پایان نامه در رشته مهندسی ماشین­های کشاورزی گرایش مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود پایان نامه

دانشکده کشاورزی

گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی

پایان­نامه برای دریافت درجه کاشناسی ارشد

در رشته مهندسی ماشین­های کشاورزی گرایش مکانیزاسیون کشاورزی

 

عنوان فارسی

شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثربر توسعه محصول جدید در شرکت کمباین­سازی اراک با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

استاد راهنما

دکتر رضا عبدی

 

استاد مشاور

دکتر جواد نعمتیان

 

پژوهشگر

احمد عباسی

 

مرداد 92

 

نام خانوادگی: عباسی                                                                                         نام: احمد
عنوان رساله: شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در شرکت کمباین­سازی اراک با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
استاد راهنما: دکتر رضا عبدی

استاد مشاور: دکتر جواد نعمتیان

تحصیلی: کارشناسی­ارشد   رشته: مهندسی ماشین­های کشاورزی        گرایش: مکانیزاسیون کشاورزی

دانشگاه تبریز                            دانشکده: کشاورزی                            تاریخ فارغ التحصیلی:21/5/1392

تعداد صفحات: 90

کلمات کلیدی: توسعه محصول جدید، کمباین­سازی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

چکیده:

توسعه محصول جدید، واهمیت آن برای شرکت­ها به عنوان رویکردی نو، هرچند با ریسک­هایی همراه است، اما شناخت عوامل کلیدی این رویکرد، می­تواند در کاهش ریسک­های تصمیم­گیری برای مدیران مفید باشد. از آنجایی که تصمیم­گیری صحیح در امر توسعه محصول می­تواند تاثیر بسزایی در روند موفقیت داشته باشد وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در امر تصمیم­گیری یاری نماید کاملا ضروری است و یکی از بهترین فنون حوزه تصمیم­سازی فن تحلیل سلسله مراتبی می­باشد.

در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مشاوره با مدیران و صاحب نظران در بخش­های مرتبط با توسعه محصول در کمباین­سازی عوامل کلیدی شناسایی شدند. لذا با مطالعات صورت گرفته و مشاوره با مدیران وصاحب نظران 4 عامل کلیدی تکنولوژی، بازاریابی، تجاری کردن و عامل تیم توسعه محصول معین و برای هر کدام از عوامل 5 شاخص با اهمیت انتخاب شد. سپس با رویکرد  آزمون مقایسات سلسله مراتبی (AHP)از مدیر و صاحب نظر در قسمت­های مربوطه پرسش­نامه­های قابل اتکا جمع­آوری شد. نظرات با هم ادغام شده و توسط نرم­افزار Expert Choice تجزیه و تحلیل شدند، نتایج نشان داد که به ترتیب عوامل: تکنولوژی، بازاریابی، تیم توسعه محصول و تجاری کردن به عنوان عوامل مهم در فرایند توسعه محصول جدید در شرکت کمباین­سازی اراک می­باشد.

 

 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: بررسی منابع

1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………… 7

1-1-1- مراحل سلسله مراتبی………………………………………………………………………….. 7

  • ساختن سلسله مراتبی…………………………………………………………………….. 8
  • انواع سلسله مراتبی………………………………………………………………………… 9
  • انجام مقایسات زوجی………………………………………………………………….. 12
  • محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………. 13

1-1-2- روش­های محاسبه وزن نسبی……………………………………………………………. 14

1-1-2-1-  محاسبه وزن نسبی در سطح معیارها و گزینه­ها…………………………….. 15

1-1-2-2- محاسبه وزن نهایی……………………………………………………………………….. 16

1-1-3 سازگاری سیستم…………………………………………………………………………………. 16

1-1-3-1- ماتریس سازگاری و خصوصیات آن……………………………………………… 17

1-1-3-2- ماتریس ناسازگاری و خصوصیات آن……………………………………………. 18

1-1-4- مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………. 22

1-2- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………… 23

1-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 24

1-4- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 24

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- مشخصات محل……………………………………………………………………………………. 42

