پایان نامه مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

دانلود پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان­نامه تحصیلی در کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی

گرایش فلز

عنوان پایان­نامه نظری

مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

استاد راهنمای نظری

دکتر مهران هوشیار

عنوان پایان نامه عملی

ساخت مینای نقاشی با الهام از پایان نامه نظری

استاد راهنمای عملی

شهلا اسدیانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 پرسش­های پژوهش… 4

1-3 فرضیه­های پژوهش… 5

1-4 مروری بر ادبیات نظری وپیشینه­ی تحقیق.. 8

1-5 اهداف و ارزش نظری پژوهش… 28

1-6 روش و منطق اجرایی پژوهش… 29

1-7 معرفی جامعه آماری نمونه­ها 31

8-1استفاده از اطلاعات و مدارک موجود. 32

1-8-2 مشاهده 33

1-8-3 مصاحبه. 34

1- 8-4 پرسشنامه. 35

1-9محدودیت­های پژوهش… 37

فصل دوم

مبانی، مباحث نظری و داده های اولیه پژوهش(معرفی جامع واژگان کلیدی)

2-1هنر 40

2-2هنرهای سنتی. 41

2-3صنایع دستی. 42

2-3-1تعاریف صنایع دستی. 42

2-3-2ویژگی­های صنایع دستی. 43

2-3-3خصیصه­های صنایع دستی. 44

2-3-4ضعف­های صنایع دستی ایران.. 44

2-3-6 فرصت­های صنایع دستی ایران.. 46

2-3-7 محصولات صنایع دستی. 48

2-3-8 بازارصنایع دستی. 52

2-3-9 بخشهای مرتبط با توزیع صنایع دستی.. 54

2-3-10 مکان مناسب جهت عرضه تولیدات صنایع دستی.. 55

2-3-11 سازمان تربیتی،علمی وفرهنگی ملل متحد: یونسکو. 56

2-4فرهنگ.. 56

2-4-1فرهنگ و تمدن. 57

2-4-2خرده فرهنگ.. 57

2-4-3 فرهنگ ملی. 57

2-4-4 فرهنگ قومی. 57

2-4-5هویت فرهنگی. 58

2-4-6حافظه فرهنگی. 58

2-4-7فرهنگ نمادی. 58

2-4-8سرمایه فرهنگی. 59

2-4-9 هژمونی فرهنگی / فرادستی.. 59

2-5اقتصاد 60

2-6 تبلیغات.. 61

2-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران.. 62

2-7 قیمت­گذاری. 63

2-7-1 قیمت­گذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران.. 64

2-8بسته­بندی. 66

2-8-1شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی.. 68

2-8-2 چالش­های بسته­بندی صنایع دستی.. 68

2- 10 برند. 69

2-10-1 نام برند. 71

2-10-2 عناصربرند. 71

2-10-3چالش­های برندسازی در ایران.. 72

2-10-4مفهوم برند ملی. 72

2-11تعریف مینا در لغتنامه دهخدا 73

2-11-1 مینا و میناکاری. 73

2-11-2هنر میناکاری ایران قبل از اسلام. 75

2-11-3هنر مینا کاری ایران بعد از اسلام. 77

2-12 استانداردسازی. 85

2-13تاثیر کالاهای چین بر صنایع دستی.. 85

فصل سوم

(روش شناسی)

مقدمه.89

3-1 روش شناسی پژوهش…. 90

3-2 جامعه نمونه وروش تعیین حجم نمونه. 90

3-3 متغیرهای پژوهش…. 93

3-3-1 انواع متغیر. 93

3-4 نحوه تهیه پرسشنامه. 93

3-4-1 پرسشهای باز و بسته. 93

3-4-2 تنظیم پرسشنامه. 94

3-4-3اعتبار سنجی پرسشنامه. 95

3-4-4قابلیت اعتماد(پایایی)ابزار اندازه گیری.. 93

3-5 روایی(اعتبار)پرسشنامه. 94

3-5-1 ابزاراندازه­گیری.. 95

3-5-2 اعتبارمحتوا 109

3-5-3 اعتبارملاکی.. 110

3-5-4 اعتبارسازه. 111

3-5-5 اعتبارعاملی.. 112

3-6 آزمون فریدمن.. 98

3-7 آزمون من ویتنی ویلکاکسون.. 98

3-8 آمار استنباطی و توصیفی.. 99

3-9 آزمون آماری و تخمین آماری.. 100

3-10 آزمون­های آماری پارامتریک و ناپارامتریک… 101

3-10-1 خلاصه آزمون­های پارامتریک… 101

3-10-2 خلاصه آزمون­های ناپارامتریک… 101

فصل چهارم

یافته های تحقیق و مطالعات آماری

4-1مقدمه. 104

4-2 تجزیه وتحلیل توصیفی داده‌های نمونه. 105

4-2-1 بررسی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده. 106

4-2-2 بررسی توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده. 107

4-2-3 بررسی و ضعیت سنی افراد پاسخ دهنده. 108

4-2-4 بررسی توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده. 109

4-2-5 بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیتهای هنری.. 110

4-3 نتایج استنباطی دادهها 111

4-3-1 بررسی فرضیه­ها­ی تحقیق.. 112

4-3-2 بررسی فرضیه دوم. 115

4-3-2-1 بررسی فرضیه دوم اصلی.. 115

4-3-2-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم. 119

4-3-2-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم. 122

4-3-2-4 رتبه­بندی فرضیه­های فرعی معنی­دار فرضیه دوم. 125

4-3-3 بررسی فرضیه سوم. 127

4-3-2-1 بررسی فرضیه سوم اصلی.. 127

4-3-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم. 130

4-3-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم. 133

4-3-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم. 136

4-3-3-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم. 139

4-3-3-6 بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم. 142

4-3-3-7 بررسی فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم. 145

4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم. 148

4-3-3-9 بررسی فرضیه فرعیه هشتم فرضیه سوم. 151

4-3-3-10- رتبه بندی فرضیه­های فرعی معنی­دار فرضیه سوم. 154

4-4- رتبه بندی آماری.. 158

فصل پنجم

تحلیل و استنتاج

5-1جایگاه مینای نقاشی.. 162

5-2قیمت مینا 162

5-3طرح و نقش مینا 164

5-3-1تأثیر طراحی خلاقانه در مینای نقاشی.. 165

5-4 بسته بندی مناسب… 167

5-4-1شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی.. 169

5-4-2چالش­های بسته­بندی صنایع دستی.. 170

5-4-3راهکارهایی برای طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی.. 170

5-4-4ایجاد بسته­بندی برای تولیدات صنایع دستی.. 171

5-5 تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود. 172

5-5-1تجربیات جهانی برندسازی ملی.. 173

5- 6استانداردسازی راه ورود صنایع دستی به بازارهای جهانی.. 174

5-7به رسمیت شناختن پتانسیل گردشگری.. 17

5-8بازاریابی و ایجاد علاقه در مصرف کننده. 178

5-9حضور مؤثر رقیبان در ارائه کیفیت بهتر. 178

5-10حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات.. 180

5-11ناشناخته بودن صنایع دستی در ایران و بازار­های جهانی.. 182

5-12مزایای پیاده ­سازی برند در صنایع دستی.. 182

5-13نتیجه گیری. 183

منابع.

بیان مسئله ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع

جهان مادی­گرای معاصر که همه چیز را با معیار­های کمّی و غالبا مادی و اقتصادی می­سنجد، در برخی نقاط جهان تا جایی پیشرفته­است که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیت­های بشری را اینگونه ارزیابی می­کند، بلکه پا را فراتر نهاده و به بازده ی فوری و بالبداهه آن اصرار می­ورزد. یکی از مقولاتی که به صورت­های مختلف به اسارت سرمایه درآمده است، زمینه­های مختلف هنری می­باشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد نیاز او و چه از نظر آحاد جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر نیاز موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته ­اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه، جنبه­های اقتصادی آن مطرح می­شود. وضعیت حاضر را شاید لزوم خود کفایی هنر و توسعه هنر به سرمایه بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیت­های انسان با هنر نمی­بیند و هنر را مقوله­ای منتزع از زندگی جدید قلمداد می­کند که خلق و ایجا ش به عده­ای خاص محدود است که البته هزینه­هایی دارند و لذا مصرف­کنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند.

اقتصاد هنر در ایران، به ابعاد مختلف جریانات موازی با هنر می‌پردازد. وضعیت اقتصادی هنرهای صناعی ایران در منطقه خاورمیانه، حضور ایران در بازارهای معتبر خارجی، نقش حراج‌های داخلی بر جریان اقتصادی هنر، وضعیت هنر و نوع اقتصادی شدن آن، ضرورت این کاوش است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment