پایان نامه عمران درباره معادله موریسون

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

8-6پیشنهادات برای ادامه کار

به علت کمبود اطلاعات آزمایشگاهی, پیشنهاد می شود با استفاده از یک حوضچه مناسب, افزایش و کاهش صفحات افقی در سکوی نیمه شناور خرپایی مورد مطالعه قرار گیرد و با نتایج تحلیلی مقایسه شود و هم چنین با استفاده از برنامه های کامپیوتری مطالعاتی جهت به دست آوردن مقدار بهینه قطر ستون ها و فاصله آنها و تعداد و ابعاد آنها و تعداد و ابعاد صفحات افقی انجام شود. همچنین تحلیل سازه مذکور تحت زمان و به دست آوردن تغییرات نیرو در طول زمان و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و پیشنهاد یک الگوی مناسب جهت انجام محاسبات تحلیلی نیرو در حوزه زمان.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی