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده های موثر در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین می گردد. در تعیین وضعیت مطلوب، عملکرد شاخص باید واقع گرایانه و غیر بلند پروازانه عمل کرد و توافق واحدهایی که وظیفه انجام و عمل به آن شاخص را به عهده دارند جلب نمود(راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ۴۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد

Leave a comment