پایان نامه عمران با موضوع صفحات افقی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

7-6نتیجه گیری:

در تحقیق حاضر, یک سکوی نیمه شناور خرپایی (TSP) با استفاده از معادله موریسون و تئوری دیفرکشن خطی مورد تحلیل قرار گرفت و مقدار نیروی وارد بر سازه در سه جهت surge,heave و pitch به دست آمده و نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه شدند.همچنین پاسخ واحد حرکتی سازه که با استفاده از این نیروها بدست می آید برای حرکت در جهات heave و pitch به دست آمده و این نتایج با یکدیگر و نتایج حاصل از یک مدل تست مقایسه شدند. این تحلیل در ابتدا برای موج تکی انجام شد و سپس با استفاده از طیف JONSWAP برای امواج تصادفی یک دریای نمونه هم مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این تفاصیل, مشاهده گردید که نتایج به دست آمده از روش موریسون همگرایی بسیاری با نتایج روش دیفرکشن خطی و مدل تست دارد. در واقع انتخاب درست ضرایب هیدرو دینامیکی باعث شده است اثرات تفرق و امواج برخوردی به سازه به صورت همزمان تحت بررسی قرار گیرند و لذا از نظر محاسباتی شاهد سهولت استفاده از روش موریسون نسبت به دیگر روش ها هستیم. در این صورت برای محاسبه نیروهای وارد بر سکو نیازی به نوشتن معادلات تفرق امواج و نوشتن معادلات دیفرکشن نمی باشد. لازم به ذکر است به دست آوردن این ضرائب هیدرو دینامیکی خود نکته مهمی در محاسبه به روش موریسون است و همانگونه که در طول این نوشته مشاهده گردید گاهی باعث اختلاف بین نتایج به دست آمده از معادلات موریسون با نتایج واقعی می شود. لذا با توجه به اختلاف قابل اغماض نتایج, ضرائی هیدرودینامیکی معرفی شده جهت محاسبه نیروی وارد بر سکوی نیمه شناور خرپایی درصد بالایی از درستی را دارند. نکته قابل بیان دیگر نزدیکی بیشتر(هر چند کوچک) نتایج به دست آمده از تئوری دیفرکشن به نتایج مدل تست در مقایسه با نتایج معادله موریسون می باشد که این موضوع نیز طبیعی به نظر می رسد. زیرا در نظر گرفتن دائم اثرات موج های متفرق نزدیکی بیشتری با واقعیت دارد و البته به علت طول موج زیاد امواج حاضر این اثرات ناچیز به نظر می رسند. همچنین می توان گفت که سکوی نیمه شناور خرپایی در عین اینکه می تواند مانند یک سکوی نیمه