پایان نامه درباره:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال

۲-۲-۱۲- بررسی نقص مگنوسلولار در بیماری های مختلف با استفاده تکنولوژی بسامد دو برابر (FDT)

از نظر آناتومی، گذرگاه M به سبب داشتن تأثیر بیشتر درشبکیه پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه سلول های M از لحاظ اندازه بزرگ تر از P هستند، اما تنها ٪۱۰ از سلول های گانگلیون شبکیه را در چشم نخستی ها تشکیل می دهند. به همین علت تنها دو لایه شکمی از ۶ لایه هسته های زانویی جانبی (LGN)، سیناپس های سلولی M دارند، در حالی که سیناپس های سلولی P در چهار لایه دیگر یافت می شود (باسی و لمکول[۱]، ۱۹۹۰؛ به نقل از پاتل، ۲۰۰۴).

گذرگاه های مگنوسلولار و پاروسلولار در حداقل چهار کارکرد تفاوت دارند: حساسیت رنگ، حساسیت تباین، تفکیک پذیری زمانی (حرکت) و تفکیک پذیری فضایی دیداری (دقت). گذرگاه مگنوسلولار حساسیت رنگ ضعیف و دقت ضعیفی دارد؛ اگر چه در حرکت و محرک های بسامد فضایی پایین بسیار حساس است (مریگان، ۱۹۸۹؛ اسکیلر و مالپلی، ۱۹۷۸؛ مائونسل و گیبسون، ۱۹۹۲؛ هیوبل و لیوینگستون، ۱۹۹۰؛ شاپلی[۲]، ۱۹۹۰؛ به نقل از پاتل، ۲۰۰۴). هر چند نقش دقیق گذرگاه مگنوسلولار به طور کامل شناخته نشده است، می دانیم که اطلاعات در مورد حرکت، دید سه بعدی[۳]، مکان یابی فضایی[۴] ادراک عمق، تیزبینی[۵]، گروه بندی شکلی[۶] ادراک توهم گونه ی حاشیه[۷] و تفکیک شکل از زمینه[۸] را منتقل می کند (لیوینگستون، ۱۹۸۷؛ به نقل از پاتل، ۲۰۰۴).

[۱] . Bassi, Lehmkuhle.

[۲] . Merigan, Schiller, Malpeli, Maunsell, Gibson, Hubel, Livingstone, Shapley.

[۳] . Stereopsis.

[۴] . Spatial Localization.

[۵] . Hyperacuity.

[۶] . Figural Grouping.

[۷] . Illusory Border Perception.

[۸] . Figure/ Ground Segregation.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری است که تاکنون در این افراد به کار گرفته نشده است. این آزمون دقیقا” مطابق با ویژگی های عصبی خاص مگنوسلولار ساخته شده و می توان فرضیه نقص مگنوسولار را با توجه به این ویژگی ها در این افراد مورد آزمون قرار ­داد و سپس عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی­های شخصیتی

Leave a comment