پایان نامه روانشناسی درباره ارتباط بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان ارتباط وجود دارد.

: بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان ارتباط وجود ندارد.

: بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان ارتباط وجود دارد.

 

جدول ۴-۲-۲- آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان

متغیرآزمون پرخاشگری زنان
پیرسون اسپیرمن تعداد وجود ارتباط نوع ارتباط
احقاق حق جنسی ضریب همبستگی معنی داری ضریب همبستگی معنی داری
۲۹۸/۰- ۰۰۰/۰ ۱۹۷/۰- ۰۰۱/۰ ۳۰۰ دارد معکوس

 

تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق آزمون پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد که ضرایب همبستگی بین دو متغیر احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان به ترتیب برابر  ۲۹۸/۰-  و ۱۹۷/۰-  با p- مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ و ۰۰۱/۰ می باشد، که کوچکتر از سطح معنی داری ۰۱/۰= α است، لذا در این سطح فرض یعنی عدم وجود ارتباط رد می شود و در نتیجه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان ارتباط معنی داری وجود دارد. در ضمن منفی بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از ارتباط معکوس بین این دو متغیر است یعنی هر چقدر احقاق حق جنسی زنان بالا رود، پرخاشگری آنها کمتر خواهد شد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار مورد تأیید است

توجه: با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمره احقاق حق جنسی، پرخاشگری زنان کاهش پیدا می کند که نشان از وجود ارتباط معکوس بین این دو متغیر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین ارتباط بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به

  • 1

Leave a comment