پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

دانلود پایان نامه

فصل سوم

روش تحقیق

 

جامعه آماری تحقیق

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش اجزاء تحقیق

روش تحلیل داده ها

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشكده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز در سال تحصیلی 84-83 می باشد كه 100 نفر از آنها بعنوان نمونة تحقیق انتخاب گردیدند (نمونه گیری در دسترس) و سپس با اتخاذ برنامه ریزی لازم و اجرای شیوة مناسب، كلیة پرسشنامه های ارسالی جمع آوری گردید.

ضمناً سه هفته بعد همان آزمودنیها با روش بازآزمائی مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار اندازه گیری

  • پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R

در این تحقیق، برای سنجش سلامت روانی آزمودنیها، از فهرست تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R استفاده گردید. پرسشنامه مذكور شامل 25 سؤال می باشد و به وسیله نجاریان در سال 1379 معرفی شد و توسط محقق این تحقیق در سال 1383 بر روی 100 نفر از دانشجویان هنجاریابی شد كه نتایج بدست آمده كاملاً رضایت بخش بود.

این پرسشنامه در مورد بیماران روانپریش، افراد دچار ضایعات مغزی و عقب مانده های ذهنی معتبر نمی باشد. سؤالهای پرسشنامة مذكور، حالات فرد را از یك هفته قبل تا زمان تكمیل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می دهد.

نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R

پاسخ های ارائه شده به هر یك از سؤالهای پرسشنامة مذكور، با زدن علامت ضربدر توسط آزمودنیها در یك مقیاس 5 درجه ای از هیچ (نمرة‌ صفر) تا خیلی شدید (نمرة 4) ثبت می گردد. در ضمن هر چه نمره های فرد پایین تر باشد نشانة سلامت روان است و هر چه نمرات بالاتر باشد نشانة عدم سلامت روان می باشد.

پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R

پایائی پرسشنامه مذكور توسط محققین این تحقیق با استفاده از روش بازآزمائی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایائی به دست آمده برابر 68/0 است كه از نظر روان سنجی در حد قابل قبولی است.

در ضمن ضریب همبستگی بین نمره های مقیاس شوخ طبعی (مزاح)‌ با سلامت روان 20/0- گزارش گردیده است كه در سطح 05/0 معنی دار است. توضیح اینكه نمرة سلامت روان عدم سلامت روان را می سنجد.

  • مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین و لفكورت
در این تحقیق، برای سنجش شوخ طبعی آزمودنیها،‌ از مقیاس شوخ طبعی مارتین و لفكورت 1983 استفاده گردید. پرسشنامة مذكور شامل 7 سؤال می باشد و به وسیله مارتین و لفكورت در سال 1983 معرفی شد و توسط محقق این تحقیق در سال 1383 بر روی 100 نفر از دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشكده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز تهران اعتباریابی شد كه نتایج بدست آمده كاملاً رضایت بخش بود.
  • نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی

پاسخ های ارائه شده به هر یك از سؤالهای پرسشنامه مذكور، با زدن علامت ضربدر توسط آزمودنیها در یك مقیاس 4 درجه ای از كاملاً مخالف (نمرة یك) تا كاملاً موافق (نمرة چهار) ثبت گردید. در ضمن نمره گذاری سؤال 1 و 4 پرسشنامه در جهت مخالف سؤالات دیگر است. پایائی پرسشنامه مذكور توسط محققین این تحقیق با استفاده از روش بازآزمائی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایائی به دست آمده برابر 645/0 است كه از نظر روانسنجی در حد قابل قبولی است. در ضمن ضریب همبستگی بین نمره های مقیاس شوخ طبعی (مزاح) با سلامت روان 20/0- گزارش شده است كه در سطح 05/0 معنی دار می باشد.

توضیح اینكه نمره های سلامت روان، عدم سلامت روان را می سنجد یعنی هر چه نمره های آزمون سلامت روان بالاتر باشد فرد دارای سلامت روان كمتری است.

طرح تحقیق و منطق انتخاب آن

تحقیق حاضر، یك تحقیق كاربردی از نوع توصیفی و با روش همبستگی می باشد و در پی مشخص كردن توصیف و پیش بینی رابطة بین متغیرهای پیش بینی كننده سلامت روان با شوخ طبعی دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز می باشد و از طرفی هیچ كدام از متغیرهای مذكور، مورد دستكاری قرار نمی گیرند، و از هر فرد اطلاعاتی در مورد هر دو متغیر مذكور بدست می آید، بنابراین طرح مذكور، مناسب ترین طرح برای بررسی موارد فوق می باشد.

روش اجرای تحقیق

روش اجرای تحقیق به این صورت بود كه در روز و ساعت خاصی كه اكثر دانشجویان روان شناسی در دانشگاه حضور داشتند پرسشنامه ها توزیع گردید و مقرر شد كه پرسشنامه های تكمیل شده ظرف مدت 30 دقیقه و بدون ذكر نام و نام خانوادگی، عودت داده شود. در ضمن از آنها تعهد شفاهی گرفته شد كه سه هفته بعد مجدداً همكاری لازم را نمایند.

روش تحلیل داده ها

در این تحقیق، پس از جمع آوری پرسشنامه ها و اطمینان از كامل بودن آنها، اقدام به كدگذاری مشخصات فردی و اطلاعات بدست آمده گردید و سپس كدهای مذكور بر طبق الگوی معینی وارد كامپیوتر شد و با استفاده از برنامة SPSS تجزیه و تحلیل های آماری به شرح زیر صورت گرفت:

  • روش های آمار توصیفی مانند محاسبة میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی، حداقل و حداكثر نمره ها.
  • محاسبه ضرایب پایائی پرسشنامه ها
  • محاسبه ضرایب همبستگی ساده پیرسون بین نمره های متغیرهای مورد نظر ضمناً سطح معنی داری 05/0=، به منظور آزمون فرضیه ها، در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

 

 

 

یافته های تحقیق

یافته های توصیفی

یافته های مربوط به زمینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

در این فصل: یافته های تحقیق حاضر، تحت دو عنوان به شرح زیر ارائه می گردند:

الف- یافته های توصیفی

ب- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق

الف- یافته های توصیفی

در این بخش، اطلاعاتی را در مورد میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداكثر نمره كسب شده در مورد متغیرهای مورد بررسی، به شرح زیر ارائه می گردد.

جدول 1-4: میانگین انحراف معیار، حداقل نمرة مزاح (شوخ طبعی) و سلامت روان در دانشجویان رشته روان شناسی ورودی 1380 دانشكدة روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز (100=N).

                         شاخص های آماری

متغیرها

میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداكثر نمره تعداد
مزاح (در مرحله اول) 33/17 68/2 00/11 00/23 100
مزاح (در مرحله بازآزمایی) 46/17 59/2 00/12 00/24 100
سلامت روانی (در مرحله اول) 19/51 36/14 00/25 00/92 100
سلامت روانی (در مرحله بازآزمایی) 20/50 95/13 00/28 00/88 100
سن 99/21 73/1 00/18 00/28 100

جدول 1-4 نشان می دهد كه میانگین نمره های مزاح در مرحله اول آزمون و همچنین حداقل و حداكثر نمره نسبت به مزاح دوم (بازآزمایی) كمتر است و فقط انحراف معیار مزاح اول (آزمون) نسبت به مزاح دوم (بازآزمایی) بیشتر است،‌ همچنین در نمره های سلامت روانی اول (آزمون) میانگین و انحراف معیار و حداقل نمره نسبت به نمره های سلامت روانی دوم (بازآزمایی) بیشتر است. در حالی كه در سلامت روانی دوم (بازآزمایی) فقط حداقل نمره نسبت به سلامت روانی اول بیشتر است.

جدول 2-4

همبستگی ها مزاح

مرحله اول

مزاح مرحله بازآزمایی سلامت روانی مرحله اول سلامت روانی مرحله بازآزمایی سن
مزاح (مرحله اول) 0000/1 6450/0 1947/0- 1232/0- 0181/0
مزاح (مرحله بازآزمایی) 6450/0 0000/1 1264/0- 1710/0- 0147/0-
سلامت روانی (مرحله اول) 1947/0- 1264/0- 0000/1 6879/0 0764/0
سلامت روانی (مرحله بازآزمایی) 1232/0- 1710/0- 6879/0 0000/1 0151/0

جدول 2-4 نشان می دهد كه پایایی سلامت روان به روش بازآزمایی 6879/0 است. و همچنین پایایی مزاح (شوخ طبعی) به روش بازآزمایی 6450/0 است، به علاوه، همبستگی بین سلامت روان و شوخ طبعی (مزاح) 20/0=r در سطح 05/0 معنی دار است. «توضیح اینكه تست سلامت روان عدم سلامت روان را می سنجد».

ب- یافته های مربوط به فرضیه تحقیق

در این بخش، یافته های مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق به منظور پی بردن به روابط ساده و چند متغیری (دو متغیری) متغیرهای پیش بین و ملاك به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند. داده های جدول 2-4 مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق است كه این فرضیه به شرح زیر است.

فرضیه 1- بین عدم سلامت روان و شوخ طبعی (مزاح) دانشجویان رشته روان شناسی ورودی 1380 دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز تهران ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

نتایج ارائه شده در جدول 2-4 نشان می دهند كه بین عدم سلامت روان و مزاح (شوخ طبعی) روابط منفی معنی داری در سطح 05/0 وجود دارد. بنابراین این فرضیه تحقیق تأیید می شود. پرسشنامه سلامت روان عدم سلامت روان را می سنجد.

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی) 

و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی)

Leave a comment