پایان نامه عمران تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

4-2- رسوبات دوران سوم:

رسوبات دوران سوم(پالئوژن و نئوژن) با ضخامت زیاد و گسترش وسیع در استان ایلام دیده می شود. این رسوبات عمدتا از آهک، مارن، ماسه سنگ، گچ، کنگلومرا تشکیل شده است. سازندها یا واحدهای سنگی این دوران از قدیم به جدید بشرح زیر است :

1-  سازند پابده : مقطع اصلی ای سازند در تنگ پابده واقع در منتهی الیه جنوب شرق کوه پابده می باشد. این سازند شامل حدود 800 متر شیل و آهک رسی خاکستری است. بخش زیرین آن شامل شیل ارغوانی تا آبی تیره است و بخش بالائی آن مرکب از شیلهای سیلتی و ماسه ای و آهکهای مارنی نازک لایه است.

سازند پابده بطور دگرشیب روی سازند گورپی قرار گرفته و کنتاکت بالائی آن با سازند آسماری تحولی است که نشانه عمیق شدن تدریجی دریا در گذشته این منطقه می باشد.

سن سازند پابده از دوره پالئوسن تا میوسن مشخص شده است. رخنمون این سازند در کوه قلا قیران ایلام، شمال چوار و شهر ایلام و بطور عمده در دینارکوه مشاهده می شود.

2- سازند امیران : مقطع تیپ این سازند در کوه امیران در نزدیکی دهکده معمولان واقع در استان لرستان مورد مطالعه قرار گرفته است. این سازند شامل 5/871 متر سیلتستون، ماسه سنگ تیره زیتونی و قهوه ای همراه با باندهای کنگلومرای چرت دار و آهکهای شیلی است. حد تحتانی این سازند با رسوبات سازند گورپی تدریجی است.

سن سازند امیران به اشکوب ماستربشین تا پالئوسن نسبت داده می شود. رخنمون این سازند در منطقه، چندان زیاد نبوده و در حوالی هلیلان و در طاقدیس پلكانه و در تنگ چناره دارتوت مشاهده می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام