پایان نامه مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

2-1-مقدمه

در زمینه اثرواکنش قلیایی سنگدانه هاتحقیقات زیادی انجام گرفته است ]10 ̨ 11 ̨  12 ̨ 13 ̨ 14  ̨  15  ̨  16  ̨  17  ̨  18  ̨  19  ̨  20  ̨  21  ̨  22  ̨  23  ̨  24  ̨  25  ̨  26  ̨  27  ̨  28  ̨  29  ̨  30  ̨  31  ̨  32  ̨  33  ̨  34  ̨  35 [  . برخی از این تحقیقات در  مورد ماهیت این واکنش و چگونگی کم کردن  اثرات آن در بتن می باشد . برخی دیگر به اثرات این پدیده  بر روی  رفتار سازه ها مثل سد و تیر پرداخته  اند و مدلسازی  این واکنش  نیز زمینه تحقیق و مطالعات  بعضی محققین  بوده است . در ادامه برخی از مهمترین تحقیقات بررسی می شود .

2-2-تحقیقات و مدلهای ارائه شده

به دلیل اهمیت پدیده اهمیت پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها ̨   اکثر  مدل های ارائه  شده  تا کنون  در  مورد سدها  بوده که با اطلاعات موجود در مورد تاریخچه سدها مقایسه و کنترل شده اند ]36-37-38-39 [ . ولی در  مورد تیرهای بتنی مدلسازی  کمتری  صورت گرفته  است . در زیر به برخی از مدل ها ارائه شده اشاره می کنیم .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود