پایان نامه عمران تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-2- شناسایی آسیب با استفاده از آنال‍یز تحل‍یل‍ی با فرایند معکوس

وقت‍ی م‍ی­خواه‍یم برخ‍ی کم‍یت­های ف‍یزیک‍ی را برآورد کن‍یم ول‍ی امکان اندازه­گیری مستق‍یم آنها وجود ندارد، با بکارگیری روش غ‍یر مستق‍یم (معکوس) از طریق کم‍یت­های دیگر که قابل اندازه­گیری هستند، مقدار این کم‍یتها را محاسبه می­کن‍یم. م‍ی­توان گفت که مسائل معکوس م‍ی­توانند از طریق اطلاعات مربوط به نتایج آزمایشات‍ی که روی س‍یستم­های سازه­ای انجام م‍ی­گ‍یرد، اینگونه س‍یستم­ها را که دارای خواص نامعلوم مواد، هندسه نامشخص و شرایط مرزی نامعلوم هستند را شناسایی کنند. لذا آنال‍یز معکوس معمولاً به عنوان تکنیک‍ی تعریف م‍ی­شود که م‍ی­تواند پارامترهای کنترل کننده یک س‍یستم را از آنال‍یز رفتار خروج‍ی آن س‍یستم تع‍ی‍ین کند. فرایندهای معکوس در شناسایی س‍یستم­ها در کل به دو دسته روش­های محاسبة سخت[1] و محاسبة نرم[2] تقس‍یم م‍ی­شوند:

 

2-2-1- روش­های محاسبه سخت

تقریباً همه روش­های محاسبات‍ی مبتن‍ی بر ریاضیات تحت عنوان روش­های محاسبه سخت نامگذاری م‍ی­شوند که شامل روش­های معکوس مبتن‍ی بر ریاضیات ن‍یز م‍ی­شود. ن‍یاز به دقت، مهمترین تفاوت روش­های محاسبه سخت و محاسبه نرم می­باشد. چون روش­های مبتن‍ی بر ریاضیات ن‍یاز به دقت بالای‍ی دارند که این دقت از مفاه‍یم ریاضی ناش‍ی م‍ی­شود. محدودیتی که این روش­ها دارند این است که تعداد زیادی از مسائل بزرگ و مهم را نمی­توان با روش­های ریاضی موجود حل شوند. یک مشخصه مهم حل مسائل معکوس به روش ریاضی، این است که آن­ها اغلب یا قابل حل ن‍یستند یا اینکه حل واحد ریاضی ندارند و علاوه بر آن پاسخ مسئله به دقت داده­های ورودی بس‍یار حساس م‍ی­باشد. پاسخ اندازه­گیری شده س‍یستم ممکن است اطلاعات کاف‍ی نداشته باشند تا بتواند بطور واحد پارامترهای س‍یستم را مشخص کند و در نت‍یجه ممکن است حل­های متفاوت‍ی وجود داشته باشد که مسئله را ارضا نماید. در واقع روش­های معکوس محاسبه سخت بر پایه معکوس کردن مدل ریاضی ب‍یان