پایان نامه در مورد مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3):

درسال2003 انستیتو مدیریت پروژه امریکا(PMI) مدل استانداردوبلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3 براساس تجارب حاصله ازاجرای استاندارد PMBOK ارائه نمود.این مدل جهت کمک به سازمانهایی طراحی شدکه دارای فعالیتهای پروژه ای بود وقصد دارند استراتژیهای خودرابا موفقیت به مرحله اجرا گذارند.

فرایند توسعه OPM3 : دارای پایه ای قوی است که ازمطالعه وپژوهش همزمان بروی 27 الگوی مختلف ایجادشده است.به شکل گسترده توسط دست اندرکاران کمیته های بزرگ مدیریت پروژه توسعه داده شده با مشارکت بیش از800 شرکت حرفه ای از35 کشورجهان گسترش پیدا نموده است.این مدل متشکل ازسه عنصرکلیدی متعادل باهم می باشند:

1- دانش             2- ارزیابی              3- بهبود

1- عنصر دانش که طی آن استفاده کننده برمحتوای استاندارد وPMBOK مسلط شده وبا ایده مدیریت سازمانی وهمچنین بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ومتدولوژی مربوطه آشنامی گردد.

2- عنصرارزیابی که طی آن سازمان موقعیت جاری خودرابا استانداردو تعیین نموده وضعفها وقوتهای خودش راشناسایی می کند.دراین عنصرروشها،فرایندهاورویه هایی که یک سازمان می تواندبا استفاده ازآنها میزان بلوغ خودش راارزیابی کند ارائه می گردد.

3- عنصربهبود که ارائه دهنده مسیروفرایند حرکت ازوضع موجود به وضعیت بلوغ یافته است.دراین عنصر تغییرات وبهبودهای اصلی که منتهی به افزایش بلوغ وازبین بردن نقاط ضعف مشخص شده درعنصرارزیابی است.

هنراصلی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ایجادارتباط منسجم بین دانش ،ارزیابی وبهبود بایکدیگراست.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1