پایان نامه عمران مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

 2-4- شاخص فقر آبی

انتخاب (اجزا) برای WPI بر اساس اجماع کارشناسان اجتماعی و فیزیک، کاروران آب، محققان و سایر ذینفعان انجام شده است (Lawrence et al., 2003).‌ این کارشناسان در مورد رابطه میان فقر آب و فقر درآمد توجه داشته‌اند. فقر آب در مواردی که مردم به منابع آب دسترسی دارند، اما آب موجود مناسب و کافی نیست نمایان شده است، در حالی که فقر درآمد زمانی که موجودی آب کافی است اما مردم دسترسی به منابع آب ندارند نمایان شده است. بنابراین، ارزیابی عملکرد منابع آب نمی‌تواند با نادیده گرفتن فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به منابع آب حاصل شود (Lawrence et al., 2003).

برای بدست آوردن مقادیر زیر‌ شاخص‌های اجزاءWPI، روش مقیاس دهی پیوسته استفاده می‌شود. حداقل و حداکثر مقادیر استفاده شده برای هر یک از شاخص‌های WPI به‌عنوان کمترین و بیشتری مقدار حقیقی در میان کشورهای شرکت‌کننده قرار می‌گیرد (Lawrence et al., 2003). مقدار زیر شاخص‌های اجزاء WPI محدوده‌ای از 0 تا 1 دارند.

در چارچوب اصلی WPI، هیچ طرح وزن بندی خاصی پیشنهاد نشده است. (Sullivan et al 2006) عقیده دارد که مسئولیت تعیین وزن شاخص باید به تصمیم گیرندگان محول شود، نه به محققان. در استفاده از WPI کاربران مجازند تعریف وزن‌بندی خودشان را به شاخص‌های WPI اختصاص دهند. با‌این حال (Sullivan et al 2006) براهمیت مشاوره روشن با ذینفعان مربوطه در مورد تعیین وزن تاکید دارند. در طول برنامه اول WPI برای تمامی‌اجزاء وزن برابر به‌کار گرفته شد (Lawrence et al., 2003)

دو فرآیند انباشتگی در WPI مورد استفاده قرار گرفته. اولین انباشتگی برای ترکیب مقادیر زیر شاخص‌های اجزاء  مختلف در مولفه‌ها با استفاده از روش انباشتگی محاسباتی استفاده شده. درحالیکه اجزاء وزن مساوی داشتند مقدار شاخص برای هر جزء میانگین مقدار زیر شاخص برای هر مولفه است. هنگامی‌این ارزش‌ها برای پنج جز مولفه‌های WPI بدست آمد با استفاده از روش محاسباتی با وزن برابر برای بدست آوردن مقدار شاخص نهایی با دامنه‌ای از 0 تا 100 انباشته می‌شوند (Lawrence et al., 2003).

متن کامل پایان نامه در