2-1-1- معرفی شرکت کمباین­سازی………………………………………………………………. 43

2-2- معرفی عوامل کلیدی درتوسعه محصول جدید……………………………………….. 43

2-2-1- توسعه محصول جدید………………………………………………………………………. 45

2-2-2- طبقه­بندی عمومی تعریف محصول جدید………………………………………….. 45

2-2-3- عوامل کلیدی موفقیت………………………………………………………………………. 46

2-2-4- عامل تکنولوژی………………………………………………………………………………… 47

2-2-5- عامل مدیریت تیم توسعه محصول…………………………………………………….. 48

2-2-6- عامل بازاریابی………………………………………………………………………………….. 49

2-2-7- عامل تجاری کردن……………………………………………………………………………. 50

2-3- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 50

2-3-1- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………… 50

2-3-2- روش­های جمع­آوری داده­ها………………………………………………………………. 51

2-3-2-1- روش میدانی………………………………………………………………………………… 51

2-3-2-2- مطالعات کتابخانه­ای……………………………………………………………………… 51

2-4- شرح انجام پژوهش………………………………………………………………………………. 52

2-4-1- طراحی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 52

2-4-2- تعیین تعداد پرسشنامه……………………………………………………………………….. 52

2-4-3- استخراج داده­های خام………………………………………………………………………. 53

2-5- نرم افزار Expert Choice ……………………………………………………………………. 54

2-5-1- ایجاد مدل در نرم افزار……………………………………………………………………… 55

2-5-2- روش­های ایجاد مدل………………………………………………………………………… 56

2-5-3- پرکردن ماتریس مقایسات زوجی………………………………………………………. 57

2-5-4- وارد کردن داده­ها………………………………………………………………………………. 58

2-5-5- مقایسه شاخص­ها……………………………………………………………………………… 59

2-6- تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………………… 61

2-6-1- انواع آنالیز حساسیت………………………………………………………………………… 61

فصل سوم:نتایج و بحث

3-1- نتایج تجزیه و تحلیل نرم­افزار………………………………………………………………… 64

3-1-1- نتایج حاصل از مقایسات زوجی 4 عامل اصلی…………………………………… 64

3-1-2- عامل تکنولوژی………………………………………………………………………………… 66

3-1-3- عامل بازاریابی………………………………………………………………………………….. 68

3-1-4- عامل تیم توسعه محصول………………………………………………………………….. 70

3-1-5- عامل تجاری کردن……………………………………………………………………………. 72

3-1-6- نتایج تحلیل نهایی…………………………………………………………………………….. 74

3-2- آنالیز حساسیت……………………………………………………………………………………… 74

3-2-1- آنالیز حساسیت نوع کارائی……………………………………………………………….. 75

3-2-2- آنالیز حساسیت دینامیک……………………………………………………………………. 75

3-2-3- آنالیز حساسیت گرادیانی…………………………………………………………………… 77

3-2-4- آنالیز حساسیت دو بعدی………………………………………………………………….. 78

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………… 80

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 82

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                      صفحه

شکل(1-1) نمایش یک سلسله مراتب تصمیم مسئله………………………………………….. 9

شکل (2-1) نقشه اراک و موقعیت جغرافیایی آن……………………………………………… 42

شکل(2-2) نمودار مفهومی تحقیق………………………………………………………………….. 44

شکل(2-3) پنجره خوشامد­گوئی……………………………………………………………………… 56

شکل(2-4) مدل ساخته شده در این روش………………………………………………………. 57

شکل(2-5) نوار قضاوت کلامی برای انجام مقایسه­های کیفی…………………………… 59

شکل(2-6) نوار قضاوت گرافیکی برای انجام مقایسه­های کیفی……………………….. 59

شکل(2-7) نوار قضاوت عددی برای انجام مقایسه­های کیفی…………………………… 60

شکل(2-8) پنجره آنالیز نهایی به همراه بیان عددی ناسازگاری…………………………. 60

شکل(2-9) پنجره تعیین حالات نوع مقایسه…………………………………………………….. 61

شکل(2-10)نمای از سلسله مراتبی بعد از محاسبه اولویت­ها……………………………. 62

شکل((3-1) نمایش گرافیکی مقایسه چهار عامل اصلی……………………………………. 66

شکل(3-2) نمایش گرافیکی مقایسه زوجی زیر­معیارهای عامل تکنولوژی…………. 68

شکل(3-3) نمایش گرافیکی مقایسه زوجی زیر­معیارهای عامل بازاریابی…………… 69

شکل(3-4) نمایش گرافیکی مقایسه زوجی زیر­معیارهای عامل تیم توسعه محصول…………………………………………………………………………………………………………. 71

شکل(3-5) نمایش گرافیکی مقایسه زوجی زیر­معیارهای عامل تجاری کردن…….. 73

شکل(3-6) نتایج نهایی سنتز و ناسازگاری کلی……………………………………………….. 75

شکل(3-7) آنالیز حساسیت کارائی………………………………………………………………….. 75

شکل(3-8) آنالیز حساسیت دینامیک……………………………………………………………….. 72

شکل(3-9) آنالیز حساسیت دینامیک بعد از اعمال تغییرات………………………………. 77

شکل(3-10) آنالیز حساسیت نوع گرادیانی……………………………………………………… 79

شکل(3-11) آنالیز حساسیت دو بعدی معیارهای تکنولوژیی و بازاریابی…………… 80

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                      صفحه

جدول(1-1) جدول مقیاس نمره­دهی مقایسات زوجی……………………………………… 11

جدول(2-1) جدول مورگان کرجسی………………………………………………………………. 53

جدول(2-3) ماتریس مقایسه­های زوجی………………………………………………………….. 58

جدول(3-1) مقایسه زوجی معیارهای اصلی…………………………………………………….. 66

جدول(3-2) مقایسه زوجی زیر معیارهای عامل تکنولوژی………………………………. 67

جدول(3-3) مقایسه زیر معیارهای عامل بازاریابی……………………………………………. 69

جدول(3-4) مقایسه زیرمعیارهای  عامل تیم توسعه محصول……………………………. 71

جدول(3-5) مقایسه زوجی زیرمعیارهای عامل تجاری کردن……………………………. 73

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment