پایان نامه عمران ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

تکه هایی از متن :

2-5. اهمیت اتصالات نیمه صلب

در تیر تحت بارگذاری یکنواخت با تکیه‌گاه‌های انتهایی صلب در دو انتها لنگر بیشترین مقدار و در وسط دهانه لنگر کمترین مقدار خود است. در تیر با تکیه‌گاه‌های انتهایی مفصلی، در وسط دهانه لنگر بیشترین مقدار و در دو انتها لنگر کمترین مقدار خود است. در حالتیکه در تیر با تکیه‌گاه‌های انتهایی نیمه صلب لنگر وسط دهانه بنابراین اگر بتوان اتصالی با سختی معین اجرا کرد می‌توان تیر را در حالت بهینه طراحی کرد.

مشکل عمده در آنالیز سازه‌های با اتصالات نیمه صلب برقراری ارتباط بین مفهوم سختی اتصال و پارامترهای تحلیل سازه‌ای است زیرا لنگرهای انتهایی اعضاء که مبنای تعریف درصد سختی اتصال هستند طبق تعریف می‌توانند کاملا” متأثر از طول و نحوه قرارگرفتن عضو در یک سازه باشند که هیچ ارتباطی به مشخصات واقعی یک اتصال ندارد و بنابراین می‌توان گفت یک اتصال خاص درسازه‌های مختلف سختی‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی