پایان نامه درباره :حوضه گاماسیاب

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

3-4  داده­های هیدرولوژیکی

هر گونه طرح و برنامه ریزی كه در حوضه های آبریز صورت می گیرد باید بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مربوط به هیدرولوژیکی آن حوضه باشد. پیش بینی صحیح عملکرد حوضه نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق متغییرهای تأثیر گذار آن در گذشته است. در این راستا از روش­های علم آمار و احتمالات استفاده می­شود؛ با كمك آمار پارامترهایی را كه بیانگر خصوصیات یك متغیر هستند، محاسبه نموده سپس با كمك علم احتمالات از این پارامترها استفاده می­شود و چگونگی احتمال وقوع آنها در آینده محاسبه می­گردد.

آمار سالیانه و ماهیانه دبی ایستگاههای موجود در سطح حوضه گاماسیاب در این تحقیق  ارائه شده­اند و این داده­ها مبنای آنالیز و محاسبات قرار گرفته ­است. بمنظور تحلیل آماری مقادیر دبی ایستگاههای هیدرومتری مقادیر میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات داده‌ها محاسبه گردیده است.

میانگین، تخمینی از متغیر است كه احتمال وقوع آن درآینده بیشتر از هر مقدار دیگر می­باشد. برخی پارامترهای آماری نیز نشان دهندة چگونگی تغییرات یا پراكندگی داده­ها در اطراف میانگین می­باشند. با كمك این پارامترها می­توان به نحوة پراكنش داده­ها پی­برد از جمله این پارامترها انحراف معیار می­باشد و واحد آن همان واحد مربوط به داده­هاست. بر این اساس انحراف سری ماهانه و سالانه آبدهی  در محل ایستگاههای هیدرومتری محاسبه گردیده و نتایج حاصل ارائه شده­اند. ضریب تغییرات از تقسیم انحراف معیار به میانگین حسابی داده ها بدست می­آید. این پارامتر آماری بی بعد بوده و معمولاً به صورت درصد بیان می­گردد. برای آنکه بتوان معیاری از تغییرات نسبی داده­ها نسبت به میانگین داشت از این پارامتر استفاده می­گردد. این پارامتر میزان تغییر پذیری منبع آبی (آبدهی رودخانه) را در یك دوره زمانی معین بیان می­كند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP