پایان نامه عمران درباره نرم افزار آباکوس

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

تکه هایی از متن :

2-10-2-2 رفتار فشاری

سیستم تقویتFRP  که به صورت پوشش بیرونی عمل می کند،  نباید به عنوان تقویت کننده فشاری مورده استفاده قرار گیرند.

حالت گسیختگی لایه های FRP می تواند شامل گسیختگی عرضی، کمانش موضعی الیاف و شکست برشی باشد. این نوع گسیختگی بستگی به نوع الیاف، درصد آن و نوع رزین مصرفی دارد. مقاومت فشاری مستقیم FRP با الیاف شیششه، کربن و آرمید به ترتیب حدود 55، 78، 20 درصد مقاومت کششی آنها       می باشد به طور کلی هرچه مقاومت کششی بالاتر باشد،  مقاومت فشاری آن بالاتر است به جزء درمورد آرمید که در آن الیاف در تراز پایین تنش فشاری، رفتار غیر خطی دارند.

مدول الاستسیته فشاری FRP  معمولا کمتر از مدول الاستسیته کششی آن می باشد،  به عنوان نمونه مدول الاستسیته فشاری سیستم FRP با الیاف شیشه، کربن و آرامید به ترتیب حدود 80، 85 ،100 درصد مدول الاستسیته کششی آنها می باشد (نشریه 1385، 345).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری