پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان :

بررسی تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک بیماران کمایی بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 93

استاد راهنما :

محمدرضا یگانه

پژوهش و نگارش :

****

بهمن ماه 93

شماره ثبت :

9161

متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment