پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

2-2-5-مدل پارامتریک واکنش قلیایی  ] 35 [

در این مدل که در سال 1995 ارائه شده است ̨  فاکتورهای رطوبت ̨  دما و خواص فیزیکی –شیمیایی اجزاء بتن درمحاسبه کرنشهای ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها در نظر گرفته شده اند .

برای ایجاد ارتباط  میان کرنشهای بوجود آمده و عوامل فوق الذکر از سه فاکتور وزنی استفاده می شود . (  ̨  ̨  ) این فاکتورهای وزنی ̨  نسبت انبساط ناشی از پارامترهای مورد نظر در زمان و مکان خاص را به ماکزیمم مقدار انبساط ناشی از همان زمان نشان می دهد .

بنابراین این فاکتورها از صفر تا یک تغییر می کنند .

= فاکتور وزنی مربوط به رطوبت

= فاکتور وزنی مربوط به واکنش زایی اجزاء بتن

= فاکتور وزنی مربوط به درجه حرارت

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود