پایان نامه ارتباط خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه

1ـ4ـ اهداف تحقیق

1ـ4ـ1ـ اهداف اصلی تحقیق

1ـ4ـ1ـ1ـ تعیین ارتباط بین تسهیم دانش با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ1ـ2ـ تعیین ارتباط بین خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی تحقیق

1ـ4ـ2ـ1ـ تعیین ارتباط بین انتقال خبره با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ2ـ  تعیین ارتباط بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ3ـ  تعیین ارتباط بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ4ـ  تعیین ارتباط بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ5ـ  تعیین ارتباط بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ5ـ سوالات تحقیق

1ـ5ـ1ـ  سوالات اصلی تحقیق

1ـ5ـ1ـ1ـ آیا بین تسهیم دانش با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

1ـ5ـ1ـ2ـ آیا بین خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ  سوالات فرعی تحقیق

1ـ5ـ2ـ1ـ آیا بین انتقال خبره با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ2ـ آیا بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ3ـ آیا بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ4ـ آیا بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ5ـ آیا بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی  در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس ارتباط وجود دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه