پایان نامه درباره تعیین وضعیت خط ساحل

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

3-3- مراحل اجرای مدل و معادلات به­کار رفته در مدول­ها

در ادامه بحث هر یک از مدول­ها معرفی شده و شیوه اجرای آن برای منطقه مورد مطالعه بیان

می­گردد. در این تحقیق مدول­های معرفی شده در زیر از بسته نرم­افزار مایک اجرا شده­اند.

  • اجرای مدول موج[1] با استفاده از مدل ریاضی از نرم­افزار MIKE21
  • اجرای مدول هیدرودینامیک جریان ناشی از موج[2] با استفاده از مدل ریاضی از نرم­افزار MIKE21
  • اجرای مدول انتقال رسوبات غیر چسبنده با استفاده از مدل ریاضیST [3] از نرم­افزار MIKE21

3-3-1- مدل­سازی انتشار امواج- مدول sw

برای تعیین مشخصات امواج در مناطق كم‌عمق ساحلی از مدول SW از بسته­ی نرم‌افزاری  21 Mike   جهت انتقال موج ناحیه نیمه­عمیق به ناحیه ساحلی استفاده شده­است. نتایج استخراج شده مشخصات موج در محدوده­ی ساحلی در تعیین جریان ناشی از موج، انتقال رسوب در امتداد سواحل استفاده شده است[16].

مدول SW از بسته­ی نرم‌افزاری MIKE21  یك مدل نسل سوم شبیه‌سازی فرآیندهای تولید و انتشار امواج ناشی از باد در یك پهنه آبی است. این مدل، پدیده‌های مربوط به تولید امواج ناشی از باد در آب عمیق نظیر شكست آب عمیق[4] ، جفت‌شدگی میدان باد و موج[5] را از یك‌سو و فرآیندهای مرتبط با انتشار امواج، نظیر انكسار [6]، پشته‌شدن[7] و تفرق ناشی از تغییرات عمق بستر[8] را بررسی می­کند. فرآیندهای انتشار موج در آب كم‌عمق نظیر استهلاك انرژی در ناحیه شكست[9] و شكست موج[10] نیز توسط این مدل محاسبه می­گردند.

حل معادلات انرژی امواج برمبنای روش حجم كنترلی[11]  بر روی شبكه‌بندی مثلثی نامنظم صورت می­گیرد كه با ریزكردن ابعاد شبكه در محدوده مورد نظر، می‌توان برآورد بهتری از مشخصات موج بدست آورد. مبنای این مدل برای انتقال موج، حل معادله انتقال انرژی همراه با ترم‌های چشمه و چاه می‌باشد. به‌منظور لحاظ كردن طبیعت تصادفی امواج دریا، معادله انتقال انرژی در شكل طیفی آن منظور شده­ است[16].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی