پایان نامه سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- شناخت بازار ………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ترکیب بازار …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4- تقاضا …………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- آنالیز بازار  ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: توسعه استراتژی های بازاریابی   ……………………………………………………………………………….. 13

2-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2- اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3- دو اصل یاری دهنده در بازاریابی برای مهندسان  ………………………………………………………………. 18

2-4- اصول بازاریابی بیزینس به بیزینس     ………………………………………………………………………………….. 20

2-4-1- تعریف    ……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-4-2- متفاوت سازی از سایر زمینه های بازاریابی   …………………………………………………………………. 22

2-4-2-1- ماهیت محصولات    ……………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-2-2- ماهیت مشتریان  ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-2-3- کانال های مبادله  ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-2-4- ارتباط   …………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-2-5- سیاست قیمت    ………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4-3- رفتار خرید  ………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-4-4- دلایل خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 50

2-4-5- فرآیند خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-4-6- جنبه های روان شناختی   ……………………………………………………………………………………………… 53

فصل سوم : ساختار بازار بین المللی صنایع شیمیایی   ………………………………………………………………….. 55

3-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2- ویژگی های اساسی از شاخه های کلیدی   ………………………………………………………………………… 57

3-2-1- صنعت کشاورزی – شیمیایی   ……………………………..……………………………………………………… 59

3-2-2- صنعت داروسازی   …………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-3- بیو تکنولوژی و صنایع تکنولوژی ژن  …………………………………………………………………………. 63

3-2-4- صنعت کالا  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2-5- صنعت متخصصان شیمیایی   ……………………………………………………………………………………….. 65

3-2-6- صنعت مهندسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 66

3-3- مشتریان و کاربران  ……………………………………………………….………………………………………………. 67

3-4- کانال های توزیع   …………………………………………………………………………………………………………… 68

3-5- محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی   ………………………………………………………………………………… 69

3-5-1- وابستگی به بازار های نفت و گاز  ………………………………………………………………………………. 69

3-5-2- محدودیت های قانونی و سیاست گذاری   …………………………………………………………………….. 74

3-5-3- چانه زنی و گره های ذینفع   ………………………………………………………………………………………… 76

3-5-4- مشکلات تصویر سازی و پذیرش اجتماعی   …………………………………………………………………. 78

فصل چهار :بازاریابی پروژه های مهندسی مواد شیمیایی   ……………………………………………………………… 81

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-2- بازاریابی کارخانه های شیمیایی   …………………………………………………………………………………….. 82

4-3- بازاریابی تکنولوژی سبز  ………………………………………………………………………………………………… 91

4-4- بازاریابی کالاهای شیمیایی   …………………………………………………………………………………………….. 95

4-4-1- گازها ………………………………………………………………………………………………………………………. 96

4-4-2- نفت    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-4-3- پالپ و کاغذ  …………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-4-4- فیبرها ……………………………………………………………………………………………………………………… 107

4-4-5- کود های شیمیایی   ……………………………………………………………………………………………………. 108

4-4-6- کلرین   …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-5- پلاستیک ها و لاستیک ها ………………………………………………………………………………………………. 112

4-5-1- پلی الفین ها ………………………………………………………………………………………………………………. 114

4-5-2- پلی استایرن ها ………………………………………………………………………………………………………… 119

4-5-3- پلی وینیل کلراید  ………………………………………………………………………………………………………. 120

4-5-4- پلی استر های اشباع نشده ………………………………………………………………………………………….. 122

4-5-5- فوم های پلی یورتان  …………………………………………………………………………………………………. 124

4-5-6- رزین های ترفتالات پلی اتیلن   …………………………………………………………………………………… 125

4-5-7- فیلم های ترفتالات پلی اتیلن   ……………………………………………………………………………………… 127

4-5-8- فیبر های ترفتالات پلی اتیلن   ……………………………………………………………………………………… 127

4-5-9- لاستیک ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 128

4-5-10- لاستیک های طبیعی   ………………………………………………………………………………………………… 129

4-5-11- لاستیک های ترکیبی   ……………………………………………………………………………………………….. 130

4-5-12- الاستومر های ترموپلاستیک مبتنی بر استایرن  …………………………………………………………….. 132

فصل پنجم : نتیجه گیری   ………………………………………………………………………………………………………… 133

5-1– مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 134

5-2- پوشش ها و جلا دهنده ها …………………………………………………………………………………………….. 137

5-3- رنگ های نساجی ……………………………………………………………………………………………………….. 138

5-4- بازدارنده های فرسایش     ………………………………………………………………………………………………… 139

5-5- مواد شیمیایی برای الکترونیک ها …………………………………………………………………………………… 141

5-6- کاتالیست ها ………………………………………………………………………………………………………………… 143

5-7- افزودنی های پلاستیک    …………………………………………………………………………………………………. 145

5-8- آفت کش ها ………………………………………………………………………………………………………………… 148

5-9- پلیمر های ویژه …………………………………………………………………………………………………………… 150

5-10- مواد آرایشی   ………………………………………………………………………………………………………………. 153

5-11- تجارت کشاورزی   ………………………………………..…………………………………………………………….. 157

5-12- روند های کلی   ………………………………………………………………………………………………………….. 158

5-13- آفت کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها ………………………………………………………………….. 159

5-14- دانه های تغییر یافته ژنتیک    ………………………………………………………………………………………….. 162

5-15- گیاهان به عنوان راکتو های شیمیایی   …………………………………………………………………………….. 166

5-16- غذای کامل   ……………………………………………………………………………………………………………….. 167

5-17- جنبه های قانونی   ………………………………………………………………………………………………………… 168

5-18- بازاریابی داروها ………………………………………………………………………………………………………….. 170

5-19- عوامل اجتماعی و دموگرافیک(مردم شناسی)  …………………………………………………………………. 172

5-20- تغییر نمودار بازاریابی   ………………………………………………………………………………………………….. 176

5-21- بخش های بازار جدید  ………………………………………………………………………………………………… 176

5-22- رقبای جدید  ………………………………………………………………………………………………………………. 178

5-23- توسعه یک داروی جدید  ……………………………………………………………………………………………… 178

5-24- پیش بازاریابی   …………………………………………………………………………………………………………….. 180

5-25- راه اندازی مجدد داروها …………………………………………………………………………………………….. 181

5-26- کانال های توزیع   ………………………………………………………………………………………………………… 182

5-27- تجارت الکترونیک در صنعت شیمیایی   …………………………………………………………………………. 184

5-27-1- اهمیت تجارت الکترونیک در بازاریابی   …………………………………………………………………….. 184

5-27-2- مکان های بازار مواد شیمیایی مجازی ……………………………………………………………………… 185

5-28- بازار های نمایان شده ………………………………………………………………………………………………….. 187

5-28-1- dorado-نفت باکو  ……………………………………………………………………………………………….. 187

5-28-2- بیزینس در چین   ……………………………………………………………………………………………………… 190

5-29- بازبینی   ……………………………………………………………………………………………………………………… 191

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment