پایان نامه عمران درباره جداسازی فلز سنگین سرب از محیط آبی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : جداسازی  فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی  با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

تکه هایی از متن :

2-6- جذب بیولوژیکی

برای مدت زمان طولانی زغالسنگ نارس به عنوان بهترین بیوجاذب استفاده می‌شد. اما از آنجایی که در همه جا در دسترس نبود، بیومس میکروبی به عنوان گزینه‌ای دیگر مطرح شد. بیومس میکروبی می‌تواند مقدار زیادی از فلزات سنگین را جذب کند و یک گزینه هزینه-کارا برای مدیریت فاضلاب صنعتی می‌باشد[60]. مواد بیولوژیکی باکتریایی یا دارای منشأ گیاهی به طور موثر با فلزات سنگین فعل و انفعال داخلی دارند. به صورت متابولیکی، بیومسهای مرده غیرفعال، یونهای فلز وکمپلکسهای فلزی از محلول را جدا می‌کنند، بدون اینکه نیاز به نگهداشتن شرایط خاصی برای رشد داشته باشند. اگرچه بیومسهای زنده نیز در تماس طولانی با محلول حاوی فلز می‌توانند فلزات را توسط فرایند تجمع بیولوژیکی[1] جدا کنند. بیوجذب توسط بیومس‌های زنده و غیرزنده امکان‌پذیر است، اما تجمع بیولوژیکی فقط توسط بیومسهای زنده انجام می‌شود. به علاوه تجمع بیولوژیکی یک فرایند وابسته به رشد است و در مقایسه با فرایند مستقل از رشد بیوجذب نمی‌تواند برای انواع فاضلاب‌ها استفاده شود. بنابراین بیومس میکروبی می‌تواند به عنوان بیوجذب کاراتر از تجمع بیولوژیکی استفاده شود[61].

در اوایل سال 1986 در جلسه‌ای که توسط گروه تبادل یونی صنایع شیمیایی (مهندسین استخراج در انگلیس برگزار شد)، بیوجذب به عنوان یک تکنولوژی تازه مورد توجه قرار گرفت. از آن زمان توجهات زیادی از سراسر دنیا در زمینه بیوجذب با اهداف دقیق در زمینه مشخص کردن بیومس‌های بالقوه جذب شد. تحقیقات انجام شده تا این زمان نشان می‌دهند که بیوجذب یک گزینه ایده‌آل برای پاكسازی آلودگی از فاضلاب‌های حاوی فلزات می‌باشد[62].

فرآیند بیوجذب شامل یک فاز جامد (جاذب یا بیوجاذب، مواد بیولوژیکی) و یک فاز مایع (حلال، معمولاً آب) حاوی مواد حل شده که قرار است جذب شونده (جذب شونده‌ها، یونهای فلز) می‌باشد. ناشی از تمایل بالاتر جاذب نسبت به مواد جذب شونده، ماده جذب شونده جذب می‌شود و توسط