پایان نامه ارتباط باورهای فلسفه ی معلمان با مدیریت کلاسی

دانلود پایان نامه

مقدمه

کلاس درس خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت است که مسؤولیت اداره آن و تحقق اهداف آموز شی و درسی به عهده معلم است. بنابراین، معلمان در نقش مدیر کلاس ایفای نقش می کنند.

توجه به معلمان با این رویکرد دیدگاهی جدید، ولی نسبتاً توسعه یافته است. در این دیدگاه معلمان مدیرانی هستند که برای حفظ نظم و کنترل کلاس درس و فعالیت های آموزشی کارکرده ای مدیریتی مدیرانی هستند که برای حفظ نظم و کنترل کلاس درس و فعالیت های آموزشی کارکرده ای مدیریتی را به کار می گیرند. با وجود این، دارای بودن مهارت های مدیریتی، یکی از توانایی هایی ضروری شغل معلمی است که کمتر به آن توجه شده است (برلینر 1988)

معلمان در کلاسهای درس به عنوان یک مدیر، مسؤول اداره کلاس درس و ایجاد شرایط لازم برای رشد همه جانبه دانش آموزان هستند. صاحبنظران تربیتی به مجموعه مهارتهایی که معلمان برای رسیدن به محیط آموزشی جذاب و سازنده و اثربخش به آنها نیازمندند، مدیریت کلاس درس می گویند. (اولیوا، 1379)

مدیریت کلاس اولین سطح مدیریت آموزشی است و پایه ی سطوح بالاتر مدیریت یعنی مدیریت مدرسه، مدیریت ناحیه و مدیریت کل نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و در شکل دادن به ساختار آموزش و فرایند تدریس و ساخت و روند ذهنی، عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد (صباغیان، 1380).

مولینز معتقد است که کلاس درس یک سیستم اجتماعی است که کلیه عناصر و اجزای سیستمهای اجتماعی را مانند باورها، احساس ، هدف ، هنجار، پایگاه ، منصب ، نقش ، اقتدار، مقام پاداش، تنبیه، نقش ، فشار و تسهیلات در خود دارد (مولینز 1991)

تفاوت در الگوی رفتاری مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید و باورهای متفاوت آنان درباره رشد و یادگیری کودکان است (مارتین و ین 1999). فرینگ (1998)