پایان نامه سنجش و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، ۱۳۸۲، ۱۶).

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (طاهری، ۱۳۸۲، ۳۲).

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری، ۱۳۸۲، ۶۵).

ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد (سید جوادین، ۱۳۸۴، ۵۱۵).

ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش جامع عملکرد در قالب عبارتی نظیر کارایی، اثربخشی، معناداری، توانمندسازی، قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم برای تحقق اهداف و وظایف سازمان، ساختاری، برنامه ای و توسعه بلند مدت سازمان، ارزیابی عملکرد سازمان ابلاغ می شود(عفتی داریانی، ۱۳۸۶، ۱۲).

به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای. لیکانن، ۲۰۰۱).

ارزیابی، فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت می باشد (اصلاح نظام های مدیریتی، ۱۳۷۵، ۸۱).

ارزیابی فرآیندی است که سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی).

کوشش برای ایجاد تحول با تعیین وضعیت مطلوب آغاز میگردد. افراد با نفوذ در سازمان باید فاصله یا نارسایی در عملکردها و بازده های سازمان را با سطح قابل قبول این عملکردها و بازده ها مقایسه کنند، در غیر اینصورت به ضرورت تغییر سازمان واقف نمی گردند در کتاب مدیریت توسعه (دکتر عباس محمد زاده) فرض اصلی آن است که انگیزه و فشار لازم برای ایجاد توسعه و تحول از آگاهی و وقوف تصمیم گیرندگان بر نارسایی در عملکرد و بازده نشات می‎گیرد.

این فرضیه با نظریات لئونارد نیز هماهنگی دارد که میگوید هیچ عاملی را نمی شناسیم که در ایجاد تحول سازمانی به اندازه شواهد عینی و روشن مبتنی بر ضعف در عملکرد و بازده اهمیت داشته باشد )محمدزاده، ۱۳۷۵، ۴۵)                                                                                        .
هیچ عامل دیگری را برای جایگزینی شناخت نارسایی در عملکرد یا بازده نمی توان یافت که بتواند فشار لازم را برای تغییر ایجاد کند. اهمیت عملکرد و بازده برای افراد با نفوذ با توجه به نوع سازمان و تفاوت فرهنگ ها و جوامع متفاوت است حتی سازمان های موجود در یک جامعه نیز ممکن است برای عملکرد اهمیت متفاوتی قائل باشند در هر حال مسئولان تغییر می توانند تحقیق را با آزمون فرضیه هایی در مورد میزان علاقه افراد با نفوذ به افزایش اثر بخشی، کارایی یا حجم بازده و یا ایجاد سایر منافع یا ارزش های مهمی آغازکنند که فرآیند فاقد آن است. اکثر کارگزاران تحول به افزایش حجم بازده توجه دارند، برای مثال تعداد نامه های واصله،تعداد پل های تاسیس شده و تعداد بزرگسالان با سواد شده از نظر آنها حائز اهمیت است (محمدزاده، ۱۳۷۵، ۴۶).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد

Leave a comment