پایان نامه درباره تئوری دیفرکشن

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

1-1-5 مدل تست

برای اهداف مشخص شده در در تحقیق، نتایج مدل تست برای ارزیابی محدوده استفاده از نتایج معادله موریسون در تحلیل حرکت های سازه استفاده می شود. این نتایج از مدل طراحی شده و تست شده در حوضچه موج به دست آمده است(srinivasan2005). حوضچه مرکز مطالعات تکنولوژی دور از دریا واقع در ددانشگاه A&M تگزاس برای مطالعات مدل تست استفاده شده است. طول حوضچه 150 فوت و عرض آن 100 فوت بوده است و دارای عمق 19 فوت می باشد. مدل تست دارای مقیاس 50/1 نسبت به نمونه اصلی است. نمونه اصلی یک سکوی نیمه شناور با ظرفیت زیاد می باشد که قطر ستون های آن 51 فوت است. فاصله مرکز به مرکز ستون ها نیز 200 فوت در نظر گرفته شده است. این ابعاد به ابعاد یک سکوی نیمه شناور پانتونی بزرگ نزدیک است.

پریود طبیعی سازه در جهت heave حدود 14 ثانیه فرض می شود که نزدیک به پریود غالب اقیانوس های بزرگ است. این پریود برای مدل تست حدود 2 ثانیه می شود. در واقع مدل به گونه ای طراحی شده که دارای پریود 2 ثانیه در حرکت heave باشد. به همین دلیل پریود

طبیعی مدل در جهات rool و pitch نیز 3.1 ثانیه در نظر گرفته می شود.(در تناظر با پریود سازه)

از نتایج مدل تست برای نشان دادن مقدار نزدیکی نتایج محاسباتی به واقعیت استفاده می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی