پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

دانلود پایان نامه

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

 

تکه هایی از متن :

 

 

 

2-1 مدیریت زنجیره تامین کشاورزی

جیفورد[1] مدیریت زنجیره تامین را رویکردی جامع برای برآوردن نیازهای مصرف کننده از طریق بهبود مداوم فرایندها و ارتباطات پشتیبان توسعه کارا و جریان محصولات و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده تعریف  می کند.

عناصر کلیدی این تعریف از این قرارند:

1-نیاز برای تجمیع بین شرکت ها

2-تمرکز بر روی مصرف کننده

3-اهمیت ارتباطات

4-دیدگاه سراسری در کل زنجیره تامین

تمام فعالیتهایی که محصول را از  مزرعه به سبد خرید خانوار می آورد اجزای زنجیره تامین کشاورزی را تشکیل می دهند: “ از مزرعه به چنگال غذاخوری “ ]1[ ،این فعایتها مشتمل هستند بر:

  • تولید(اختصاص زمین،زمانبندی آبیاری،تعیین منابع،انتخاب بذر….)
  • برداشت(زمان بندی ومسیربرداشت،منابع،تجهیزات حمل و نقل )
  • انبارش (محل وظرفیت انبار، میزان انبارش در هر دوره و …)
  • توزیع(انتخاب مد حمل و نقل،مسیر و زمان بندی ارسال و…)

طراحی زنجیره تامین فعالیتی است که تصمیم سازی را با مشخص کردن جایگزین های بالقوه یاری می کندو به سمت اتخاذ بهترین تصمیم بر اساس معیارها و اهداف طراح راهنما می شود.]1[سه مرحله عملیاتی در این جا متصور است:

  • طراحی تولید
  • کنترل موجودی
  • توزیع فیزیکی

این مراحل، نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تجاری بازی می کنند.گرچه این وظایف به طور مستقل در نظام سنتی مدل می شده است ولی امروزه می گویند با مدل سازی هماهنگ این وظایف کارایی زنجیره تامین محصولات کشاورزی را می توان ارتقا داد. ]1[

 

3-1 فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کشاورزی

برای مطالعه شبکه زنجیره تامین محصولات کشاورزی و پیکر بندی شبکه و محصولات آن و زنجیره تامین آن رایج است که فرایندهای ترابری  و وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات را در بخشهایی چون صنعت فرآوری،کشاورزان و بازار تحلیل می کنند .زنجیره تامین کشاورزی به خاطر ویژگی های خاصش به فن آوری اطلاعات و ارتباطات نیاز حیاتی دارد:

ویژگی های زنجیره تامین کشاورزی و نیاز حیاتی آن به فناوری اطلاعات:

  • حساس به زمان بودن عملیات انبار داری و ترابری
  • نیاز به ردگیری و نظارت پیوسته محصولات
  • تنوع محصولات در تنوع