پایان نامه رشته عمران با موضوع الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2- 8- ماتریس نرمی

ماتریس سختى مستقیماً به مجذور فركانس­هاى طبیعى سیستم وابسته بوده و بنابراین فركانس­هاى بالاتر مشاركت بیشتری در مقدار آن دارند اما ماتریس نرمى به معكوس مجذور فركانس­هاى طبیعى وابسته بوده و بنابراین فركانس­های بالاتر مشاركت كمترى در آن داشته و فركانس­هاى پایین اثر بیشترى در مقدار آن دارند. در دنیای واقعى فركانس­هاى مودهاى پایین­تر با دقت بیشترى قابل محاسبه هستند، در نتیجه استفاده از ماتریس نرمى به جاى ماتریس سختى جهت تعیین مشخصات سیستم­ها، تشخیص آسیب و پیدا كردن محل آسیب انتخاب بهتری محسوب مى­گردد. هر آسیبی در سازه سبب كاهش سختى سازه و در نتیجه افزایش نرمى سازه مى­گردد. با استفاده از برآورد تغییر ماتریس نرمى قبل و بعد از آسیب مى­توان محل وقوع آسیب را شناسایی كرد. پندى و بیسواز براى این منظور ابتدا ماتریس نرمى سیستم در حالت قبل از آسیب تعیین گردیده و با مشخص مى­گردد. در مرحله بعد پس از ایجاد آسیب ماتریس نرمى مجددا تشكیل گردیده كه در این حالت با نشان داده مى­شود. تفاوت بین این دو ماتریس نرمى محاسبه مى­گردد، محل آسیب با استفاده از بررسى ماتریس و یا شاخص آسیب كه بر اساس المان­هاى ماتریس بدست مى­آید ممكن مى­باشد[35, 36].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی